Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2009-85

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 85 d.d. 12 oktober 2009
(mr B. Sluijters, voorzitter, mr drs. M.L. Hendrikse en mr P.A. Offers)

1. Procedure

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

– het door de Ombudsman overgelegde dossier;
– de klacht met bijlagen, ontvangen 4 november 2008;
– het antwoord van Aangeslotene van 19 mei 2009;
– de repliek van Consument van 27 mei 2009; en
– de dupliek van Aangeslotene van 8 juni 2009.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat partijen het advies als bindend zullen aanvaarden.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 21 september 2009.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten:

2.1 Consument heeft met ingang van 10 augustus 2005 via een tussenpersoon een brand-, storm- en inbraakverzekering ten behoeve van haar tuinhuisje gesloten bij Aangeslotene. Deze verzekering is aldus tot stand gekomen:

– Bij brief van 25 mei 2005 heeft de tussenpersoon van Consument Aangeslotene een door Consument ondertekend aanvraagformulier voor een ‘houten tuinhuisje met bitumen dakbedekking, met zonnepanelen’ doen toekomen, zonder vermelding van te verzekeren bedragen en voor wat betreft de ingangsdatum de aantekening: ‘op een latere datum, namelijk na acceptatie van uw offerte’ en de mededeling: ‘in verband met de goede beveiliging van het tuincomplex gaarne afspraak voor inspectie’.

– Op 26 mei 2005 heeft Aangeslotene de tussenpersoon van Consument een offerte doen toekomen. In deze offerte staat vermeld dat ‘de acceptatie geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring door de maatschappij, per ontvangstdatum van het aanvraagformulier of naar keuze van de aanvrager op een later tijdstip’. Voorts vermeldt de brief dat alleen volledig ingevulde en door de aanvrager getekende formulieren in behandeling worden genomen en dat de offerte slechts gedurende 1 maand na dagtekening van deze brief van kracht is.

– Bij brief van 27 mei 2005 heeft de tussenpersoon van Consument Aangeslotene een nieuw aanvraagformulier doen toekomen. Bij brief van 31 mei 2005 heeft Aangeslotene het formulier teruggezonden aan de tussenpersoon van Consument omdat de te verzekeren bedragen ontbraken. In deze brief heeft Aangeslotene Consument verzocht het formulier aan te vullen, na ontvangst waarvan de aanvraag verder in behandeling zou worden genomen.

– Bij brief van 8 augustus 2005 heeft de (nieuwe) tussenpersoon van Consument Aangeslotene het aangevulde en door Consument op 28 juli 2005 ondertekende aanvraagformulier doen toekomen. In dit aanvraagformulier is omtrent de te verzekeren zaak vermeld: ‘houten opbouw bitumen dakbedekking’. Verzocht wordt in het formulier om persoonlijke beoordeling door een expert ter plekke.

– Op 10 augustus 2005 heeft Aangeslotene de polis afgegeven. Persoonlijke beoordeling door een expert heeft niet plaatsgevonden.

2.2 Ingevolge artikel 2.2 sub a van de op de verzekering van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden inbraakverzekering biedt Aangeslotene dekking voor:

‘inbraak, diefstal of een poging daartoe, waarbij de dader het gebouw waarin zich de verzekerde zaken bevinden binnengedrongen is, of getracht heeft binnen te dringen door middel van braak van buitenaf aan bedoeld gebouw (..)’.

Onder (in) braak wordt ingevolge artikel 1.2 van de op de verzekering van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden inbraakverzekering verstaan:

‘Het zich wederrechtelijk toegang verschaffen door het verbreken met als gevolg zichtbare beschadiging van afsluitingen als deuren, ramen, daken, vloeren, panden, wanden en ruiten’.

2.3 In de periode van 31 oktober 2007 tot en met 4 januari 2008 zijn de zonnepanelen die zich bevonden op het tuinhuisje van Consument gestolen. Consument heeft op 8 januari 2008 bij de politie aangifte van deze diefstal gedaan en de schade middels indiening van een schadeaangifteformulier op 9 januari 2008 gemeld bij Aangeslotene.

2.4 Bij brief van 17 januari 2008 heeft Aangeslotene de tussenpersoon van Consument bericht dat de schade niet voor vergoeding in aanmerking komt omdat de zonnepanelen niet meeverzekerd waren en omdat de dader het tuinhuisje niet is binnengedrongen, waardoor polisdekking ontbreekt.

3. Geschil

3.1 Consument vordert van Aangeslotene vergoeding van de door haar door de diefstal van de zonnepanelen geleden schade ten bedrage van € 1.518,-.

Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslagen:

– Consument wilde de zonnepanelen expliciet meeverzekerd hebben en is bij het aangaan van de verzekering door Aangeslotene niet geïnformeerd over het feit dat haar zonnepanelen niet meeverzekerd waren.

– De zonnepanelen op het dak waren meer dan nagelvast en waren derhalve verzekerd op de door Aangeslotene afgegeven polis. Bovendien maken de zonne¬panelen krachtens de verkeersopvatting deel uit van het tuinhuisje omdat het tuin¬complex geen aansluiting op het elektriciteitsnetwerk heeft.

– Er is sprake geweest van braak nu de zonnepanelen een organisch geheel met het dak vormden.

3.2 Aangeslotene heeft, kort en zakelijk weergegeven, het volgende als verweer aangevoerd:

– De zonnepanelen zijn niet verzekerd op de door Aangeslotene afgegeven polis. In het door de tussenpersoon van Consument ingevulde aanvraagformulier dat Aangeslotene op 10 augustus 2005 heeft ontvangen, wordt geen melding gemaakt van zonnepanelen. Gezien het feit dat Consument werd bijgestaan door een professionele tussenpersoon, mocht Aangeslotene ervan uitgaan dat er geen behoefte (meer) bestond aan de verzekering van zonnepanelen.

– Op grond van de wet en de jurisprudentie zijn zonnepanelen niet als onroerend te beschouwen en vallen zij niet onder het begrip ‘gebouw’ zoals dat gebezigd wordt in de verzekeringsvoorwaarden. De zonnepanelen zijn gestolen zonder dat daarbij beschadiging van betekenis aan het huisje werd toegebracht en niet gesteld kan worden dat het huisje zonder de zonnepanelen incompleet is. Bovendien vormen de zonnepanelen geen constructief bestanddeel van het tuinhuisje.

– Gezien de dekkingsomschrijving van inbraak in de polis is alleen gedekt diefstal ten gevolge van het binnendringen van het tuinhuisje door middel van braak met zicht¬bare beschadiging. Daarvan is hier geen sprake.

– Consument heeft weliswaar om inspectie gevraagd, maar ook zonder inspectie, waartoe Aangeslotene overigens niet gehouden is, was het aangeboden risico voor Aangeslotene acceptabel.

4. Beoordeling

4.1 Ingevolge het hiervoor onder 2.2 geciteerde artikel 2.2 sub a van de op de verzekering van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden inbraakverzekering is onder de polis slechts gedekt inbraak en diefstal waarbij de dader het gebouw, waarin zich de verzekerde zaken bevinden, binnengedrongen is.

4.2 Vaststaat dat de zonnepanelen zich niet in het gebouw bevonden maar op het dak en dat men tijdens de diefstal het tuinhuisje niet is binnengedrongen. Dit betekent dat de diefstal van de zonnepanelen niet valt onder de dekkingsomschrijving zoals neergelegd in artikel 2.2 sub a van de op de verzekering van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden inbraakverzekering.

4.3 Reeds op die grond dient de vordering van Consument tot vergoeding van de door haar door de diefstal van de zonnepanelen geleden schade te worden afgewezen.

5. Beslissing

De Commissie wijst, als bindend advies, de vordering af.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact