Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-042
(prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. T.R.G. Leyh, secretaris)

Klacht ontvangen op : 14 oktober 2014
Ingesteld door : Consument
Tegen : Stichting Amazon Teak Foundation, gevestigd te Hilversum,
verder te noemen ATF
Datum uitspraak : 4 juni 2015
Aard uitspraak : Niet-bindend

Samenvatting

ATF heeft Consument geïnformeerd over haar voornemen haar rechtsvorm te veranderen in een in Luxemburg ingeschreven fonds. Consument heeft ATF meegedeeld niet mee te willen werken aan de omvorming en ATF om informatie verzocht. De Commissie stelt vast dat ATF in gebreke is gebleven in de informatieverstrekking en is van oordeel dat ATF hiermee ernstig tekort is geschoten in deze op haar rustende verplichting.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

• het door Consument ondertekende vragenformulier met bijlagen;
• de reactie van ATF van 5 december 2014;
• de brief van de secretaris van Kifid van 22 december 2014.

2. Feiten

Bij de beoordeling van de klacht gaat de Commissie uit van de volgende – niet betwiste – feiten.

2.1 Consument is op 29 juli 1996 een overeenkomst Teak-Lease Spaarplan aangegaan waardoor hij een participatie heeft verkregen, en wel betreffende een genummerd perceel (S4-40) van een plantage in Brazilië. De overeenkomst is ondertekend door Consument, ATF, Stichting Administratie- en Trustkantoor ATF, Floresteca Agroflorestal Ltda en Stichting Garantiefonds ATF. Het bewijs van eigendom vermeldt dat iedere participatie een halve hectare beslaat waarop plus minus 800 teakbomen zijn aangeplant.
2.2 De algemene voorwaarden kennen de economische eigendom van deze bomen toe aan de contractant (Consument). In deze voorwaarden staat voorts dat de kap van de bomen plaatsvindt om de 5 jaar, en in totaal in vijf maal.
2.3 ATF heeft Consument geïnformeerd over haar voornemen haar rechtsvorm te veranderen in een in Luxemburg ingeschreven fonds met de naam Latin American Timber Fund.
2.4 Consument heeft ATF per e-mailbericht van 27 mei 2014 meegedeeld niet mee te willen werken aan de omvorming en voorts dat hij alle oorspronkelijke rechten wenst te behouden.
2.5 In een e-mailbericht van 25 augustus 2014 heeft Consument ATF om informatie verzocht.
2.6 ATF heeft Consument in een e-mailbericht van 25 augustus 2014 gevraagd om documenten met als doel ‘uw ATF-participaties in LATF-units om te kunnen zetten’.
2.7 Consument heeft ATF op 27 augustus 2014 een e-mail gestuurd waarin hij zijn bezwaren uit tegen een mogelijke omzetting en voorts een klacht indient.
2.8 In haar brief van 28 augustus 2014 heeft ATF aan Consument geschreven: ‘Wij hebben
u e-mail ontvangen en uw stem registreren als nee.’

3. Klacht en reactie

Klacht
3.1 Consument vordert, naar de Commissie begrijpt, een verklaring dat ATF zijn participatie niet omvormt naar een ander fonds. Dat omvorming in zijn belang is, heeft ATF niet voldoende gemotiveerd, aldus Consument.

Reactie ATF
3.2 ATF heeft in haar brief van 5 december 2014 het volgende aangevoerd:
‘Het betreft de omvorming naar een bosbouw fonds. ATF kan en mag niet meer verkopen omdat zij geen vergunning heeft van de Stg. AFM. Om actief en beter te beheren zal een andere vorm gevonden moeten worden. De huidige vorm is niet meer van deze tijd en niet gewenst. (…) Wat wij nu aan het doen zijn is kijken of er onder klanten een breed draagvlak is om, om te vormen naar een fonds. (…) Wat betreft de opbrengsten van het vruchtgebruik van de bomen is pas een uitspraak te doen na het vellen en verkopen van de opstand. Ik sta open voor een dialoog bij dhr. (Consument) en zijn adviseur en zal de gevraagde vragen alsnog via e-mail beantwoorden.’

4. Beoordeling

4.1 De Commissie stelt vast dat de reactie van ATF van 5 december 2014 onvolledig is en voorts dat ATF, ondanks haar toezegging in die brief de openstaande vragen van Consument alsnog te beantwoorden, in gebreke is gebleven in de informatieverstrekking.
4.2 De secretaris van Kifid heeft ATF verzocht in te gaan op de gevolgen van de omzetting voor het perceel van Consument indien hij niet instemt met de omzetting, de gevolgen van de omzetting voor zijn kapopbrengsten, de lock-up periode en de mogelijkheden van het bestuur van het nieuw te vormen fonds om na de omzetting de structuur te wijzigen zonder voorafgaande instemming van de participatiehouders. Ook nadat de secretaris ATF expliciet had verzocht antwoorden te verstrekken is ATF in gebreke gebleven. Telefonische verzoeken om informatie van Kifid aan ATF hebben geen effect gesorteerd.

4.3 De Commissie is van oordeel dat ATF hiermee ernstig tekort is geschoten in de op haar rustende verplichting Consument de gevraagde informatie te verstrekken zodat Consument op basis van deze informatie een weloverwogen besluit kan nemen al dan niet alsnog in te stemmen met de omzetting.
4.4 Tevens is ATF tekortgeschoten in haar verplichtingen onder het Reglement, waarin is bepaald dat een Aangeslotene adequaat en voortvarend aan de procedure ter behandeling van de klacht dient mee te werken.
4.5 Gelet op de ernst van deze tekortkomingen zal de Commissie zowel de directie van Kifid als de AFM informeren over de tekortkomingen van ATF.
4.6 De Commissie bepaalt voorts dat ATF gehouden is de gevraagde informatie alsnog aan Consument te verstrekken en wijst diens vordering daarmee toe.

5. Beslissing

De Commissie beslist dat Aangeslotene binnen twee weken na de dag waarop een afschrift van deze beslissing aan partijen is verstuurd, aan Consument de onder 4.2. bedoelde informatie doet toekomen.

De uitspraak heeft de vorm van een niet-bindend advies en staat niet in de weg aan de behandeling van de zaak hierna door de civiele rechter. Tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep open bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact