Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2017-624

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-624
(prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. R.A. Blom, secretaris)

Klacht ontvangen op : 4 mei 2016
Ingediend door : Consument
Tegen : Achmea Schadeverzekeringen N.V., handelend onder de naam Interpolis Schade,
gevestigd te Apeldoorn, verder te noemen Verzekeraar
Datum uitspraak : 22 september 2017
Aard uitspraak : Niet-bindend

Samenvatting

Verzekeraar heeft de verzekering naar aanleiding van wanbetaling beeindigd. Na datum beeindiging dient Consument nog twee schadeclaims in. De Commissie volgt Verzekeraar in zijn verweer dat niet tot uitkering hoeft te worden overgegaan nu de datum van de diefstal van de tablet ligt na de beeindiging van de verzekering. Ten aanzien van de schadeclaim voor de Vaatwasser oordeelt de Commissie dat er geen dekking is op grond van de verzekeringsvoorwaarden.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

• de klachtbrief van Consument met bijlagen;
• de aanvullende stukken d.d. 27 juni 2016;
• het verweerschrift van Verzekeraar;
• de repliek Consument;

De Commissie stelt vast dat Consument niet binnen de gegeven termijn zijn keuze voor een bindend of niet-bindend advies kenbaar heeft gemaakt. De uitspraak is daardoor niet-bindend.

De Commissie stelt vast dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

2.1 Consument heeft een ‘Alles in één Polis’ gesloten, via zijn tussenpersoon de Rabobank, bij Interpolis. Deze polis omvat een inboedelverzekering en een aansprakelijkheids-verzekering.

2.2 Bij brieven van 28 juni 2015, 20 juli 2015 en 24 augustus 2015 heeft Interpolis Consument geïnformeerd over een betalingsachterstand en de (mogelijke) gevolgen hiervan.

2.3 Op 11 november 2015 heeft Interpolis per brief bevestigd dat de verzekering per
15 mei 2015 is beëindiging van de verzekeringsovereenkomst ten gevolge van wanbetaling.

2.4 Bij e-mail d.d. 1 januari 2016 heeft Consument een schademelding gedaan bij Interpolis. De melding ziet op het beschadigen van een vaatwasser, op 11 februari 2014, ten gevolge van een insult in zijn huurwoning. De verzekering stond op een ander adres dan de huurwoning.

2.5 Op 25 januari 2016 heeft Consument een ander schadegeval gemeld, de diefstal van zijn Samsung tablet.

2.6 In de verzekeringsvoorwaarden is, voor zover van belang, het volgende bepaald:

Algemene voorwaarden
(…)
Artikel 5 – Premiebetaling
(…)
3 Wanbetaling
Als u het bedrag dat u moet betalen niet op tijd betaalt of als u weigert te betalen, wordt geen dekking verleend voor gebeurtenissen die daarna plaatsvinden.
(…)
Artikel 7- Duur en einde van de verzekering
(…)
Wanneer u langer dan drie maanden de (aanvullende) premie, de kosten en de assurantiebelasting niet heeft betaald. De verzekering eindigt dan op de datum die wij in onze opzeggingsbrief noemen.
(…)
Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering
(…)
Inboedel
Met Inboedel bedoelen we alle verplaatsbare zaken die horen bij de huishouding in de woning die op het verzekeringsbewijs staat.
(…)
Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering
(…)
Artikel 5 Voor welke schade betalen wij niet?
Als u schade veroorzaakt aan zaken die u heeft, maar waarvan een ander de eigenaar is
a. veroorzaakt u schade aan zaken van anderen terwijl die aan uw zorg zijn toevertrouwd (opzicht)? En heeft u daarvoor een van de volgende overeenkomsten? Dan betalen we niet
• Huurovereenkomst”.

2.7 Verzekeraar heeft beide schadeclaims afgewezen. Consument heeft een klacht hierover ingediend.

3. Vordering, klacht en verweer

Vordering Consument
3.1 Consument vordert nakoming van de verzekeringsovereenkomst. Hij meent dat de schadegevallen – de kapotte vaatwasser en de gestolen tablet – onder de dekking van de verzekeringsvoorwaarden vallen en wil dat de verzekeraar alsnog uitkeert.

Grondslagen en argumenten daarvoor
3.2 Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslag. Consument meent dat de verzekeraar toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de verzekeringsovereenkomst. Verzekeraar is op grond van de geldende verzekeringsvoorwaarden gehouden tot uitkering van de door Consument geleden schade.
• Met betrekking tot de schade voor de vaatwasser stelt Consument dat verzekeraar zich probeert te verschuilen achter de kleine letters. Consument meent dat in alle redelijkheid het toch normaal is te veronderstellen dat een dergelijke vorm van schade door een van de twee verzekeringen moet worden gedekt.
• De schade met betrekking tot de tablet dient te worden vergoed. Alhoewel enige tijd de premie niet tijdig is betaald, vond de diefstal plaats voordat Consument op de hoogte was van het vervallen van de verzekering ten gevolge van te late betaling. De reden voor het te laat betalen was gelegen in het feit dat Consument een periode was opgenomen op een klinische afdeling van een [instelling] te [plaatsnaam], waardoor Consument zijn administratie niet naar behoren heeft kunnen bijhouden.

Verweer Verzekeraar
3.3 Verzekeraar heeft de stellingen van Consument gemotiveerd weersproken. Voor zover nodig zal de Commissie bij de beoordeling daarop ingaan.

4. Beoordeling
De Commissie betrekt bij haar overwegingen de relevante bepalingen uit de Voorwaarden.

Schademelding voor de vaatwasser
4.1 Consument geeft aan ten gevolge van een insult op de vaatwasserdeur te zijn gevallen waardoor de vaatwasser moest worden vervangen. De vaatwasser betrof een inbouwmodel in de keuken van de huurwoning van Consument.

4.2 Verzekeraar beroept zich op een dekkingsuitsluiting bij de aansprakelijkheidsverzekering. Uit artikel 5 van de bijzondere polisvoorwaarden volgt dat schade aan zaken die een verzekerde zijn toevertrouwd op grond van een huurovereenkomst niet wordt vergoed.

4.3 De Commissie oordeelt dat nu Consument de betreffende woning huurde, de schade aan de zaken die op grond van die huurovereenkomst aan hem zijn toevertrouwd, zoals in dit geval de in de keuken van de huurwoning ingebouwde vaatwasser, niet onder de dekking van de verzekering vallen. De door Consument gevorderde vergoeding van schade valt niet onder de dekking op grond van de verzekeringsvoorwaarden. Consument is derhalve niet voor een dergelijk schadegeval verzekerd.

4.4 De Commissie concludeert tevens dat er in dezen geen dekking is op basis van de verzekeringsvoorwaarden van de inboedelverzekering. In de definities bij de Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering staat expliciet dat onder inboedel wordt verstaan alle verplaatsbare zaken die horen bij de huishouding in de woning die op het verzekeringsbewijs staat. Nu de vaatwasser geen verplaatsbare zaak is, kan ook op grond van de inboedelverzekering geen dekking worden verleend.

Schademelding voor de Samsung tablet
4.5 Consument heeft vervolgens op 25 januari 2016 een schadegeval gemeld. Het betrof de diefstal van een Samsung tablet. De tablet van Consument is gestolen in de [instelling] waar hij tijdelijk onder behandeling stond.

4.6 Verzekeraar geeft aan dat niet tot uitkering wordt overgegaan omdat de schade van de tablet ontstond na van de beëindiging van de verzekeringsovereenkomst met Consument.

4.7 De Commissie stelt vast dat de onderhavige verzekeringsovereenkomst per 15 mei 2015 is beëindigd. Zie r.o. 2.3. Verzekeraar is derhalve gerechtigd om niet tot vergoeding van schade over te gaan die heeft plaatsgevonden nadat deze overeenkomst is beëindigd. Dat laatste is hier het geval. Zie r.o. 4.5.

Slotsom
4.8 De Commissie oordeelt dat niet is komen vast te staan dat Verzekeraar toerekenbaar is tekortgeschoten in zijn verplichtingen die op grond van de verzekerings-overeenkomst op hem rusten. De Commissie wijst de vordering van Consument daarom af.

5. Beslissing

De Commissie wijst de vordering af.

De uitspraak heeft de vorm van een niet-bindend advies. Tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep open bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. U kunt de zaak nog wel aan de rechter voorleggen.

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 46 van het Reglement.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact