Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2015-043

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-043
(prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. T.R.G. Leyh, secretaris)

Klacht ontvangen op : 23 januari 2015
Ingesteld door : Consument
Tegen : Stichting Amazon Teak Foundation, gevestigd te Hilversum, verder
te noemen ATF
Datum uitspraak : 4 juni 2015
Aard uitspraak : Niet-bindend

Samenvatting

Consument heeft ATF om informatie verzocht inzake de huidige waarde van zijn belegging. De Commissie stelt vast dat ATF in gebreke is gebleven in de informatieverstrekking en is van oordeel dat ATF hiermee ernstig tekort is geschoten in deze op haar rustende verplichting.

1. Procesverloop
De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

• het door Consument ondertekende vragenformulier met bijlagen;
• de brief van de secretaris van Kifid van 2 maart 2015.

2. Feiten
Bij de beoordeling van de klacht gaat de Commissie uit van de volgende – niet betwiste – feiten.

2.1 Consument is op 2 februari 2004 een overeenkomst Groen Garantie Plan 7 aangegaan waardoor hij een participatie heeft verkregen, en wel betreffende een zeventiental genummerde percelen van een plantage in Brazilië. De overeenkomst is ondertekend door Consument en GoodWood Investments B.V. Het participatiecertificaat vermeldt dat Consument het recht heeft verkregen op de opbrengst van verkoop van het hout van de op de percelen aangeplante teakbomen.
2.2 In de bij de overeenkomst opgenomen opbrengsttabel is als investeringswaarde € 40.630 opgenomen en een terugkoopprijs die na een wachtperiode van 7 jaar is bepaald
op €67.830 en ieder jaar daaropvolgend toeneemt tot € 121.839 na een wachtperiode
van 15 jaar.
2.3 GoodWood Investments B.V. is gefailleerd. Haar taken zijn overgenomen door ATF.
2.4 Consument heeft ATF per brief van 26 oktober 2014 om informatie verzocht:
‘Graag zou ik vernemen wat de huidige waarde van deze belegging is.’
2.5 Op 20 november 2014 heeft Consument ATF een aangetekende brief ter rappel gestuurd.
2.6 Na het uitblijven van enige reactie heeft Consument op 1 december 2014 een formele klacht ingediend bij ATF.

3. Klacht en reactie

Klacht
3.1 Consument vordert, naar de Commissie begrijpt, dat ATF reageert op zijn herhaalde, schriftelijke, verzoeken om informatie over de huidige waarde van zijn belegging.

Reactie ATF
3.2 ATF heeft niet gereageerd in deze procedure.

4. Beoordeling

4.1 De Commissie stelt vast dat ATF niet heeft gereageerd op de herhaalde verzoeken om informatie zijdens Consument en evenmin op zijn klacht van 1 december 2014. Gelet op het bepaalde in artikel 10.2 van het Reglement acht de Commissie zich dan ook bevoegd om kennis te nemen van de klacht en uitspraak te doen.
4.2 De secretaris van Kifid heeft ATF bij brief van 2 maart 2015 verzocht concrete cijfers van de waarde van de belegging van Consument te overleggen, bijvoorbeeld door het overleggen van afschriften waartoe ATF op grond van artikel 71a lid 1 BGfo gehouden is. Voorts heeft de secretaris ATF gevraagd op welke wijze ATF invulling heeft gegeven aan de wettelijke verplichting een Interne Klachtprocedure in te richten. Ook nadat de secretaris van Kifid ATF hiermee expliciet had verzocht antwoorden te verstrekken is ATF in gebreke gebleven.
4.3 De Commissie is van oordeel dat ATF hiermee ernstig tekort is geschoten in de op haar rustende verplichting Consument de gevraagde informatie te verstrekken.
4.4 Tevens is ATF tekortgeschoten in haar verplichtingen onder het Reglement, waarin is bepaald dat een Aangeslotene adequaat en voortvarend aan de procedure ter behandeling van de klacht dient mee te werken.
4.5 Gelet op de ernst van deze tekortkomingen zal de Commissie zowel de directie van Kifid als de AFM informeren over de tekortkomingen van ATF.
4.6 De Commissie bepaalt voorts dat ATF gehouden is de gevraagde informatie alsnog aan Consument te verstrekken en wijst diens vordering daarmee toe.

5. Beslissing

De Commissie beslist dat ATF binnen twee weken na de dag waarop een afschrift van deze beslissing aan partijen is verstuurd, aan Consument de onder 4.2 bedoelde informatie doet toekomen.

De uitspraak heeft de vorm van een niet-bindend advies en staat niet in de weg aan de behandeling van de zaak hierna door de civiele rechter. Tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep open bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact