Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2018-762

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2018-762
(mr. dr. S.O.H. Bakkerus, voorzitter en mr. S.J.A. Koster, secretaris)

Klacht ontvangen op        : 16 oktober 2017

Ingediend door               : Consument

Tegen                            : DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.,
gevestigd te Amsterdam, verder te noemen Verzekeraar

Datum uitspraak             : 7 december 2018

Aard uitspraak                : Niet-bindend advies

Samenvatting

 

Rechtsbijstandverzekering. Consument heeft een beroep gedaan op de Verzekering in verband met een conflict met de Deken. De Deken wenste inzage in het advocatendossier in het geschil tussen Consument en de gemeente [X] met betrekking tot de uitkoop in verband met de wijziging van het bestemmingsplan. Dit verzoek tot het verlenen van rechtsbijstand heeft Verzekeraar afgewezen. Consument vordert dat Verzekeraar dekking verleent voor het geschil met de Deken. De Commissie is van oordeel dat het geschil tussen Consument en de Deken te maken heeft met of verder is ontstaan uit het geschil van Consument met de gemeente over de bestemmings-planwijziging. Hoewel het geschil met de Deken enerzijds en het geschil met de gemeente anderzijds als twee verschillende conflicten beschouwd kunnen worden, neemt dit niet weg dat beide conflicten hun oorsprong vinden in het geschil met de gemeente over de bestemmings-planwijziging. Het geschil met de Deken valt dan ook onder de clausule “Uitsluiting bekend geschil in de module Consumeren en Woning” met als gevolg dat er geen dekking bestaat voor dit geschil. De vordering van Consument wordt afgewezen.

 

 • ProcesverloopDe procedure bij de Commissie heeft plaatsgevonden op grond van de regels van het Reglement Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, bemiddeling en (bindend) advies.De Commissie stelt vast dat Consument heeft gekozen voor een niet-bindend advies. Partijen zijn daarom niet aan de uitspraak van de Commissie gebonden.  

 

 1. De Commissie stelt vast dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist. De Commissie heeft de volgende stukken gelezen.
 • het door Consument (digitaal) ingediende klachtformulier;
 • het verweerschrift van Verzekeraar;
 • de repliek van Consument;
 • de dupliek van Verzekeraar
 • FeitenDe Commissie gaat uit van de volgende feiten.

 

  1. Consument heeft op 3 december 2013 een rechtsbijstandverzekering voor particulieren (hierna: de Verzekering) bij Verzekeraar aangevraagd. In het aanvraagformulier heeft Consument de vraag of er een juridisch geschil bestond ten aanzien van consumenten-aankopen, buren of overheid, bevestigend beantwoord. Als toelichting op dit antwoord heeft hij het volgende opgegeven:“Geschil over bestemmingsplanwijziging.”2.2     Verzekeraar heeft de aanvraag van Consument geaccepteerd en de Verzekering geldt per
   3 december 2013. Op het polisblad staat de volgende clausule:Uitsluiting bekend of bestaand geschil in module Consumeren en WonenDe maatschappij verleent geen rechtsbijstand voor geschillen die daarmee te maken hebben of die daaruit verder ontstaan.”2.3     In de toepasselijke bijzondere voorwaarden met kenmerk 14114 (01-2016) (hierna: de Voorwaarden) staat – voor zover relevant – het volgende:3. Geldt er een wachttijd en hoelang is die?
  2. 2.4     Op 25 augustus 2017 heeft Consument een beroep gedaan op de Verzekering in verband met een conflict met de Deken van Nederlandse Orde van Advocaten in het Arrondissement [locatie Y] (hierna: de Deken). De Deken wenste inzage in het advocatendossier in het geschil tussen Consument en de gemeente [X] met betrekking tot de uitkoop in verband met de wijziging van het bestemmingsplan. Dit verzoek tot het verlenen van rechtsbijstand heeft Verzekeraar afgewezen.
  3. Voor de verzekering geldt geen wachttijd. Wel moeten de feiten die direct tot het conflict hebben geleid, hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd van de verzekering. En krijgt u alleen juridische hulp als u nog niet wist (of kon weten) dat u juridische hulp nodig zou hebben, toen u de verzekering afsloot.”
  4.  
  5. Op de aanvraag bij de module Consumeren en Wonen heeft u aangegeven dat u een of meer geschillen in deze module heeft, of verwacht.
 • Vordering, klacht en verweerVordering Consument 

 

 1. Grondslagen en argumenten daarvoor
 2. 3.1     Consument vordert dat Verzekeraar dekking verleent voor het geschil met de Deken en de behandeling van het geschil aan zijn advocaat uitbesteedt met vergoeding van de kosten van rechtsbijstand door Verzekeraar.
  1. Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslag. Verzekeraar is toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van zijn verbintenissen uit de overeenkomst door het verzoek tot het verlenen van rechtsbijstand voor het geschil met de Deken af te wijzen.
 • Het geschil met de Deken valt onder de dekking van de Verzekering. Het geschil met de Deken enerzijds en het geschil met de gemeente anderzijds betreffen twee verschillende conflicten, met verschillende partijen, in afzonderlijke tijdvakken en over verschillende onderwerpen. Het geschil met de Deken valt dan ook niet onder de van toepassing verklaarde clausule “Uitsluiting bekend geschil in de module Consumeren en Woning”.Verweer Verzekeraar
  1. Verzekeraar heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd:
 • De feiten die aan het geschil met de Deken ten grondslag liggen deden zich ruim voor de ingangsdatum van de rechtsbijstandverzekering voor. Er bestaat dan ook geen dekking voor het geschil.
 • Voor het geschil bestaat eveneens geen dekking op de rechtsbijstandverzekering omdat het geschil onder de van toepassing verklaarde clausule “Uitsluiting bekend geschil in de module Consumeren en Woning” valt. Het geschil tussen Consument en de Deken is onlosmakelijk verbonden met het geschil van Consument met de gemeente over zijn woning.
 • Beoordeling 4.1     De Commissie ziet zich gesteld voor de vraag of Verzekeraar toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Consument uit de Verzekering door geen rechtsbijstand te verlenen in het geschil met de Deken. Deze vraag moet beantwoord worden aan de hand van de verzekeringsovereenkomst en de Voorwaarden.4.2     De Commissie stelt vast dat op grond van artikel 3 van de Voorwaarden alleen dekking bestaat voor het geschil als de feiten die direct tot het geschil met de Deken hebben geleid hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd van de Verzekering, dus vanaf 3 december 2013. 4.3     Dat de Deken inzage wenste in het advocatendossier in het conflict met de gemeente was de directe aanleiding voor het conflict met de Deken. Dit feit deed zich in 2016 voor, dus ruimschoots na de ingangsdatum van de Verzekering.4.4     Vervolgens zal de Commissie moeten beoordelen of Verzekeraar zich in het geschil met de Deken terecht op de uitsluitingsclausule op de polis heeft beroepen. Op grond van de clausule “Uitsluiting bekend geschil in de module Consumeren en Woning” bestaat er geen dekking voor geschillen die te maken hebben met of die verder ontstaan uit het geschil met de gemeente over de bestemmingsplanwijziging.4.5     De Commissie is van oordeel dat het geschil tussen Consument en de Deken te maken heeft met of verder is ontstaan uit het geschil van Consument met de gemeente over de bestemmingsplanwijziging. Hoewel het geschil met de Deken enerzijds en het geschil met de gemeente anderzijds als twee verschillende conflicten beschouwd kunnen worden, neemt dit niet weg dat beide conflicten hun oorsprong vinden in het geschil met de gemeente over de bestemmingsplanwijziging. Het geschil met de Deken valt dan ook onder de clausule “Uitsluiting bekend geschil in de module Consumeren en Woning” met als gevolg dat er geen dekking bestaat voor dit geschil.4.6     De conclusie is dat niet is komen vast te staan dat Verzekeraar toerekenbaar tekortgeschoten is in zijn verplichtingen door voor het geschil met de Deken geen rechtsbijstand te verlenen. De Commissie zal de vordering van Consument daarom afwijzen.

 

 • BeslissingDe Commissie wijst de vordering af.De uitspraak heeft de vorm van een niet-bindend advies. Tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep open bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. U kunt de zaak nog wel aan de rechter voorleggen.U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 40 van het Reglement.

 

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact