Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2018-626 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2018-626
(mr. J. Wortel, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en mr. dr. drs. R. Knopper, leden, en  mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Klacht ontvangen op        : 19 juni 2017

Ingediend door               : Consument

Tegen                           : Lynx B.V., gevestigd te Amsterdam, verder te noemen Lynx
Datum uitspraak             : 3 oktober 2018

Aard uitspraak                : Bindend advies

 

Samenvatting        

 

Margintekort. De broker heeft tot liquidatie mogen overgaan.

 1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

 

 • het klachtformulier met bijlagen,
 • de brief van Lynx van 24 oktober 2017,
 • de brief van Consument van 25 november 2017,
 • de e-mail van Consument van 16 februari 2018 en
 • de brief van Lynx van 27 maart 2018.

 

De Commissie stelt vast dat partijen bindend advies aanvaarden.

 

Partijen zijn opgeroepen voor een hoorzitting op 24 mei 2018 en zijn aldaar verschenen.

 

 1. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

 

 • Consument heeft een rekening bij Lynx waarop zij belegt op basis van execution only. Op
  5 juni 2017 heeft Lynx, omdat op deze rekening een negatief saldo was ontstaan, Consument gebeld en met haar besproken dat een margintekort was ontstaan en dat dit moest worden aangezuiverd om liquidatie te voorkomen.

 

 • Op 6 juni 2017 heeft Consument aan Lynx gemaild:

  “(…) Zoals zojuist met u afgesproken willen wij u het volgende bevestigen.

Het bedrag van ruim 33.000,00 euro dat genoemd staat in het bewijsstuk (bijlage), is onderweg en komt z.s.m. naar onze Lynx-rekening met het nummer (…).

Dus er is geen enkele reden om overbodige stappen te ondernemen.

Rekenend op uw begrip en geduld voor onze situatie als vaste trouwe Lynx klanten. (…)”

 

 • Consument heeft haar bank opgedragen een bedrag van € 25.000 en een bedrag van € 6.000 over te maken naar haar rekening bij Lynx.
  Consument heeft overboekingsbewijzen overgelegd waaruit blijkt dat het bedrag van
  € 25.000 op 7 juni 2017 is overgemaakt en het bedrag van € 6.000 op 8 juni 2017.

 

 • Op 6 juni 2017 om 14.12 uur was het margintekort nog niet opgeheven. Lynx heeft het tekort vervolgens aangezuiverd door het verkopen van 41.600 aandelen Aegon.

 

 • Op 7 juni 2017 heeft Consument aan Lynx gemaild:

“(…) Zoals aan u gisteren meerdere keren door ons bevestigd werd, was het bedrag onderweg naar onze Lynx-rekening.
Dat wilde u niet geloven en u ging verder met uw onterechte liquidatie-stappen. In de bijlage ziet u duidelijk dat het geld onderweg is naar onze Lynx-rekening.
[De] onterechte liquidatie van gisteren, dinsdag 6 juni 2017, heeft ons schade toegebracht.

Derhalve vraag ik u vriendelijk om deze onterechte liquidatie terug te draaien en het aantal aandelen (die gisteren geliquideerd werden) terug te brengen in onze portefeuille.

Uw snelle actie wordt op prijs gesteld. (…)”

 

 • Lynx heeft in haar brief van 27 maart 2018 een transcriptie van telefoongesprekken met Consument opgenomen. Daarin staat:

“(…) Gesprek 1:

“[Consument, hierna: C]: [naam Consument]

[Lynx, hierna L]: Goedendag (…), u spreekt met [naam], Lynx.

C: Hallo, goedemiddag.

L: Goedendag. Ik bel even betreffende de rekening bij Lynx, kan ik daarvoor bij u zijn?

C: Jazeker, ja.

L: Ok. Ik kreeg (…) zojuist een belletje van onze backoffice betreffende de liquiditeit op de rekening…

[Consument]: Ja.

L: Zij geven aan dat er dan wel bijgestort moet worden, vandaag, en dat we dat aan dienen te geven in de backoffice, dat ik ze dan even terug moet bellen dat er ook bijgestort wordt, omdat er anders stukken geliquideerd dienen te worden.

C: Ok, jaja, ik begrijp hem.

(…)
C: Ok, we gaan er zo direct naar kijken en eh, hoeveel ongeveer, weet u dat?

L: Ja, momenteel zou u dan 20.000 bij willen storten.

C: Ok, ok. Daar gaan we voor zorgen. Moet vandaag gebeuren?

L: Ja, als u dat zo snel mogelijk zou willen doen, kan ik dat dan doorgeven aan de backoffice dat u bij gaat storten?

C: Ja.

L: Ok, dan ga ik dat doorgeven. Als u dat gewoon doet, dan is er niets aan de hand, dan wordt er vandaag nog niets gesloten, dan kunnen we gewoon zo door.

C: Is goed, dank u wel.

L: Graag gedaan, fijne dag verder.

C: Dag.”

Acht minuten later belt Lynx opnieuw naar cliënt.

Gesprek 2:

“C: Met [naam Consument].

L: Goedemiddag nogmaals, met [naam], Lynx.

C: Ja hallo, goedemiddag.

L: Ik had voor u nog even nagebeld, even bevestigd aan de backoffice dat u voornemens bent geld over te maken…

C: Ja.
L: Toen gaf de backoffice aan, dat er bij voorkeur het liefst zo snel mogelijk dan ook, mocht u het geld overmaken, een bewijs van overschrijving, bij voorkeur het SWIFT-bericht, de SWIFT message van de overboeking…

C: Ok.

L: Als u die naar info@Lynx.nl zou kunnen sturen, dan hebben we in ieder geval een kopie van de overboeking, zodat de Risk Department tevreden gesteld kan worden.

C: Ja ja.
(…)
C: Hartstikke mooi, dan gaan we dat allemaal in gang zetten en ook dat SWIFT of in ieder geval de transactie ook doorsturen, ja.

L: Ja, als dat mogelijk is, dan stelt u de Risk Department erg gerust. Dus dat zou mooi zijn.

C: Ja precies, gaan we doen. Dank u wel.

L: Graag gedaan, fijne dag.”

 

 • Lynx heeft de ‘Basisovereenkomst’ overgelegd die zij met cliënten afsluit. Daarin staat:

  ‘(…) Deel 1: Basisovereenkomst
  Artikel 1: Dienstverlening en communicatie

De dienstverlening van Lynx is beperkt tot het volgende:
(1) het openen van een effectenrekening in naam van en voor rekening en risico van Cliënt bij Interactive Brokers (U.K.) Limited (hierna “IB”) (…);

(2) het door IB laten uitvoeren van orders met betrekking tot één of meerdere financiële instrumenten.
(…) Deel 2: Informatie over de risico’s van handelen op margin
LYNX verstrekt dit document om u te informeren over een aantal fundamentele feiten over het kopen van effecten en futures op margin, en om u te waarschuwen over de risico’s die betrokken zijn bij het handelen op een margin rekening. Handelen op margin kan betekenen het aangaan van een transactie waarbij effecten worden gekocht gedeeltelijk op basis van een margin lening die door IB aan u wordt verstrekt, en waarvoor de effecten als onderpand gelden. Handelen op margin kan ook betekenen het handelen in producten als futures of opties, waarbij een initiële margin storting wordt gedaan om uw verplichtingen zeker te stellen. Als de waarde van uw posities wijzigt, kan aanvullende margin vereist zijn om uw verplichtingen zeker te stellen.
Voordat u aandelen, futures of andere producten op een margin rekening handelt, dient u zorgvuldig deze informatie over de risico’s van handelen op margin te lezen. Indien u enige vragen of opmerkingen heeft over uw margin rekening dient u Lynx te raadplegen.
Wanneer u effecten koopt, kunt u de volledige aankoopprijs betalen, of u leent een deel van de aankoopprijs van IB. Als u ervoor kiest gelden van IB te lenen, dient u een margin rekening te openen. De gekochte effecten zijn IB’s onderpand voor de lening aan u. Als de effecten of futures contracten op uw rekening in waarde dalen, dan daalt ook de waarde van het onderpand ter dekking van uw lening. Als gevolg kan IB actie ondernemen, waaronder het verkopen van effecten of andere activa op (een van) uw rekening(en) of het geven van een margin call, met als doel het aanhouden van het vereiste vermogen op uw rekening.

U moet begrijpen dat op grond van de overeenkomst met IB, IB over het algemeen geen margin calls zal geven, dat IB uw rekening niet zal crediteren om aan intraday margin vereisten te voldoen, en dat IB over het algemeen zonder voorafgaande kennisgeving posities op uw rekening zal liquideren om aan de margin vereisten te voldoen.
Ook heeft u niet de mogelijkheid om te kiezen welke posities worden geliquideerd of om de timing of volgorde van liquidatie te kiezen. (…)”

 1. Vordering, klacht en verweer

 

 • Consument vordert dat Lynx wordt veroordeeld tot schadevergoeding, te vermeerderen met wettelijke rente. In haar e-mail van 16 februari 2018 heeft zij de schade begroot op € 34.329,55. Verder vordert Consument dat Lynx wordt veroordeeld de liquidatie-transacties terug te draaien met vergoeding van alle daarmee gemoeide kosten en commissie.

 

 • Aan haar vorderingen legt Consument ten grondslag dat Lynx toerekenbaar is tekort-geschoten doordat zij wegens een margintekort is overgegaan tot liquidatie van een deel van de portefeuille terwijl Consument kort na ontstaan van het margintekort geld naar haar beleggingsrekening had overgemaakt.

 

 • Lynx heeft de stellingen van Consument gemotiveerd weersproken. Voor zover nodig zal de Commissie bij de beoordeling daarop ingaan.

 

 1. Beoordeling

 

 • Consument stelt dat zij met Lynx heeft afgesproken dat zij het tekort zo spoedig mogelijk, maar niet per se reeds op 5 juni 2017 zou aanzuiveren. Volgens Consument is op 5 juni 2017 met Lynx besproken dat het een officiële feestdag was – namelijk tweede Pinksterdag – en dat zij pas op dinsdag 6 juni 2017 haar bank kon bellen en een bedrag naar haar rekening bij Lynx laten overmaken.

 

 • Lynx heeft deze stellingen gemotiveerd betwist. Lynx heeft gesteld dat zij op 5 juni 2017 heeft medegedeeld dat, om het sluiten van posities te voorkomen, het tekort nog die dag moest worden aangezuiverd. Lynx heeft daartoe verwezen naar de overgelegde transcriptie (zie 2.6 hiervoor). De Commissie constateert dat Consument weliswaar de juistheid van de overgelegde transcriptie heeft betwist, maar in reactie daarop geen voldoende specifieke omstandigheden heeft gesteld of stukken overgelegd waaruit blijkt dat op 5 juni 2017 met Lynx is afgesproken dat Consument langer dan een dag de tijd kreeg voor het opheffen van het margintekort. Deze stelling van Consument is daarom niet komen vast te staan.

 

 • Verder verschillen partijen van standpunt over de vraag of Lynx op grond van de overeenkomst tussen partijen op zo korte termijn tot liquidatie mocht overgaan. In de overeenkomst staat dat IB doorgaans geen margin call zal geven en zonder voorafgaande kennisgeving posities op een beleggingsrekening zal liquideren om aan de marginvereisten te voldoen (zie 2.7 hiervoor). Het standpunt van Consument kan in die zin worden begrepen dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen beroep op deze clausule kan worden gedaan omdat zij had medegedeeld dat 5 juni 2017 een officiële feestdag was en zij zo spoedig mogelijk daarna het tekort zou aanzuiveren.

 

 • De Commissie overweegt als volgt. Zoals hiervoor is geconstateerd, is het niet komen vast te staan dat op 5 juni 2017 met Consument is afgesproken dat zij langer dan een dag de tijd kreeg voor het opheffen van het margintekort. Verder heeft Lynx erop gewezen dat de beurzen op 5 juni 2017 wel geopend waren en dat de koers van het aandeel Aegon op
  6 juni 2017 verder is gedaald zodat het margintekort opliep; dit betekent dat Consument zou zijn blootgesteld aan het risico op een nog hoger oplopend verlies als Lynx op
  6 juni 2017 niet tot liquidatie was overgegaan en in plaats daarvan nog enkele dagen de tijd had gegeven voor aanzuivering van het margintekort. Gelet op deze omstandigheden heeft Lynx op 6 juni 2017 tot liquidatie mogen overgaan.

 

 • Hiervoor is geconstateerd dat Lynx niet in strijd met haar verplichtingen jegens Consument heeft gehandeld. Dit brengt mee dat er geen grond is voor het toekennen van schade-vergoeding of het terugdraaien van de liquidatietransacties. De vorderingen van Consument zullen daarom worden afgewezen.

 

 1. Beslissing

 

De Commissie wijst de vorderingen af.

 

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/consumenten/hoe-wordt-uw-klacht-behandeld.

 

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 40 van het reglement.

 

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact