Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2010-196

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 196
d.d. 23 november 2010
(mr. B.F. Keulen, voorzitter)

1. Procedure

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:
– bescheiden uit het dossier van de Ombudsman Financiële Dienstverlening;
– de klacht met bijlagen, ontvangen op 8 oktober 2009;
– het antwoord van Aangeslotene van 27 april 2010;
– de repliek van Consument van 19 mei 2010;
– de dupliek van Aangeslotene van 14 juni 2010.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft voorts vastgesteld dat partijen het advies als bindend zullen aanvaarden.

De Commissie heeft ervan afgezien partijen op te roepen voor een mondelinge behandeling en heeft besloten dit geschil overeenkomstig artikel 16.4 van het Reglement af te doen op stukken.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

– Consument had op of omstreeks 3 juli 2008 zijn auto verzekerd bij Aangeslotene tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid met een beperkte cascodekking.
– Op 3 juli 2008 heeft Consument aangifte gedaan van vernieling van zijn auto. De aangifte vermeldt voor zover hier van belang: “vernieling personenauto embleem weggenomen. Krassen tussen embleem achter en ernaast. Ook bumper stuk rechts achter weggenomen.”
– Nadat Consument de schade aan Aangeslotene had gemeld heeft hij op 15 juli 2008 een offerte laten opstellen. De totale reparatiekosten zijn in de offerte begroot op € 848,88 inclusief omzetbelasting.
– Op 20 juli 2008 is Consument naar Marokko afgereisd. Hij heeft de schade aan de auto aldaar laten repareren.
– Bij brief van 29 juli 2008 heeft Aangeslotene aan Consument bericht dat zij een expert opdracht had gegeven om de schade aan de auto van Consument op te nemen en het schadebedrag vast te stellen. In augustus heeft de expert telefonisch contact opgenomen met Consument, bij welke gelegenheid Consument de expert heeft verteld dat hij de schade aan de auto reeds had laten repareren.
– Aangeslotene heeft Consument bij brief van 20 augustus 2008 bericht dat de expert de schade niet heeft kunnen vaststellen omdat de schade zonder factuur was gerepareerd in Marokko. Consument heeft Aangeslotene daarop alsnog een factuur toegezonden. Deze factuur heeft betrekking op verrichte spuitwerkzaamheden.
– Bij brieven van 14 november 2008 en 21 januari 2009 heeft Aangeslotene Consument medegedeeld dat alleen de schade, die verband houdt met de diefstal van het embleem, op grond van de polis voor vergoeding in aanmerking komt. De schade aan de zijkant, de achterklep en de bumperlijst van de auto komt volgens Aangeslotene niet voor vergoeding in aanmerking omdat de schade het gevolg is van vandalisme, hetgeen volgens Aangeslotene geen gedekt evenement is in de zin van de verzekeringsvoorwaarden. Aangeslotene heeft om die reden betaling van de factuur ter zake de spuitwerkzaamheden geweigerd.
– In de ten deze van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden staat – voor zover hier relevant – het volgende vermeld:

“Artikel 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven.
(…)
10. Diefstal:
het zonder enige toestemming wegnemen van (onderdelen van) de verzekerde auto door het verbreken van afsluitingen, zoals portieren en/of ruiten.
(…)”

“Artikel 24. DEKKING en SCHADEVERGOEDING
1. Gedeeltelijk Casco
Deze dekking geldt indien deze rubriek blijkens het polisblad is meeverzekerd. Verzekerd is schade ontstaan door:
(…)
b. diefstal, waarmee gelijk gesteld wordt:
– ‘joyriding’. Schade aan de auto, die aantoonbaar is ontstaan gedurende de periode waarin deze aan verzekerde ontnomen is geweest, wordt eveneens vergoed;
– een al dan niet geslaagde, aantoonbare, poging tot diefstal van de auto of van enig voorwerp daarin;
(…)
2. Schadevergoeding bij Gedeeltelijk Casco
(…)
a. Beschadiging
In geval van beschadiging van de auto worden de herstelkosten vergoed tot ten hoogste de vastgestelde dagwaarde van de auto direct voor de schadegebeurtenis, inclusief de ter verzekering opgegeven accessoires aan de auto. Zijn de herstelkosten hoger dan de vastgestelde dagwaarde van de auto direct voor de schadegebeurtenis, inclusief de ter verzekering opgegeven restanten direct na de schadegebeurtenis, dan is er sprake van totaal verlies.
(…)”

3. Geschil

3.1 Consument vordert van Aangeslotene dat zij zijn claim alsnog volledig honoreert.

3.2 Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslagen.
De schade aan de zijkant, de achterklep en de bumperlijst van de auto is – evenals de schade die verband houdt met de ontvreemding van het embleem – ontstaan als gevolg van diefstal. De schade is derhalve gedekt op grond van de polisvoorwaarden. Daarnaast dient de schade ook vergoed te worden indien moet worden aangenomen dat deze is ontstaan als gevolg van vandalisme c.q. vernieling. Dit omdat in de polisvoorwaarden geen uitsluiting is opgenomen ter zake van schade aan de auto die het gevolg is van vandalisme c.q. vernieling.

3.3 Aangeslotene heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd.
In artikel 1.10 van de polisvoorwaarden is bepaald dat onder diefstal wordt verstaan ‘het zonder enige toestemming wegnemen van (onderdelen van) de verzekerde auto door het verbreken van afsluitingen, zoals portieren en/of ruiten’. De schade aan de zijkant, de achterklep en de bumperlijst van de auto is niet veroorzaakt door het wegnemen van een of meer onderdelen van de auto, maar is het gevolg van vernieling c.q. vandalisme. In artikel 24 van de polisvoorwaarden is limitatief omschreven welke evenementen zijn gedekt. Vernieling en vandalisme zijn geen schade-evenementen die vallen onder de dekking van de polisvoorwaarden. De schade komt derhalve niet voor vergoeding in aanmerking.

4. Beoordeling

4.1 Uit de verzekeringsvoorwaarden, die voor zover hier van belang naar het
oordeel van de Commissie niet voor meer dan een uitleg vatbaar zijn, blijkt
onmiskenbaar dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt die is
ontstaan als gevolg van het zonder toestemming wegnemen van (onderdelen
van de verzekerde auto. Consument heeft niet aannemelijk gemaakt dat de
schade aan de zijkant, de achterklep en de bumperlijst van de auto is ontstaan als
gevolg van het wegnemen van een of meer onderdelen van de auto. De
Commissie gaat er daarom met Aangeslotene van uit dat die schade het gevolg
is van vandalisme.

4.2 Artikel 24 lid 1 van de verzekeringsvoorwaarden geeft een limitatieve
opsomming van bij “Gedeeltelijk Casco” gedekte schadevoorvallen. In
tegenstelling tot de gedekte voorvallen bij “Casco Select en Casco Compleet”
is vandalisme bij “Gedeeltelijk Casco” geen gedekt voorval.

4.3 De Commissie is op grond van het hiervoor overwogene van oordeel dat de vordering van Consument tot vergoeding van de schade aan de zijkant, de achterklep en de bumperlijst van zijn auto dient te worden afgewezen.

5. Beslissing

De Commissie wijst, als bindend advies, de vordering van Consument af.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact