Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2017-215 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-215
(prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M.J.M. Fennis, secretaris)

Klacht ontvangen op : 1 augustus 2016
Ingediend door : Consument
Tegen : Finsens Investment Consultancy B.V., gevestigd te Amsterdam, verder te noemen Finsens
Datum uitspraak : 28 maart 2017
Aard uitspraak : Bindend advies

Samenvatting

Consument doet beklag over zijn adviseur. Deze heeft hem geadviseerd een lijfrente af te sluiten waarvan de kosten volledig aftrekbaar zouden zijn van de inkomstenbelasting. Bij het doen van de aangifte bleek de fiscaal maximale ruimte gedeeltelijk gebruikt en waren de kosten slecht gedeeltelijk aftrekbaar. Consument vordert de kosten van “terugkrijgen”. De adviseur heeft geen verweer gevoerd tegen de klacht. De Commissie dient de beoordelen of de vordering bij gebreke van inhoudelijk verweer niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt en kan worden toegewezen. De Commissie is van oordeel dat er teveel variabelen zijn en de vordering van Consument onvoldoende is onderbouwd. De Commissie wijst de vordering af.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

• het door Consument (digitaal) ingediende klachtformulier;
• de klachtbrief van Consument met als bijlage correspondentie met Finsens.

Finsens is door de Commissie in de gelegenheid gesteld verweer te voeren maar Finsens
heeft van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

De Commissie stelt vast dat partijen haar advies als bindend zullen aanvaarden en dat het
geschil zich leent voor afdoening op stukken, nu voor mondelinge behandeling als bedoeld in
artikel 40.1 van haar reglement geen aanleiding bestaat.

2. Feiten en vordering

2.1 Consument stelt dat Finsens hem in 2015 heeft geadviseerd voor een bedrag van € 64.000,- een lijfrente af te sluiten. De kosten daarvan zou hij dan volledig van de belasting kunnen aftrekken. Bij het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting zou Consument zijn gebleken dat de maximale fiscale ruimte al gedeeltelijk zou zijn gebruikt en hij slechts een bedrag van € 26.000,- van de belasting zou kunnen aftrekken. Dientengevolge heeft Consument een bedrag van € 38.000,- in de lijfrente gestort zonder daarover belastingvoordeel te genieten.

2.2 Consument stelt dat de kosten van “terugkrijgen wordt geassocieerd met een “boete” van circa 10% van het bedrag”, door hem begroot op € 4.000,-. De Commissie begrijpt aldus dat de kosten van herstel of terugdraaien van de afgesloten lijfrentepolis voor Consument €4.000,- bedragen. Consument vordert van Finsens die kosten van € 4.000,-.

3. Beoordeling

3.1 Finsens heeft, alhoewel zij daartoe uitdrukkelijk in de gelegenheid is gesteld, de stellingen en de vordering van Consument niet weersproken. Uitgangspunt is dat, in het geval er geen Verweer is gevoerd, de vordering van Consument kan worden toegewezen indien de Commissie de vordering niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

3.2 De Commissie overweegt dat de vordering van Consument onvoldoende is onderbouwd. Naar het oordeel van de Commissie zijn er te veel variabelen die er toe kunnen leiden dat het bedrag van € 64.000,- dat in de lijfrente is gestort niet volledig aftrekbaar is van de belastingen. Consument heeft zijn stellingen daaromtrent, behoudens een door hem overgelegde “printscreen” van – naar de Commissie aanneemt de Belastingdienst – niet onderbouwd.

3.3 Hij heeft voorts onvoldoende uiteengezet waarop de kosten van € 4.000,- zijn gebaseerd.

3.4 De Commissie kan derhalve niet vaststellen dat de vordering van Consument niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt en dient deze daarom af te wijzen.

4. Beslissing

De Commissie wijst de vordering af.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/consumenten/hoe-wordt-uw-klacht-behandeld.

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 46 van het Reglement.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact