Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2017-093 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2017-093
(mr. A.M.T. Wigger, voorzitter en mr. S.W.A. Kelterman, secretaris)

Klacht ontvangen op : 10 februari 2016
Ingediend door : Consument
Tegen : Univé Regio+ Brandverzekering N.V., gevestigd te Heerhugowaard,
verder te noemen Verzekeraar
Datum uitspraak : 6 februari 2017
Aard uitspraak : Bindend advies

Samenvatting

Het geschil betreft de vaststelling van de waarde van een collectie Swarovski-kristal die bij een inbraak is ontvreemd. De inboedelverzekering is gesloten zonder voortaxatie door deskundigen of partijen in de zin van artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek. Expert en contra-expert hebben overeenstemming bereikt over de waarde van de gestolen collectie en een akte van taxatie ondertekend. Voor de Swarovski-objecten die niet meer nieuw verkrijgbaar zijn is de schade bepaald aan de hand van een prijsopgaaf van een bedrijf dat deze zaken op internet te koop aanbiedt. In de polis is bepaald dat ten aanzien van kunst, antiek en/of verzamelingen vergoeding plaatsvindt op basis van de waarde die op grond van artistieke of antiquarische kwaliteiten en/of zeldzaamheid door deskundigen aan kunst, antiek en verzamelingen wordt toegekend.
De Commissie neemt als uitgangspunt dat de Akte van taxatie is aan te merken als een vaststellingsovereenkomst. Het is de Commissie niet gebleken dat Verzekeraar Consument onjuist heeft voorgelicht dan wel anderszins een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven. Genoemd bedrijf is aan te merken als een deskundige in de zin van de verzekerings-voorwaarden en de door dit bedrijf genoemde prijzen kunnen in redelijkheid worden aangehouden als de waarde op basis waarvan de vergoeding wordt vastgesteld. Consument heeft geen recht op een (aanzienlijk) hogere vergoeding, op basis van nieuwwaarde.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:
• Het door Consument (digitaal) ingediende klachtformulier;
• De brief van gemachtigde van Consument d.d. 8 februari 2016 met een toelichting op de klacht;
• Het verweerschrift van Verzekeraar d.d. 4 mei 2016;
• De repliek van gemachtigde van Consument d.d. 1 juni 2016;
• De dupliek van Verzekeraar d.d. 20 juli 2016;
• De verklaring van Consument met de keuze voor bindend advies d.d. 19 december 2016 en de verklaring van Verzekeraar met diens keuze voor bindend advies d.d.
1 februari 2017.

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies en dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.
2.1 Consument heeft bij Verzekeraar een inboedelverzekering gesloten op (extra) uitgebreide voorwaarden, zonder voortaxatie door deskundigen of partijen in de zin van artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek.

2.2 Op 21 september 2014 is schade ontstaan als gevolg van diefstal van inboedel, waaronder een collectie Swarovski-kristal, uit de woning van Consument.

2.3 Verzekeraar heeft een eigen (register)expert ingeschakeld voor de vaststelling van de omvang van de schade. Nadat een verschil van mening was ontstaan over de waarde-bepaling van het geclaimde Swarovski-kristal heeft Consument een contra-expert ingeschakeld. De akte van benoeming is op 26 maart 2015 ondertekend.

2.4 Op 25 juni 2015 hebben beide experts een Akte van taxatie ondertekend, waarin zij hebben verklaard de schade te hebben vastgesteld op een totaalbedrag van €41.835,00 waaronder een bedrag van €21.000,00 voor ‘Swarovski’. In de akte is de bepaling opgenomen dat de taxatie is geschied onder uitdrukkelijk voorbehoud van de rechten die de maatschappij kan ontlenen aan de in de polis gestelde voorwaarden.
Voor de Swarovski-objecten die niet meer nieuw verkrijgbaar zijn is de schade bepaald aan de hand van een prijsopgaaf van een bedrijf dat deze zaken op internet te koop aanbiedt.

2.5 Verzekeraar is niet ingegaan op een schikkingsvoorstel van de gemachtigde van Consument om het geschil tot een oplossing te brengen door een aanvullende betaling van €7.500,00.

2.6 Ten tijde van de schadegebeurtenis waren de verzekeringsvoorwaarden Speciaal Reglement Inboedelverzekering Superieur IVU-1 van toepassing. In deze voorwaarden is, voor zover van belang, het volgende bepaald:

Artikel 11 Hoe wordt de schade geregeld?
11.1 Vaststelling van de schade
De omvang van de schade en de hoogte van de kosten worden als volgt vastgesteld:
1. in onderling overleg, eventueel door een door ons ingeschakelde expert;
2. desgewenst door twee experts, één aangewezen door de verzekerde en één door ons. In dat geval dienen de experts voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde expert (arbiter) te benoemen, die in geval van gebrek aan overeenstemming binnen de grenzen van de beide taxaties een voor de partijen bindende vaststelling van de omvang van de schade dient te doen:
– alle experts hebben het recht andere personen te raadplegen;
– het rapport van de experts zal in ieder geval dienen te vermelden: de nieuwwaarde, de dagwaarde, de waarde van de restanten, de herstelkosten en, voor zover relevant, de zeldzaamheidswaarde, herbouwwaarde of waardevermindering;
– de taxatie van de experts zal als uitsluitend bewijs van de grootte van de schade gelden.

11.2 Herziening schadevaststelling
De verzekerde en wij zijn niet gebonden aan de hiervoor in artikel 11.1 genoemde vaststelling van de schade en hebben het recht om herziening te vragen, indien blijkt dat er tel- en/of andere rekenfouten zijn gemaakt.

Artikel 12 Welke schade wordt vergoed?
[…]
12.4 Vergoeding op basis van zeldzaamheidswaarde
Wij vergoeden, ten aanzien van kunst, antiek en/of verzamelingen, op basis van de waarde die op grond van artistieke of antiquarische kwaliteiten en/of zeldzaamheid door deskundigen aan kunst, antiek en verzamelingen wordt toegekend.
3. Vordering, klacht en verweer
Vordering Consument
3.1 Consument vordert vergoeding door Verzekeraar van de door Swarovski opgegeven vervangingswaarde van ca. €32.000,00 in plaats van de reeds betaalde €21.000,00.

Grondslagen en argumenten daarvoor
3.2 Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslag.
Als vervangingswaarde van de niet meer nieuw te leveren Swarovski-objecten moeten de door Swarovski opgegeven bedragen worden aangehouden. De thans gehanteerde bedragen zijn gebaseerd op tweedehands stukken.

Verweer Verzekeraar
3.3 Verzekeraar heeft de stellingen van Consument gemotiveerd weersproken. Voor zover nodig zal de Commissie bij de beoordeling daarop ingaan.

4. Beoordeling

4.1 De klacht van Consument betreft de wijze van vaststelling van het schadebedrag voor de geclaimde Swarovski-objecten die niet meer nieuw verkrijgbaar zijn.

4.2 De Akte van taxatie is aan te merken als een vaststellingsovereenkomst. De vordering van Consument komt hier op neer dat deze vaststellingsovereenkomst wordt aangepast dan wel vernietigd.

4.3 Het eerste lid van artikel 7:904 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een
vaststellingsovereenkomst vernietigbaar is indien gebondenheid daaraan van een partij
daarbij (in dit geval Consument) in verband met de inhoud of wijze van totstand-koming van de overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Hiervan kan sprake zijn indien als vaststaand kan worden aangenomen dat Consument c.q. diens gemachtigde zich bij het aangaan van deze vaststellings-overeenkomst heeft gebaseerd op een verkeerde voorstelling van zaken, die aan Verzekeraar kan worden verweten en Consument uit dien hoofde zou hebben gedwaald.
4.4 Voor wat betreft het hierboven onder 4.3 overwogene is de Commissie niet gebleken dat Verzekeraar Consument onjuist heeft voorgelicht dan wel anderszins een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven. De feiten bieden hiervoor geen grondslag. In de verzekeringsvoorwaarden is ten aanzien van kunst, antiek en verzamelingen vermeld dat in geval van schade vergoeding plaatsvindt op basis van de waarde die op grond van artistieke of antiquarische kwaliteiten en/of zeldzaamheid door deskundigen aan kunst, antiek en verzamelingen wordt toegekend, dus niet de nieuwwaarde of de oorspronkelijke aanschafwaarde.

Consument heeft bovendien overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de verzekeringsvoorwaarden zelf een expert ingeschakeld. Deze expert heeft uiteindelijk met de expert die door Verzekeraar was benoemd overeenstemming bereikt over de omvang van de schade. Van een geslaagd beroep op dwaling kan reeds om die reden geen sprake zijn.

4.5 De schade met betrekking tot de Swarovski-artikelen die niet meer nieuw verkrijgbaar zijn is door de experts vastgesteld op basis van de prijzen van een bedrijf dat Swarovski op internet te koop aanbiedt. Volgens de door dit bedrijf verstrekte informatie verkeren alle artikelen op de website in nieuw staat; er zijn geen onderdelen af of los gekomen. Ze worden geleverd met doos en certificaat van echtheid (tenzij anders staat vermeld). Onder deze omstandigheden is dit bedrijf aan te merken als een deskundige in de zin van artikel 12.4 van de verzekerings-voorwaarden en kunnen de door dit bedrijf genoemde prijzen in redelijkheid worden aangehouden als de waarde op basis waarvan de vergoeding wordt vastgesteld. Consument heeft onvoldoende onderbouwd dat op grond van de verzekerings-voorwaarden recht bestaat op een (aanzienlijk) hogere vergoeding, op basis van nieuwwaarde.

4.6 Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, wordt de vordering van Consument afgewezen. Al hetgeen partijen verder nog hebben gesteld, kan niet tot een andere beslissing leiden en zal onbesproken blijven.

5. Beslissing

De Commissie wijst de vordering af.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/consumenten/hoe-wordt-uw-klacht-behandeld.

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 46 van het Reglement.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact