Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2009-19

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening – Postbus 93257 – 2509 AG – Den Haag –
Tel. 070 333 89 60 – Fax 070-3338969 – www.kifid.nl
Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 19 d.d. 1 april 2009
(mr. B. Sluijters, voorzitter, en mr. drs. M.L. Hendrikse, mr. M.M. Mendel, dr. D.F. Rijkels en
dr. B.C. de Vries)
1. Procedure
De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende
stukken:
– de klacht, ontvangen bij brieven van 12 april 2008 en 6 mei 2008;
– het antwoord van Aangeslotene van 18 juli 2008;
– de repliek van Consument van 29 juli 2008; en
– de dupliek van Aangeslotene van 21 augustus 2008.
De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële
Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.
De Commissie heeft vastgesteld dat beide partijen het advies als bindend zullen aanvaarden.
De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 19 januari
2009.
Beide partijen hebben ter zitting hun standpunten toegelicht. De Commissie heeft de
procedure aangehouden om partijen in de gelegenheid te stellen de zaak te schikken. Bij brief
van 5 februari 2009 – waarvan Consument een afschrift heeft ontvangen – heeft Aangeslotene
gemotiveerd medegedeeld geen aanleiding te zien om Consument een schikkingsvoorstel te
doen en de Commissie verzocht alsnog uitspraak in dit geschil te doen.
2. Feiten
De Commissie gaat uit van de volgende feiten:
2.1 Consument heeft in 1993 voor zichzelf en zijn gezinsleden een doorlopende reisver-
zekering gesloten bij Aangeslotene. Wat betreft de omvang van de dekking bestond
er destijds een viertal modules. Module A (extra kosten), Module B (bagage en
aansprakelijkheid voor schade aan logiesverblijven en hun inventaris), Module C
(ongevallen) en Module D (vervangend vervoer/verblijf). Consument heeft blijkens
het polisblad gekozen voor dekking voor de modules A en B.
2/5
2.2 De reisverzekering werd door Aangeslotene ondergebracht bij verzekeraar A. Per 1
juli 2005 is de verzekeringsportefeuille, met daarin onder meer de verzekering van
Consument, overgedragen aan verzekeraar B, die vanaf die datum risicodrager is
geworden.
2.3 Op 4 augustus 2006 is de destijds minderjarige zoon van Consument tijdens een
vakantie in Spanje een ongeval overkomen wat heeft geleid tot blijvende invaliditeit.
Consument heeft hiervan melding gedaan aan Aangeslotene via de ANWB
alarmcentrale.
2.4 Bij brief van 27 oktober 2006 heeft Consument van Aangeslotene een schadeaangifte-
formulier toegestuurd gekregen en op 24 december 2006 heeft Consument dit
ingevuld geretourneerd. In de toelichting, gevoegd bij het schadeaangifteformulier,
heeft Consument onder meer aanspraak gemaakt op de uitkering in geval van
blijvende invaliditeit onder verwijzing naar de polisvoorwaarden die in ieder geval
vanaf oktober 2006 op de website van Aangeslotene vermeld stonden.
2.5 Bij brief van 30 november 2006, door Consument ontvangen op 5 januari 2007, heeft
Aangeslotene Consument geïnformeerd over vernieuwing van de reisverzekering.
Deze vernieuwde reisverzekering zou volgens genoemde brief ingaan vanaf 1 januari
2007. Bij deze nieuwe verzekering is een ongevallenuitkering standaard
meeverzekerd. De uitkering in geval van algehele blijvende invaliditeit ten gevolge van
een ongeval bedraagt maximaal € 75.000,-.
2.6 Bij brieven van 5 maart 2007 en 16 april 2007 heeft Aangeslotene Consument
medegedeeld de claim wegens blijvende invaliditeit van de zoon van Consument niet
in behandeling te nemen omdat module C (ongevallen) niet was meeverzekerd op de
polis van Consument en zijn gezinsleden.
3. Geschil
3.1 Consument maakt aanspraak op de ongevallendekking behorend bij de nieuwe reis-
verzekering en vordert van Aangeslotene een ongevallenuitkering van € 75.000,- in
verband met de blijvende invaliditeit van zijn zoon.
3.2 Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslagen:
– Vóór aanvang van zijn vakantie heeft Consument zijn verzekering op de website
van Aangeslotene gecontroleerd. Op deze website werd destijds vermeld dat de
reisverzekering inmiddels was overgenomen, dan wel werd uitgevoerd door
3/5
verzekeraar B in plaats van verzekeraar A en dat de verzekering was aangepast in
die zin dat de ongevallendekking nu standaard was meeverzekerd. De
voorwaarden die op de website vermeld stonden, waren volgens de website van
toepassing sinds begin 2006, of tenminste vanaf juli 2006. Uit deze informatie kon
en mocht Consument redelijkerwijs aannemen dat hij verzekerd was op basis van
een reisverzekering inclusief ongevallendekking, te meer nu de premiebedragen
van de oude verzekering module A en B overeenkwamen met de premiebedragen
van de nieuwe verzekering (inclusief ongevallendekking).
– Bij telefonische navraag bij Aangeslotene vóór zijn vakantie kreeg Consument
bevestigd dat de op de website geplaatste voorwaarden op zijn reisverzekering
van toepassing waren.
– Na het ongeval heeft Aangeslotene Consument, nadat laatstgenoemde om
toezending van de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden had verzocht, de op de
nieuwe verzekering van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden toegezonden.
Ook op het declaratieformulier dat Consument van Aangeslotene heeft
ontvangen wordt verwezen naar de polisvoorwaarden die staan vermeld op de
website van Aangeslotene.
– De reis/verblijfskosten van de broer van Consument zijn vergoed onder
verwijzing naar de voorwaarden die bij de nieuwe verzekering gelden en zouden
onder de oude verzekering niet voor vergoeding in aanmerking komen.
– De portefeuille met daarin onder meer de door Consument gesloten
reisverzekering is per 1 juli 2005 overgedragen aan verzekeraar B.
3.3 Aangeslotene heeft, kort en zakelijk weergegeven, het volgende als verweer
aangevoerd:
– Aangeslotene is niet gehouden om de claim wegens blijvende invaliditeit van de
zoon van Consument in behandeling te nemen nu Consument zichzelf en zijn
gezinsleden blijkens het polisblad slechts verzekerd had voor de modules A en B
en niet voor module C (ongevallen). De portefeuille met daarin onder meer de
door Consument gesloten reisverzekering is dan wel per 1 juli 2005
overgedragen aan verzekeraar B, maar de verzekerden hebben tot 1 januari 2007
– derhalve tot na de datum van het ongeval – hetzelfde verzekeringsproduct
behouden met dezelfde voorwaarden en premie-inhouding die ze tot dan hadden.
4/5
– Het is Aangeslotene niet bekend of in augustus 2006 al informatie over de
aanpassing van de reisverzekering – onder meer door standaard toevoeging van
module C (ongevallen) aan de verzekering – op de website van Aangeslotene
vermeld stond en of een nadere toelichting over de ingangsdatum van de
ongevallendekking was opgenomen. Aan de informatie op de website van
Aangeslotene waarnaar Consument verwijst kunnen echter, gezien de disclaimer
op deze website, geen rechten worden ontleend.
– Telefonisch contact met Consument heeft eerst na het ongeval van de zoon van
Consument plaatsgevonden. Niet bekend is of er toen is gesproken over de
ongevallendekking.
– Per abuis heeft Aangeslotene op 27 oktober 2006 (derhalve nadat het ongeval
heeft plaatsgevonden) de verkeerde verzekeringsvoorwaarden aan Consument
toegestuurd. Hiervoor heeft Aangeslotene zijn excuses aangeboden. Later heeft
Aangeslotene alsnog de juiste voorwaarden aan Consument verzonden.
– De vergoeding die Aangeslotene Consument heeft verleend vanwege de reis/ ver-
blijfskosten van zijn broer zijn abusievelijk op grond van de nieuwe verzekering
voldaan en derhalve onverschuldigd betaald. Deze betaling vond evenwel eerst na
het ongeval plaats.
4. Beoordeling
4.1 Tussen partijen staat vast dat Consument in 1993 bij het aangaan van zijn
doorlopende reisverzekering het ongevallenrisico (module C) niet heeft
meeverzekerd.
4.2 De overdracht per 1 juli 2005 van de verzekeringsportefeuille, met daarin onder
meer de door Consument gesloten reisverzekering, van verzekeraar A naar
verzekeraar B heeft niet tot gevolg gehad dat de verzekering van Consument is
gewijzigd. Eerst per 1 januari 2007, derhalve nadat de zoon van Consument een
ongeval was overkomen, is de verzekering gewijzigd in dier voege dat onder meer de
ongevallenuitkering toen standaard werd meeverzekerd.
4.3 De Commissie acht de stelling van Consument, inhoudende dat er sprake is geweest
van vóór de vakantie in 2006 tijdens een telefoongesprek door Aangeslotene bij
Consument opgewekt vertrouwen dat Consument verzekerd was op basis van een
reisverzekering inclusief ongevallendekking, onvoldoende aannemelijk gemaakt,
aangezien Aangeslotene die stelling uitdrukkelijk heeft betwist en Consument
5/5
onvoldoende bewijs heeft geleverd dat dit telefoongesprek daadwerkelijk vóór de
vakantie heeft plaatsgevonden.
4.4 Wat betreft de stelling van Consument dat hij vóór aanvang van zijn vakantie op de
website van Aangeslotene slechts de op de nieuwe verzekering van toepassing zijnde
voorwaarden aantrof die volgens de website van toepassing waren sinds begin 2006
of tenminste vanaf juli 2006, zodat hij redelijkerwijs mocht aannemen dat deze
voorwaarden op zijn verzekering van toepassing waren, oordeelt de Commissie als
volgt. Ook indien juist is de stelling van Consument dat hij vóór aanvang van zijn
vakantie de verzekeringsvoorwaarden van de nieuwe verzekering op de website van
Aangeslotene aantrof, heeft hij daaruit niet zonder meer mogen afleiden dat deze
voorwaarden op zijn verzekering van toepassing waren, maar had hij daar nader
onderzoek naar moeten verrichten.
4.5 Betreurenswaardig acht de Commissie het feit dat Aangeslotene Consument in
oktober 2006 de verkeerde verzekeringsvoorwaarden heeft toegestuurd, maar
hieraan kan Consument naar het oordeel van de Commissie geen recht op betaling
van de ongevallenuitkering ontlenen nu deze toezending eerst plaatsvond na de
datum van het ongeval. Dit geldt ook voor de vergoeding die Aangeslotene
Consument in 2007 heeft verleend voor de reis/verblijfskosten van de broer van
Consument.
4.6 Uit het bovenstaande volgt dat Consument geen aanspraak kan maken op de
ongevallendekking behorend bij de nieuwe reisverzekering.
5. Beslissing
De Commissie wijst, als bindend advies, de vordering af.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact