Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2011-6

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening – Postbus 93257 – 2509 AG – Den Haag –
Tel. 070 333 89 60 – Fax 070-3338969 – www.kifid.nl
Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 6
d.d. 20 januari 2011
mr. C.E. du Perron, voorzitter
Samenvatting
Inbraak in woning van Consument waarbij vier passen zijn gestolen. Met twee passen is geld
opgenomen. Commissie overweegt dat Consument, door de originele pincodebrieven te
bewaren, in strijd heeft gehandeld met de veiligheidsinstructies die Aangeslotene voorschrijft.
Nu de opnames zijn verricht met twee verschillende passen die ieder een eigen pincode
hebben, moet worden aangenomen dat Consument haar geheimhoudingsverplichting heeft
geschonden.
1. Procedure
De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende
stukken:
– de relevante stukken uit het dossier van de Ombudsman Financiële Dienstverlening;
– het verzoek tot geschilbeslechting, zoals ontvangen op 7 juni 2010;
– het antwoord van Aangeslotene van 26 juli 2010;
– de repliek van Consument van 22 augustus 2010;
– de dupliek van Aangeslotene van 27 september 2010.
De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële
Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.
De Commissie heeft vastgesteld dat beide partijen het advies als bindend zullen aanvaarden.
De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 17 november
2010. Aldaar zijn beide partijen verschenen.
2. Feiten
De Commissie gaat uit van de volgende feiten:
2.1 Consument en haar echtgenoot houden bij Aangeslotene twee en/of betaalrekeningen
aan met rekeningnummers 0 en 00.
2.2 In de nacht van 25 op 26 mei 2009 is ingebroken in de woning van Consument en
haar echtgenoot. Bij de inbraak is de portemonnee van Consument gestolen, waarin
vier passen zaten. Het betreft een oude X pas en een nieuwe Y Betaalpas die
behoren bij de rekening met nummer 0 en een oude X pas en Z pas die behoren bij
de rekening met nummer 00. Ten laste van laatstgenoemde rekening hebben
onbevoegden twee transacties verricht voor in totaal een bedrag van
2/3
€ 1.250,-. Ten laste van de rekening met nummer 0 zijn eveneens twee onbevoegde
transacties verricht voor een totaalbedrag van
€ 460,-. In verband met de overschrijding van de opnamelimiet heeft Aangeslotene
een deel daarvan, € 210,-, reeds aan Consument vergoed.
3. Geschil
3.1 Consument vordert vergoeding van de thans resterende schade ter hoogte van €
1.500,-, onder aftrek van het eigen risico.
3.2 Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslagen.
3.2.2 Consument betwist dat zij, zoals door Aangeslotene is gesteld, haar geheimhoudingsverplichting
met betrekking tot de bij de passen behorende pincodes heeft geschonden.
Daartoe heeft Consument aangevoerd dat zij de originele pincodebrieven
weliswaar heeft bewaard, maar dat deze niet in haar portemonnee zaten. Genoemde
brieven waren op zolder opgeborgen, waar Consument en haar echtgenoot die
bewuste nacht sliepen en de hond op dat moment ook was, zodat een derde deze
onmogelijk heeft kunnen vinden. Voorts heeft Consument aangevoerd dat de pincodes
die op de brieven stonden vermeld waren gekoppeld aan oudere, niet meer in
gebruik zijnde, passen en derhalve geen betrekking hadden op de gestolen passen.
Consument meent dat Aangeslotene er aldus niet in is geslaagd te bewijzen dat zij
haar geheimhoudingsverplichting met betrekking tot de verschillende pincodes heeft
geschonden.
3.3 Aangeslotene is van mening dat de vordering van Consument moet worden afgewezen,
omdat zij in strijd heeft gehandeld met de op haar rustende verplichtingen zoals
opgenomen in de Voorwaarden gebruik Geld- en Betaalautomaten (VgGB). In het
bijzonder verwijt Aangeslotene Consument dat zij de instructie om direct na de
ontvangst en het lezen van de pincodebrieven deze te vernietigen niet heeft
opgevolgd, maar genoemde brieven heeft bewaard. Aangeslotene meent dat
Consument aldus een derde in de gelegenheid heeft gesteld kennis te nemen van de
bij de passen behorende pincodes. In dat verband heeft Aangeslotene toegelicht dat,
indien een pas, om welke reden dan ook, wordt vervangen, de pincode ongewijzigd
blijft. Anders dan Consument heeft gesteld, hadden de brieven derhalve wel degelijk
betrekking op de gestolen passen. Aangeslotene acht het ook aannemelijk dat een
derde de pincodebrieven heeft gevonden, nu bij de drie gebruikte passen direct de
juiste pincode is ingevoerd. Consument heeft aldus naar de mening van Aangeslotene
haar geheimhoudingsverplichting, zoals neergelegd in artikel 3 lid 2 van genoemde
voorwaarden geschonden, zodat zij ingevolge artikel 6 lid 2 c sub 3 zelf aansprakelijk is
voor de geleden schade.
3.4 Aangeslotene heeft voorts nog jurisprudentie overgelegd van de Geschillencommissie
alsmede een arrest van het Gerechtshof Amsterdam, waarin is geoordeeld dat, indien
3/3
sprake is van misbruik van meerdere passen en meerdere pincodes, de pincodes bij de
onbevoegden bekend moeten zijn geweest, zodat schending van de geheimhoudingsverplichting
wordt aangenomen.
4. Beoordeling
Naar aanleiding van het over en weer door partijen gestelde overweegt de
Commissie als volgt.
4.1 Op grond van artikel 3 lid 1 en artikel 6 lid 1 van de toepasselijke voorwaarden dient
Consument zorgvuldig om te gaan met zijn bankpas(sen) en de daarbij behorende
pincode(s). Consument is verantwoordelijk voor (het gebruik van) de bankpas(sen)
en pincode(s) vanaf het moment dat zij daarover de beschikking heeft gekregen.
4.2 In geval van misbruik van de pas(sen) is Consument in ieder geval aansprakelijk tot
een bedrag van € 150,-, zijnde het eigen risico. Indien sprake is van opzet, grove
schuld of grove nalatigheid aan de zijde van Consument, wordt de aansprakelijkheid
ingevolge artikel 6.2 sub d verhoogd tot het gehele bedrag van de onbevoegde
transacties. Datzelfde geldt indien de geheimhoudingsverplichting, zoals neergelegd in
artikel 3 lid 2 van genoemde voorwaarden, niet is nageleefd.
4.3 Wat betreft de vraag of Consument genoemde geheimhoudingsverplichting heeft
geschonden, overweegt de Commissie dat Consument, door het bewaren van de
originele pincodebrieven, in strijd heeft gehandeld met de veiligheidsinstructies die de
bank voorschrijft. De mogelijkheid dat een derde op enig moment, ook als dat niet de
avond van de inbraak is geweest, de bedoelde brieven heeft gevonden, kan niet
worden uitgesloten. Daaraan voegt de Commissie nog toe dat, nu de onbevoegde
opnames zijn verricht met twee verschillende passen die ieder een eigen pincode
hebben en ter zitting niet is gebleken op welke wijze de pincodes anderszins bij derden
bekend kunnen zijn geworden, moet worden aangenomen dat de codes verkregen
zijn doordat Consument haar geheimhoudingsverplichting niet heeft nageleefd.
De onbevoegde opnames moeten daarom voor haar rekening komen.
5. Beslissing
De Commissie stelt bij bindend advies vast dat de vordering van Consument wordt
afgewezen.
In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke
gevallen beroep openstaat van beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de
Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van
deze uitspraak.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact