Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2018-602 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening NR. 2018-602
(
prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T.R.G. Leyh, secretaris)

 

Klacht ontvangen op        : 14 december 2017

Ingediend door               : Consument

Tegen                            : Rabobank, gevestigd te Utrecht, verder te noemen Rabobank

Datum uitspraak             : 26 september 2018

Aard uitspraak                : Bindend advies

 

Samenvatting

 

Consument heeft zelf besloten te investeren in de claimemissie van het later gefailleerde Royal Imtech. Vanwege de execution only relatie mocht Consument niet verwachten dat Rabobank hem ervan zou weerhouden deze beslissing te nemen of hem anderszins zou adviseren.

 1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

 

 • het door Consument ingediende klachtformulier met bijlagen;
 • de aanvullende door Consument ingediende stukken;
 • het verweerschrift van Rabobank;
 • de aanvulling op het verweerschrift van Rabobank;
 • de repliek van Consument.

 

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies.
De Commissie stelt vast dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist.

 1. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

 • Consument belegt sinds 2009 op basis van Direct Beleggen bij Rabobank en hield onder meer een positie aan in het fonds Royal Imtech.
 • Rabobank heeft Consument in 2014 in een brief geïnformeerd over een claimemissie van Royal Imtech. Voor zover van belang vermeldt de brief:

  Royal Imtech (hierna: Imtech) gaat door middel van een claimemissie nieuwe aandelen uitgeven. Bij een claimemissie ontvangen aandeelhouders voorkeursrechten, ofwel claims, waarmee zij zich kunnen inschrijven op de claimemissie.
  Als u op 8 oktober na het sluiten van de beurs aandelen Imtech in bezit had, heeft u per aandeel Imtech
  1 verhandelbare claim in portefeuille ontvangen. De aandelen Imtech die u in portefeuille heeft, blijven in uw bezit.
  (…)
  U schrijft in op de claimemissie:
  Tegen inlevering van 1 claim en een bijbetaling van € 0,01 per nieuw aandeel, koopt u 131 nieuwe aandelen Imtech.
  Inschrijven op de claimemissie is mogelijk tot dinsdag 21 oktober 2014 18:00 uur. De nieuwe aandelen worden naar verwachting op maandag 27 oktober in uw portefeuille bijgeboekt. Op die datum wordt ook het aankoopbedrag afgeschreven. Zorgt u er wel voor dat u op het moment van inschrijven voldoende saldo op uw rekening heeft. Voor het inschrijven op deze claimemissie wordt geen provisie in rekening gebracht.
  (…)

 • Rabobank heeft met drie andere financiële instellingen de claimemissie begeleid. Daarover vermeldt het prospectus:

ING Bank N.V., acting through its corporate finance division (“ING”), Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (“Rabobank”), COMMERZBANK Aktiengesellschaft (“COMMERZBANK”) and ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) are acting as underwriters (the “Underwriters”) for the Offering (as defined below).

 • Consument heeft zich ingeschreven voor de emissie en heeft in totaal € 19.650,- voor de uitoefening van de claimrechten betaald.
 • Voorts heeft Consument op 9 oktober 2014 nog aandelen Royal Imtech aangeschaft.
 • Royal Imtech is op 13 augustus 2015 failliet verklaard.
 • Consument heeft zich nadien bij Rabobank beklaagd.

 

 1. Vordering, klacht en verweer

 

      Vordering Consument

 • Consument vordert vergoeding van de door hem geleden schade, die hij begroot op € 20.000,-.

     Grondslagen en argumenten daarvoor

 • Consument voert hiertoe aan dat de claimemissie bedoeld was om Royal Imtech te redden, niet om de eigen zaken van Rabobank veilig te stellen. De Rabobank zette de emissie uit en stond daarvoor garant. Via haar afdeling bijzonder beheer beschikte Rabobank over meer informatie dan de aandeelhouders. Nu Royal Imtech minder dan een jaar na de claimemissie failliet is gegaan, voelt Consument zich gebruikt.

      Verweer van Rabobank

 • Rabobank heeft de stellingen van Consument gemotiveerd weersproken. Voor zover nodig zal de Commissie bij de beoordeling daarop ingaan.

 

 1. Beoordeling

 

 • De Commissie stelt allereerst vast dat zij de klacht waar deze ziet op de rol van Rabobank bij het begeleiden van de claimemissie van Royal Imtech op grond van haar Reglement niet kan behandelen. Dergelijk optreden is namelijk op grond van artikel 2 lid 1 sub k van het Reglement uitgezonderd van de competentie van de Commissie.
 • De Commissie kan evenwel een oordeel geven over het verwijt van Consument dat Rabobank hem er niet van heeft weerhouden in te schrijven op de claimemissie. Dat verwijt richt zich namelijk niet tegen de rol van Rabobank bij het begeleiden van die emissie, maar op de aard van de dienstverlening die Rabobank aan Consument als belegger verleent, zo begrijpt de Commissie.
 • Te dien aanzien geldt dat partijen het ‘Direct Beleggen’ concept zijn overeengekomen. Dit betreft een vorm van execution only effectendienstverlening. Bij zodanige dienstverlening is van belang dat de zorgplicht van de zijde van de beleggingsonderneming geringer van aard is dan bij andere vormen van effectendienstverlening zoals advies en beheer en dat de belegger zelfstandig en zonder voorafgaand advies zijn beleggingsbeslissingen neemt.
 • De Commissie stelt vast dat Consument eigenstandig is overgegaan tot de Royal Imtech transactie waarvoor hij € 19.650,- heeft afgerekend en die uiteindelijk voor dat bedrag verlieslatend voor hem is gebleken toen Royal Imtech enige tijd later failleerde. De aard van de relatie staat er aan in de weg dat Rabobank Consument ervan had dienen te weerhouden deze beslissing te nemen of hem anderszins had moeten adviseren. Aldus is de schade enkel het gevolg geweest van een eigen beslissing van Consument en het latere faillissement van Royal Imtech.
 • Dat Consument zich door de rol die Rabobank bij de claimemissie vervulde gesterkt voelde in het idee dat de investering in een solide beursfonds plaatshad maakt dit niet anders. Voor zover Consument nog doelt op mogelijk aanwezige voorkennis bij Rabobank inzake de situatie bij Royal Imtech dient de Commissie het er voor te houden dat dat verwijt niet afdoende is onderbouwd, nog daargelaten dat het niet aan haar maar aan de toezichthouder is zich daar over uit te laten dan wel er nader onderzoek naar te verrichten.
 • Resumerend is de Commissie van oordeel dat Rabobank in dezen geen verwijt valt te maken. De vordering van Consument wijst de Commissie dan ook af.
 1. Beslissing

 

De Commissie stelt vast dat zij de klacht voor zover deze ziet op de rol van Rabobank bij het begeleiden van de claimemissie van Royal Imtech niet kan behandelen en wijst de klacht en de daaraan verbonden vordering voor het overige af.

 

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/consumenten/hoe-wordt-uw-klacht-behandeld.

 

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 40 van het Reglement.

 

 

 

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact