Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2018-732 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2018-732
(mr. dr. S.O.H. Bakkerus, voorzitter en mr. S.J.A. Koster, secretaris)

Klacht ontvangen op        : 4 oktober 2017

Ingediend door               : Consument

Tegen                           : Unigarant N.V., gevestigd te Hoogeveen, verder te noemen Verzekeraar

Datum uitspraak             : 28 november 2018

Aard uitspraak                : Bindend advies

 

Samenvatting

Reisverzekering. Consument vordert vergoeding van de door hem veroorzaakte (letsel)schade als gevolg van een ski-ongeluk. Hij stelt zich op het standpunt dat Verzekeraar hem ten tijde van het uitbreiden van de reisverzekering in onvoldoende mate heeft voorgelicht. Consument mocht veronderstellen dat de Verzekering dekking zou bieden voor het ingetreden risico. De Commissie oordeelt dat het niet gebruikelijk is dat een reisverzekering dekking biedt voor aan een derde toegebrachte (letsel)schade. Ook de omstandigheden van het geval rondom de uitbreiding van de reisverzekering met de wintersportdekking rechtvaardigden niet de veronderstelling van Consument dat de reisverzekering aansprakelijkheid dekte. In de gegeven omstandigheden rustte op Verzekeraar ook niet de zorgplicht om Consument erover te informeren dat het aansprakelijk-heidsrisico niet onder de reisverzekering gedekt was en dat hij daarvoor een aansprakelijkheids-verzekering moest afsluiten.

 

 • Procesverloop De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

 

 • het door Consument (digitaal) ingediende klachtformulier met bijlagen;
 • het verweerschrift van Verzekeraar;
 • de repliek van Consument;
 • de dupliek van Verzekeraar;
 • de reactie van Verzekeraar d.d. 4 juli 2018;
 • de aanvullende reactie van Verzekeraar d.d. 6 juli 2018;
 • de reactie van Consument d.d. 18 juli 2018.De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies. Partijen zijn opgeroepen voor een hoorzitting op 4 juli 2018 en zijn aldaar verschenen.
 • FeitenDe Commissie gaat uit van de volgende feiten. 2.1     Consument heeft in 2007 een doorlopende reisverzekering met polisnummer [nummer] (hierna: de Verzekering) met tussenkomst van ANWB afgesloten bij Verzekeraar.2.2     Op het polisblad van 29 juli 2013 is onder meer het volgende bepaald:          “(…)(…)  Hulpverlening en                                    : VerzekerdMedische kosten                        : VerzekerdSportenOngevallen                                 : Verzekerd

 

 1. (…)”
 2. (…)
 3. Wintersport en bijzondere          : Niet verzekerd
 4. Onvoorziene uitgaven
 5. Basisdekking                              : Reis
 6. Verzekeringsgegevens inclusief dekkingen
 7. Voorwaardenummer                   : DRAAND
 8. Soort verzekering                       : ANWB Doorlopende Reisverzekering
  1. In verband met zijn aanstaande wintersportvakantie heeft Consument op 9 januari 2015 telefonisch contact opgenomen met Verzekeraar. Hierbij is de dekking van de bestaande Verzekering uitgebreid met zogenaamde wintersportdekking. Vervolgens is op dezelfde dag een gewijzigd polisblad per e-mail aan Consument gezonden. Op het polisblad is – voor zover relevant – het volgende bepaald:          “Soort verzekering                      : ANWB Doorlopende Reisverzekering          Voorwaardenummer                   : DRAANE          Verzekeringsgegevens inclusief dekkingen          Basisdekking                              : Reis          Hulpverlening en                                    : Verzekerd          Medische kosten                        : VerzekerdSportenOngevallen                                 : Verzekerd (…)”2.4     In de voorwaarden van de Verzekering, versie DRAANE (hierna: de Voorwaarden), is – voor zover relevant – het volgende opgenomen: “(…) U bent standaard verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan het vakantieverblijf.
  2.  
  3. Artikel 25. Aansprakelijkheid vakantieverblijf.
  4. (…)
  5.           Wintersport en bijzondere          : Verzekerd
  6.           Onvoorziene Uitgaven
  7.           (…)
  8.  
  9.  
  10.           (…)
Verzekerd Verzekerd is:

1.   de schade die u veroorzaakt aan een gehuurd vakantieverblijf en de bijbehorende inventaris;

2.   de directe gevolgschade als u de sleutel van een gehuurd vakantieverblijf of vakantiekluisje verliest.

(…)

Artikel 30. Wintersport en bijzondere sporten (deze dekking geldt alleen als op uw polisblad staat aangegeven dat wintersport en bijzondere sporten zijn meeverzekerd)

 

U bent aanvullend verzekerd voor het beoefenen van wintersport en bijzondere sporten.

 

Verzekerd U bent verzekerd voor het beoefenen van wintersport en bijzondere sporten. (…)
Vergoedingen Wij vergoeden onderstaande kosten die verband houden met het beoefenen van wintersport en bijzondere sporten:

1.   onvoorziene uitgaven;

2.   kosten van skilessen en/of skipas die u vooraf heeft betaald. Wij vergoeden de kosten voor de dagen dat u er geen gebruik van kon maken;

3.   huur van vervangende uitrusting als uw eigen uitrusting beschadigd, gestolen of verloren is tijdens de reis;

4.   beschadigde, verloren of gestolen uitrusting. Wij vergoeden per verzekerde per reis maximaal het verzekerde bedrag volgens de dekking Bagage. (…)”

  1. Op 12 januari 2015 is Consument tijdens het skiën betrokken geraakt bij een ski-ongeluk. Hierbij heeft een andere persoon letselschade opgelopen. Consument is door deze persoon en/of diens verzekeraar aansprakelijk gesteld voor deze schade.
  2. Consument heeft deze schade gemeld bij Verzekeraar. Bij schrijven d.d. 14 april 2017 heeft Verzekeraar een afwijzend dekkingstandpunt ingenomen:“(…)
  3. Schade toegebracht aan derden is niet meeverzekerd op uw doorlopende reisverzekering. Dit risico is ook niet te verzekeren op een reisverzekering. (…)”
 • Vordering, klacht en verweerVordering Consument

 

 1. Grondslagen en argumenten daarvoor
 2. 3.1   Consument vordert betaling van € 29.349,00, zijnde de door hem (reeds) vergoede schade die hij zou hebben veroorzaakt als gevolg van het ski-ongeluk, vermeerderd met een voorwaardelijke vordering ten belope van € 69.794,13, zijnde de vordering tot schade-vergoeding waarover nog een gerechtelijke procedure loopt.
  1. Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslag. Verzekeraar heeft de op hem rustende en jegens Consument in acht te nemen zorgplicht geschonden. Consument voert hiertoe de volgende argumenten aan.
 • Verzekeraar heeft Consument ten tijde van het uitbreiden van de Verzekering in onvoldoende mate voorgelicht. Consument mocht veronderstellen dat de Verzekering dekking zou bieden voor het ingetreden risico. Het had op de weg van Verzekeraar gelegen hem er expliciet op te wijzen dat de Verzekering met wintersportdekking geen aansprakelijkheidsdekking bood voor aan een derde toegebrachte (letsel)schade.Verweer Verzekeraar
 •  
  1. Verzekeraar heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd:
 • Een reisverzekering is geen complex product. Het is een feit van algemene bekendheid dat een reisverzekering geen dekking biedt voor aansprakelijkheidsrisico. In artikel 30 van de Voorwaarden staat nadrukkelijk beschreven welke kosten worden vergoed onder de wintersportdekking. Een dekking voor aansprakelijkheid wordt daarin niet genoemd. De Voorwaarden zijn Consument per e-mail toegezonden.
 • Consument heeft in het gesprek van 9 januari 2015 geen advies gevraagd. Het lag dan ook niet op de weg van Verzekeraar om Consument te adviseren op het punt van aansprakelijkheid.

  Verzekeraar is niet gehouden op eigen initiatief nadere informatie bij Consument in te winnen over de mate waarin hij is verzekerd tegen het risico van aansprakelijkheid op het moment dat hij informatie inwint over zijn lopende Verzekering.

 • Beoordeling

 

  1. De Commissie staat allereerst voor de vraag of Consument er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de Verzekering dekking zou bieden tegen schade die Consument aan een derde toebrengt door een ski-ongeluk.
  2. De Commissie stelt vast dat uit de dekkingsomschrijving in de Voorwaarden niet voortvloeit dat voor de door Consument veroorzaakte schade dekking bestaat. Verzekeraar stelt dat Consument van de Voorwaarden kennis heeft kunnen nemen aangezien deze hem per e-mail zijn toegezonden. Consument stelt in het geheel geen voorwaarden te hebben ontvangen, ook niet per e-mail. Ter onderbouwing van zijn stelling heeft Verzekeraar een screenshot uit zijn polisregistratiesysteem waarin vermeld staat dat op 29 juli 2013 een e-mail aan Consument is verzonden. Voor zover al aan de hand van het screenshot kan worden vastgesteld dat Consument op 29 juli 2013 een e-mail is gezonden, valt hieruit niet op te maken dat de Voorwaarden als bijlage zijn meegezonden. Dit heeft tot gevolg dat Verzekeraar geen beroep kan doen op de Voorwaarden. Of Consument er op mocht vertrouwen dat de Verzekering dekking zou bieden voor het risico van een aan een derde toegebrachte (letsel)schade door een ski-ongeluk zal onafhankelijk van hetgeen bepaald in de Voorwaarden moeten worden vastgesteld.4.3     Een verzekeringsovereenkomst heeft niet alleen de rechtsgevolgen die partijen in het polisblad van de verzekering zijn overeengekomen, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien. Dit vloeit voort uit artikel 6:248 lid 1 BW.4.4     De Commissie oordeelt dat het niet gebruikelijk is dat een reisverzekering dekking biedt voor aan een derde toegebrachte (letsel)schade. Tegen dit risico biedt een andere verzekering, een aansprakelijkheidsverzekering, dekking. Consument mocht er daarom niet zonder meer op vertrouwen dat zijn reisverzekering ook dekking bood voor aansprakelijk-heidsrisico.
  1. Ook de omstandigheden van het geval rondom de uitbreiding van de reisverzekering met de wintersportdekking rechtvaardigden niet de veronderstelling van Consument dat de Verzekering aansprakelijkheid dekte. Op 9 januari 2015 heeft Consument tegen Verzekeraar gezegd dat hij de volgende dag op wintersportvakantie ging en dat hij daarvoor verzekerd wilde zijn.
   Tijdens dit gesprek heeft Verzekeraar niets gezegd waaruit Consument mocht opmaken dat het aansprakelijkheidsrisico onder de Verzekering gedekt was. Consument mocht er dus niet op vertrouwen dat de Verzekering dekking bood tegen het risico van een aan een derde toegebrachte (letsel)schade door een ski-ongeluk.
  2. In de gegeven omstandigheden rustte op Verzekeraar ook niet de zorgplicht om Consument erover te informeren dat het aansprakelijkheidsrisico niet onder de Verzekering gedekt was en dat hij daarvoor een aansprakelijkheidsverzekering moest afsluiten. Verzekeraar mocht het verzoek van Consument op 9 januari 2015 opvatten als een verzoek tot uitbreiding van de Verzekering. Verzekeraar had geen aanleiding om het aansprakelijkheidsrisico onder de aandacht van Consument te brengen. Hij hoefde Consument in de gegeven omstandigheden dan ook niet te waarschuwen.4.7     De conclusie is dat niet is komen vast te staan dat Verzekeraar is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst en ook niet dat hij zijn zorgplicht jegens Consument heeft geschonden. De Commissie zal de vordering van Consument daarom afwijzen.
 • BeslissingDe Commissie wijst de vordering af.In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/consumenten/hoe-wordt-uw-klacht-behandeld.U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 40 van het Reglement.

 

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact