Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2019-038 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2019-038
(prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. R.A. Blom, secretaris)

 

Klacht ontvangen op        : 12 september 2018

Ingediend door               : Consument

Tegen                            : Achmea Schadeverzekering N.V., h.o.d.n. FBTO, gevestigd te Apeldoorn, verder te

noemen ‘Verzekeraar’

Datum uitspraak             : 21 januari 2019

Aard uitspraak                : Bindend advies

 

Samenvatting

 

De bagage van Consument is uit de auto gestolen. Verzekeraar heeft dekking afgewezen omdat de bagage niet conform de Voorwaarden zou zijn opgeborgen. De Commissie oordeelt dat Consument een deel van de bagage wel conform de Voorwaarden heeft opgeborgen(in een afgesloten kofferbak met daaroverheen een rolhoes) en een deel niet (de rugtas lag in het zicht op de achterbank). Daarom komt alleen het deel van de bagage dat volgens de Voorwaarden is opgeborgen voor vergoeding in aanmerking. Het argument van Consument dat een beroep op artikel 6 naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, wordt niet gevolgd door de Commissie omdat Verzekeraar vrij is om de grenzen te bepalen waarbinnen hij bereid is dekking te verlenen. De klacht is ten dele gegrond.

 

 • Procesverloop

 

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken en de daarbij behorende bijlagen:

 

 • het door Consument digitaal ingediende klachtformulier;
 • het verweerschrift van Verzekeraar;
 • de repliek van Consument;
 • de dupliek van Verzekeraar.

 

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies.

 

De Commissie stelt vast dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist.

 

 • Feiten

 

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

 

  1. Consument heeft een doorlopende reisverzekering gesloten bij Verzekeraar. Op de verzekering zijn de ‘Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering’ (hierna: de ‘Voorwaarden’) van toepassing. De Voorwaarden luiden – voor zover relevant voor de beoordeling van dit geschil – als volgt:

“3. Welke bagage is verzekerd?

Met uw bagage bedoelen we:

 • Alle zaken die van u zijn en die u tijdens de reis meeneemt;
 • Reisdocumenten, zoals uw paspoort, rijbewijs of tickets;
 • Zaken die van iemand anders zijn en die u meeneemt en tijdens de reis mag gebruiken.

 

(…)

 1. Voor welke schade betalen wij niet?

In onze Algemene Voorwaarden leest u wanneer we niet betalen. Wij betalen ook niet in de volgende situatie.

(…)

Ligt de bagage in een motorrijtuig?

En wordt de bagage gestolen uit het motorrijtuig? Dan betalen we alleen als de bagage uit het zicht en in een afgesloten ruimte was opgeborgen. Bijvoorbeeld in de kofferbak afgedekt met een hoedenplank en rolhoes.

(…)

Heeft u waardevolle bagage?

Dan moet u daar extra goed op letten. Met waardevolle bagage bedoelen we:

 • Apparatuur voor beeld of geluid, zoals radio’s of dvd-spelers en andere telecommunicatieapparatuur;
 • Alle zaken waar beeld, geluid of informatie op staat. Zoals cd’s, dvd’s, computersoftware en geheugenkaarten;
 • Computers, spelcomputers, laptops, tabletcomputers (bijvoorbeeld Ipad) en alle zaken die daarbij horen. Bijvoorbeeld printers en boxen;
 • Navigatieapparatuur met zaken die daarbij horen;
 • Foto- en filmapparatuur;
 • Mobiele telefoons, smartphones en PDA’s en de zaken die daarbij horen;
 • Muziekinstrumenten;
 • Sieraden;
 • Horloges;
 • Brillen, contactlenzen, gehoorapparaten;
 • Edelstenen en zaken van edelmetaal, zoals goud;
 • Spullen van leer of bont;
 • Paspoorten en identiteitsbewijzen.

 

In de volgende gevallen betalen we voor waardevolle bagage:

 • Wordt de waardevolle bagage gestolen uit een motorrijtuig? Dan betalen we alleen als u deze bagage had opgeborgen zoals u leest bij punt a onder ‘Ligt de bagage in een motorrijtuig?’.”

 

 

  1. Op 14 april 2018 heeft Consument zijn auto van 11:30 tot 17:00 op een parkeerplaats in het centrum van [Plaatsnaam] geparkeerd. Consument had op de achterbank, onder een kledinghoes, een rugtas staan en in de achterbak, onder de rolhoes, een koffer geplaatst. Tevens hing er een kledinghoes met kleding aan een haak. Ergens in het hierboven genoemde tijdvak is de linkerzijruit van de auto ingeslagen en zijn de rugtas en koffer gestolen.

 

  1. Op 25 mei 2018 heeft Verzekeraar aan Consument bericht dat er geen dekking onder de verzekering is. Consument kan zich niet verenigen met dit standpunt en heeft een klacht ingediend bij Kifid.

 

 • Vordering, klacht en verweer

 

 

Vordering Consument

  1. Consument vordert dat Verzekeraar alsnog dekking onder de verzekering verleent voor de gestolen bagage en overgaat tot vergoeding van een bedrag van € 5873,00 alsmede vergoeding van wettelijke rente over dit bedrag vanaf 15 mei 2018.

 

Grondslagen en argumenten daarvoor

  1. Consument stelt dat Verzekeraar toerekenbaar tekort is geschoten in de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst. Ter onderbouwing van dit standpunt voert Consument de volgende argumenten aan.
  • Alle bagage is, voor zover dit paste, conform de Voorwaarden in de kofferbak onder de rolhoes gelegd. Omdat de kofferbak vol zat, is de rugtas op de achterbank onder een kledinghoes gelegd zodat de bagage niet van buitenaf zichtbaar was. Er is zorgvuldig met de spullen omgegaan nu de meeste spullen conform de Voorwaarden waren opgeborgen.
  • Vervolgens worden de spullen uit de achterbak en de rugtas gestolen. Datgene dat zichtbaar was, de kledinghoezen, wordt niet gestolen. De kledinghoezen waren dus niet de aanleiding om in te breken.
  • De aanleiding voor de inbraak is de elektronica die in de auto lag. De politie in [Plaatsnaam] gaf namelijk aan dat dieven tegenwoordig via een apparaat van buitenaf kunnen zien of er elektronische apparatuur in de auto ligt. Zelfs wanneer de achterbank leeg was geweest en er geen bagage zichtbaar was, was de diefstal gepleegd omdat het apparaat dan had aangegeven dat er elektronische apparatuur in de auto aanwezig was.
  • Ondanks jaren verzekerd te zijn en nooit wat te hebben geclaimd, wordt er nu niks vergoed.

 

Verweer Verzekeraar

  • Verzekeraar heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd:
  • Slechts een deel van de gestolen bagage bevond zich in een afgesloten ruimte onder de rolhoes. De rugtas met daarover een kledinghoes lag op de achterbank van het motorrijtuig. In artikel 6 van de Voorwaarden is duidelijk omschreven onder welke omstandigheden diefstal van bagage uit een motorrijtuig wordt vergoed. Nu de rugtas en kledinghoes, beide bagage, in het zicht lagen, is niet voldaan aan de Voorwaarden.
  • Het argument van Consument dat zelfs ingeval de bagage wel volgens de Voorwaarden was opgeruimd alsnog zou zijn ingebroken omdat dieven tegenwoordig met apparaten kunnen scannen of er elektronica in de auto ligt, maakt niet dat sprake is van bijzondere omstandigheden die ertoe leiden dat een beroep op artikel 6 van de Voorwaarden naar maatstaven van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

 

 1. Beoordeling

 

  1. De vraag die centraal staat in de onderhavige klachtprocedure, is of Verzekeraar gehouden is de schade als gevolg van de diefstal van de bagage van Consument te vergoeden.

 

  1. Als uitgangspunt geldt hetgeen tussen partijen is afgesproken en derhalve wat hierover in de Voorwaarden is bepaald. In artikel 6 van de Voorwaarden is bepaald dat Consument alleen recht heeft op vergoeding van de schade als de bagage uit het zicht is en in een goed afgesloten ruimte was opgeborgen, bijvoorbeeld een kofferbak afgedekt met rolhoes. In dit geval staat vast dat de rugtas en de kledinghoes niet in de kofferbak lagen, maar op de achterbank en dus zichtbaar waren van buitenaf en daarmee niet voldaan is aan de voorwaarden. Het overige gedeelte van de bagage, de koffer, was wel opgeborgen in een afgesloten ruimte (de kofferbak) en uit het zicht (onder een rolhoes) conform de voorwaarden. Nu een deel van de bagage conform de voorwaarden is opgeborgen en een deel niet en de voorwaarden geen duidelijkheid verschaffen over de vraag of alleen tot uitkering wordt overgegaan als alle bagage conform de voorwaarden is opgeborgen dient naar het oordeel van de Commissie Verzekeraar dekking te verlenen voor de gestolen bagage, de koffer, die conform de voorwaarden was opgeborgen en overgaat tot uitkering van het schadebedrag voor die bagage vermeerderd met de wettelijke rente.

 

  1. Consument heeft echter aangevoerd dat alle bagage hoe dan ook zou zijn gestolen omdat criminelen tegenwoordig via een ‘scanapparaat’ kunnen achterhalen of er elektronica in de auto aanwezig is. Het uit het zicht opbergen van de spullen had de inbraak en diefstal niet kunnen voorkomen. De Commissie dient dus te beoordelen of de bagage die in het zicht lag alsnog voor vergoeding in aanmerking komt omdat Consument zich op het standpunt stelt dat een beroep op artikel 6 van de Voorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

 

  1. Het staat Verzekeraar vrij door middel van de dekkingsomschrijving en de uitsluitingen in de Voorwaarden de grenzen te bepalen waarbinnen hij bereid is dekking te verlenen, zogenoemde primaire dekkingsomschrijvingen (zie HR 9 juni 2006, NJ 2006, 326, r.o. 3.4.2). Artikel 6 bevat een primaire dekkingsomschrijving. Verzekeraar heeft er dus enkel voor gekozen diefstal van bagage uit een motorvoertuig te vergoeden wanneer deze uit het zicht ligt en is opgeborgen in een afgesloten ruimte.

 

  1. Alleen onder bijzonder omstandigheden kan een beroep op een primaire dekkingsomschrijving naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Naar het oordeel van de Commissie zijn dergelijke bijzondere omstandigheden niet gebleken. Zie HR 9 juni 2006, NJ 2006,326 en GC Kifid 2018-166 en 2018-270.

 

  1. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Verzekeraar gehouden is de schade voor de bagage die conform de voorwaarden was opgeborgen te vergoeden, vermeerderd met de wettelijke rente. De wettelijke rente wordt berekend vanaf de dag dat Consument de klacht bij Kifid heeft ingediend. Voor het overige wordt de vordering afgewezen.

 

 • Beslissing

 

 

De Commissie beslist dat Verzekeraar binnen vier weken na de dag waarop een afschrift van deze beslissing aan partijen is verstuurd, overgaat tot vergoeding van de geleden schade – de bagage die conform de voorwaarden was opgeborgen – met rente gelijk aan de wettelijke rente vanaf
12 september 2018 tot aan de dag van algehele voldoening.

 

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/in-beroep-gaan-bij-kifid.

 

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 40 van het Reglement.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact