Mijn Kifid

Onvoldoende bescherming tegen gewiekste criminaliteit bepalend voor schadevergoeding phishingzaken

De Geschillencommissie van Kifid heeft in twee claims tegen RABO als gevolg van phishing op grond van billijkheid schadecompensatie toegewezen. Naar de mening van de Commissie heeft de Bank onvoldoende maatregelen getroffen ter bescherming van consumenten tegen deze vorm van fraude. Consumenten zijn daardoor te gemakkelijk slachtoffer geworden van de gewiekste handelwijze van criminelen gericht op misbruik van betalingssystemen.

Wettelijk kader

De Geschillencommissie ziet in het wettelijk kader voldoende ruimte voor haar oordeel m.b.t. consumentenbescherming als phishing in het spel is. In artikel 7:529 lid 1 en lid 2 BW is bepaald dat bij fraude met een betaalpas de verliezen boven het eigen risico van € 150,- in evidente gevallen voor rekening van de betaler komen. Er moet dan wel blijken dat de betaler frauduleus, opzettelijk onveilig of grof nalatig heeft gehandeld. Daarentegen biedt artikel 7:529 lid 3 BW ruimte om in het geval de betaler wel grof nalatig maar niet opzettelijk of frauduleus heeft gehandeld, de aansprakelijkheid te beperken, als de specifieke omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven.

Juridische afweging Geschillencommissie

Allereerst heeft de Geschillencommissie van Kifid in de voorgelegde klachtzaken vastgesteld dat Consument door de beveiligingscodes aan een onbekende te verstrekken, grof nalatig in de zin van de wet heeft gehandeld. Zij is ook van mening dat RABO consumenten voldoende concreet en indringend voor deze en vergelijkbare vormen van fraude heeft gewaarschuwd. In beginsel is Consument in haar ogen dan ook volledig aansprakelijk voor de geleden schade.

Specifieke omstandigheden doorslaggevend

De specifieke omstandigheden van het geval echter leggen voor de Geschillencommissie meer gewicht in de schaal. Dit geldt met name voor het feit dat RABO onvoldoende maatregelen heeft genomen om haar klanten tegen betaalpasfraude te beschermen. Juist daarin ziet de Commissie aanleiding de aansprakelijkheid van Consument op grond van art. 7:529 lid 3 te beperken. Consumenten zijn nu door de tekortkoming van de Bank te gemakkelijk slachtoffer geworden van de gewiekste handelwijze van criminelen gericht op misbruik van het betalingssystemen.

Noot voor de redactie

  • Klik hier en hier voor de uitspraken
  • Persvragen via 070 – 333 89 948

Ook interessant