Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2019-118 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2019-118
(prof.mr. M.L. Hendrikse en mr. dr. drs. H.M.B. Brouwer, secretaris)

Klacht ontvangen op : 5 maart 2018
Ingediend door : Consument
Tegen : VIVAT Schadeverzekeringen N.V., Verzekeraar, gevestigd te Amstelveen, waarbij als
gevolmachtigde optreedt Volmachtkantoor Nederland B.V., gevestigd te Assen, verder te
noemen Gevolmachtigde
Datum uitspraak : 15 februari 2019
Aard uitspraak : Bindend advies

Samenvatting

Bij plaatsen gasmeter is in de woning van Consument een gaslek geconstateerd. Om deze lekkage te verhelpen is de gasinstallatie gerepareerd door een ´bypass´ aan te leggen. De installateur heeft verklaard dat een lekkage die zo groot is als wat hij heeft geconstateerd, niet sluipend ontstaan kan zijn. Zeker als de gasinstallatie bij de overdracht tien maanden daarvoor helemaal in orde was. Daarom was deze lekkage volgens hem dan ook plotseling ontstaan. Gedekt is schade aan of verlies van de woning als de schade is veroorzaakt door een plotselinge en onverwachte ge-beurtenis. Consument heeft als oorzaak voor het ontstaan van de schade aangewezen de lekkage. De Commissie heeft vastgesteld dat lekkage kan worden gezien als gebeurtenis. Consument heeft een verklaring van de installateur aangevoerd ter onderbouwing van de stelling dat sprake was van een plotselinge en onverwachte gebeurtenis. De stelling van deze persoon die vanuit professioneel oogpunt kennis van zaken heeft, is niet gemotiveerd betwist door Gevolmachtigde. Deze dient te worden betaald op basis van de Voorwaarden.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

· het door vertegenwoordiger Consument (digitaal) ingediende klachtformulier en aanvullende stukken;
· het verweerschrift van Gevolmachtigde;
· de repliek van Consument;
· de dupliek van Gevolmachtigde;
· de reactie op de dupliek van Consument.

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies.

De Commissie stelt vast dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.
2.1 Consument heeft een woonhuisverzekering, verder te noemen Verzekering, waarop van toepassing zijn de Voorwaarden SNS woonhuisverzekering WNH 1601, verder te noemen de Voorwaarden.

2.2 Artikel 2 van de Voorwaarden luidt voor zover relevant:

2. JE VERZEKERING
2.1 Welke schade betalen we?
Met onze Woonhuisverzekering is schade aan of verlies van je woning verzekerd. Het is een allrisk verzekering. Je bent verzekerd als de schade is veroorzaakt door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis. Behalve als we in deze voorwaarden aangeven dat een schade niet of gedeeltelijk is verzekerd.

2.3 Op 2 oktober 2017 is bij Consument een gasmeter geplaatst en daarbij is in de woning van Consument een gaslek geconstateerd. Om deze lekkage te verhelpen is het gas afgesloten en is de installatie vervangen. Eerst is de koppeling gerepareerd maar nadat gebleken was dat hierdoor de lekkage niet was verminderd is de gasinstallatie gerepareerd door een ´bypass´ aan te leggen. De installateur heeft een verklaring afgelegd waarin hij heeft beschreven hoe de schade is geconstateerd en welke stappen zijn gevolgd bij de reparatie. Hij heeft verder als volgt verklaard: ´een lekkage die zo groot is als wat ik heb geconstateerd, kan niet sluipend ontstaan zijn. Zeker als de gasinstallatie bij de overdracht tien maanden daarvoor helemaal in orde was. Daarom is deze lekkage volgens mij dan ook plotseling ontstaan.´ Op 21 oktober heeft Consument deze schade gemeld bij Gevolmachtigde. Deze heeft de claim afgewezen.

3. Vordering, klacht en verweer

Vordering Consument
3.1 Consument vordert uitkering van het bedrag van €1.397,55. Dit zijn de kosten die Consument heeft moeten maken ten gevolge van de gaslekkage.

3.2 Grondslagen en argumenten daarvoor
Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslag.
Gevolmachtigde is toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van zijn verbintenissen
uit de Verzekering omdat hij heeft geweigerd het gevorderde bedrag uit te keren waarop
Consument recht heeft op basis van de Verzekering. Consument voert hiertoe de
volgende argumenten aan.
· De oorzaak van de schade is een lekkage. Van de lekkage is aangetoond door de verklaring van de installateur dat deze plotseling en onverwacht is ontstaan. In de verklaring heeft hij beschreven hoe de schade is geconstateerd en welke stappen zijn gevolgd bij de reparatie. Uit zijn verklaring blijkt dat een lekkage van deze omvang niet sluipend ontstaan kan zijn. De lekkage is volgens de installateur plotseling ontstaan.
· Met het toezenden van een recent keuringsrapport en de verklaring van de installateur is aangetoond dat de lekkage alleen maar onverwacht en plotseling kan zijn ontstaan.
· Volgens de Voorwaarden moet Consument alleen aantonen dat zij schade heeft en dat deze (los van de oorzaak) plotseling en onverwacht is ontstaan. Hiervoor heeft de client bewijsstukken verstrekt.

Verweer Gevolmachtigde
3.3 Gevolmachtigde heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd:
· Consument heeft niet kunnen aantonen wat de oorzaak van de schade is. Van belang is dat de oorzaak voor het ontstaan van de schade plotseling en onvoorzien moet zijn. De bewijslast van het aantonen van de oorzaak van de schade ligt bij Consument.
· Een lek in de gasleiding is geconstateerd maar het is niet duidelijk waardoor deze beschadiging is ontstaan. Nu de oorzaak voor de beschadiging ontbreekt, kan geen dekking worden toegezegd.

4. Beoordeling

4.1 Consument heeft als oorzaak voor het ontstaan van de schade aangewezen de lekkage.
De Commissie heeft vastgesteld dat lekkage kan worden gezien als gebeurtenis. Consument heeft een verklaring van de installateur aangevoerd ter onderbouwing van de stelling dat sprake was van een plotselinge en onverwachte gebeurtenis. De stelling van deze persoon die vanuit professioneel oogpunt kennis van zaken heeft, is niet gemotiveerd betwist door Gevolmachtigde. Uit de verklaring van de installateur blijkt dat de lekkage plotseling is ontstaan en ook is gebleken dat deze onverwacht was onder meer doordat nog zeer recentelijk de leiding was gekeurd en daarvan een rapport is overgelegd.
De schade die ontstaan is door deze plotselinge en onverwachte gebeurtenis, dient te worden betaald op basis van de Voorwaarden.

4.2 De conclusie is dat is komen vast te staan dat Gevolmachtigde toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de Verzekering nu hij uitkering heeft geweigerd op grond van artikel 2.1 van de Voorwaarden. Daarom wijst de Commissie de vordering van Consument tot uitkering van het bedrag dat de kosten gemaakt ten behoeve van de reparatie van de gasleiding vertegenwoordigt, toe.

5. Beslissing

De Commissie beslist dat Gevolmachtigde binnen vier weken na de dag waarop een afschrift van deze beslissing aan partijen is verstuurd, aan Consument moet uitkeren een bedrag van €1.397,55.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/in-beroep-gaan-bij-kifid.

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 40 van het Reglement.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact