Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2015-076 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-076 d.d.
9 maart 2015
(prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Consument,

tegen

ABN AMRO Schadeverzekering N.V., gevestigd te Zwolle, hierna te noemen Aangeslotene.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:
– het dossier van de Ombudsman Financiële Dienstverlening;
– de brief van de gemachtigde van Consument van 3 maart 2014;
– de brief van de gemachtigde van Consument met daarbij het door Consument ondertekende vragenformulier, ontvangen op 3 april 2014;
– het verweerschrift van Aangeslotene;
– de repliek van Consument;
– de dupliek van Aangeslotene;
– het e-mailbericht met bijlage van Aangeslotene van 23 december 2014;
– het e-mailbericht van de gemachtigde van Consument van 19 januari 2015.

2. Overwegingen

De Commissie heeft het volgende vastgesteld.
Tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening heeft niet tot oplossing van het geschil geleid. Beide partijen zullen het advies van de Commissie als bindend aanvaarden.
Partijen zijn opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 9 december 2014 en zijn aldaar verschenen.

3. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten:
3.1. Consument heeft een inboedelverzekering gesloten bij Aangeslotene met ingangsdatum
11 mei 2005. De verzekering is met ingang van 5 januari 2007 overgesloten naar een andere inboedelverzekering bij Aangeslotene.
De Gemeenschappelijke voorwaarden Pakket 2006 (hierna: de gemeenschappelijke voorwaarden) bepalen, voor zover van belang:
“2.N Verhuizing naar het buitenland
Als verzekeringnemer en/of verzekerde zijn woonplaats niet langer in Nederland heeft, is verzekeringnemer verplicht de verzekeraar hierover in te lichten. Onder woonplaats wordt in dit verband verstaan: het adres in Nederland waar verzekeringnemer en/of verzekerde woont en waar hij zijn zaken behartigt. De dekking op de verzekeringen die niet aan een adres zijn gebonden eindigt zodra verzekeringnemer en/of verzekerde zijn woonplaats niet langer in Nederland heeft.”
De Speciale voorwaarden Pakket 2006 Inboedelverzekering (hierna: de speciale voorwaarden) bepalen, in artikel 9 voor zover relevant:
“Uitsluitingen
Uitgesloten is vergoeding van schade of verlies veroorzaakt of ontstaan door:
(…)
13 Opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van een verzekerde, ongeacht of die schade is veroorzaakt aan zijn eigen belang(en) of (ook) aan die van (een) andere verzekerde(n).
(…)
14 Diefstal gepleegd door iemand die rechtmatig toegang tot de woning had.”
Artikel 4 van de speciale voorwaarden bepaalt:
“Dekking in de woning
Extra uitgebreide dekking
Verzekerd is schade aan of verlies van de in de woning aanwezige inboedel, plotseling en onvoorzien veroorzaakt of ontstaan door:
(…)
16 Diefstal en beschadiging als gevolg van diefstal/inbraak
(…)”
Artikel 12 van de speciale voorwaarden bepaalt:
“2 Melden wijzigingen
Houdt u er rekening mee dat u de volgende wijzigingen aan de verzekeraar moet doorgeven:
1 Binnen 30 dagen na de oorspronkelijke wijzigingsdatum
a Wijziging in bouwaard, dakbedekking, bestemming
(bijvoorbeeld verhuur), inrichting of gebruik van de woning en/of bijgebouwen.
(…)
c Het naar verwachting langer dan 2 maanden onbewoond zijn van (een als zelfstandig aan te merken deel van) de woning.
(…).
3 Gevolgen voor premie en dekking
Als er sprake is van schade in de situatie zoals omschreven in lid 2 sub 1 onder c verzekert de verzekeraar u gedurende maximaal 6 maanden vanaf de datum van het onbewoond zijn.
Voor schade door diefstal en beschadiging als gevolg van inbraak/diefstal en vandalisme is de inboedel uitsluitend verzekerd na inbraak.
(…)
Geeft u deze wijzigingen niet binnen de gestelde termijnen door, dan vervalt het recht op schadevergoeding na de genoemde termijn. Tenzij de verzekeraar de verzekering op dezelfde voorwaarden zou hebben voortgezet (niet van toepassing bij lid 2 sub 2). Zou de verzekeraar u een hogere premie berekend hebben, dan krijgt u een eventuele schade vergoed in verhouding van de betaalde tot de nieuw te berekenen premie.
(…)”
3.2. Consument verbleef vanaf 1 oktober 2012 in het buitenland. Op 5 december 2012 is hij door een vriendin aan wie hij een sleutel had gegeven, telefonisch geïnformeerd over diefstal van inboedel uit zijn woning. Hij heeft de schade op 11 december 2012 telefonisch gemeld bij Aangeslotene. Consument heeft over de diefstal schriftelijk verklaard dat hij via een bevriende kennis in contact kwam met een [Z] stel dat tijdens zijn verblijf in het buitenland in de woning wilde verblijven. Hij schrijft daarover: “Hij [de bevriende kennis] heeft een uitzendbureau en vroeg mij of ik tijdelijk een stel wat voor hem werkte in mijn huis wilde vanaf 15 september 2012 tot dat die wat geschiks hadden gevonden en in die tijd gewoon mijn vaste lasten zouden betalen, want inmiddels was het bekend dat ik vertrok per 1 Oktober. Ik heb dat stel ontmoet, en bleken uit [Z] te komen en leken en lijken mij nog steeds een geschikt stel, ik weet alleen haar voor naam en dat is [X]. Consument heeft verder verklaard dat hij twee setjes sleutels aan het [Z] stel ter beschikking had gesteld, en daarnaast één setje aan de vriendin zodat zij tijdens zijn afwezigheid de post kon verzorgen en af en toe in het huis kon kijken. Deze vriendin heeft de woning op 14 november 2012 voor het laatst bezocht en toen geen opmerkelijkheden geconstateerd.
3.3. Namens Consument heeft zijn ex-partner aangifte gedaan van diefstal. Zij verklaarde dat de diefstal heeft plaatsgevonden tussen 1 oktober 2012 en 5 december 2012, dat de woning niet deugdelijk was afgesloten, zij niet wist hoe de dader de woning was binnengekomen en dat zij geen sporen van braak had aangetroffen.
3.4. In opdracht van Aangeslotene is expertiseonderzoek verricht. In het rapport van
28 december 2012 staat dat geen braakschade aan de woning is vastgesteld en dat de woning geheel was leeggeruimd met uitzondering van een opgerolde vloerbedekking in de woonkamer. De expert heeft geadviseerd rekening te houden met een schadebedrag van
€ 35.000,-.
3.5. Aangeslotene heeft bij brief van 15 januari 2013 het verzoek om dekking afgewezen.

4. De vordering en grondslagen

4.1. Consument vordert uitkering onder de verzekering voor de schade door diefstal vermeerderd met wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.
4.2. Deze vordering steunt kort en zakelijk op de volgende grondslagen:
– De schade is het gevolg van diefstal en diefstalschade is onder de polis gedekt.
– De voorwaarden met een beroep waarop Aangeslotene het verzoek om dekking heeft afgewezen, zijn niet van toepassing omdat deze niet voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan Consument zijn meegedeeld of ter hand zijn gesteld. Consument kon daarom niet weten dat hij de onderverhuur aan Aangeslotene moest melden.
– Consument heeft zijn hoofdverblijf niet gewijzigd, zodat geen sprake is van verhuizing.
– De bedingen waarop Aangeslotene zich heeft beroepen zijn onredelijk bezwarend en derhalve vernietigbaar.
– De bedingen zijn in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Niet onderzocht is of de daders zich door braak de toegang tot de woning hebben verschaft zonder sporen achter te laten. Gelet op het doel van de verzekering is het te beperkt, en onredelijk, om dekking af te wijzen met het argument dat geen braaksporen aanwezig zijn.
– De daders van de diefstal hadden niet rechtmatig toegang tot de woning. Dit blijkt ook niet uit het expertiserapport.
4.3. Aangeslotene heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd:
– Consument heeft de verzekering op 5 januari 2007 overgesloten naar een nieuw inboedelproduct van Aangeslotene. Ter bevestiging daarvan heeft Consument een nieuw verzekeringsbewijs en de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden ontvangen. Namens Consument heeft zijn advocaat bij e-mailbericht van 4 februari 2013 gevraagd om de verzekeringsvoorwaarden ‘daar cliënt niet meer beschikt over de polisvoorwaarden’.
Hij heeft de voorwaarden dus in ieder geval in het verleden in het bezit gehad.
– Consument heeft geen melding van zijn verhuizing naar het buitenland gemaakt en van het onderverhuren van zijn woning. Indien Aangeslotene over deze wijziging zou zijn geïnformeerd, had zij de verzekering beëindigd met ingang van 15 september 2012.
Het beleid van Aangeslotene is dat zij bij verhuur van de woning de personalia van de huurders controleert en dat bij onbekende huurders, waarvan in dit geval sprake is, de verzekering niet wordt geaccepteerd. Op grond van art. 2.N van de gemeenschappelijke voorwaarden en art. 12-2 en 12-3 van de speciale voorwaarden is het recht op uitkering vervallen.
– Consument heeft niet aangetoond dat sprake is van een gedekt evenement.
– Indien sprake zou zijn van een gedekt evenement, dan is deze van dekking uitgesloten op grond van artikel 9 lid 13 en/of 14 van de inboedelvoorwaarden omdat geen braakschade aanwezig was en Consument de woning had onderverhuurd en de sleutels had overgedragen aan hem onbekende personen.

5. Vervolg na de hoorzitting

5.1. Na de hoorzitting heeft Aangeslotene, op verzoek van de Commissie, haar standpunt dat zij bij kennis van de ware stand van zaken omtrent de verhuur van de woning door Consument, de verzekering niet zou hebben gecontinueerd, nader gemotiveerd. Consument is in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.
5.2. Aangeslotene heeft het volgende aangevoerd:
– Wanneer in haar systeem wordt ingevoerd dat de verzekerde inboedel niet geheel voor eigen gebruik van de verzekerde is bestemd, is verzekering niet mogelijk.
– Anders dan de gemachtigde van Consument ter zitting aanvoerde, heeft een eerdere gemachtigde van Consument bij brief van 1 juli 2013 gesteld dat Consument de woning tijdens zijn afwezigheid heeft (onder)verhuurd aan derden.
– Na vertrek van de huurders uit de woning bleek telefonisch contact met deze onbekende huurders niet meer mogelijk.
5.3. Namens Consument heeft zijn gemachtigde in reactie hierop aangevoerd:
– In de voorwaarden is niet bepaald dat de inboedelverzekering niet zou zijn gecontinueerd als Consument melding zou hebben gemaakt van de verhuur.
Een criterium op grond waarvan volgens het systeem van Aangeslotene geen verzekering kan worden gesloten, kan niet aan Consument worden tegengeworpen.
– Van verhuur was geen sprake omdat Consument bij het ter beschikking stellen van de woning aan derden geen winstoogmerk had. In de correspondentie is slechts gemakshalve gesproken van ‘verhuur’.
– Ten tijde van de diefstal was geen sprake van verhuur. Het [Z] stel had op 30 november 2012 de woning verlaten en de sleutel ingeleverd. Op dat moment bestond nog geen schade. De schade is kennelijk na die datum ontstaan.

6. Beoordeling

6.1. De Commissie ziet zich in de eerste plaats gesteld voor de vraag of de gemeenschappelijke en speciale voorwaarden met een beroep waarop Aangeslotene het verzoek om dekking heeft afgewezen, toepasselijk zijn. Consument stelt dat de voorwaarden hem niet ter hand zijn gesteld zodat hij geen redelijke mogelijkheid heeft gehad van de voorwaarden kennis te nemen. De Commissie verwerpt dat betoog. Bij e-mailbericht van 4 februari 2013 heeft de toenmalige advocaat van Consument Aangeslotene verzocht om toezending van de op de verzekering toepasselijke voorwaarden: ‘Daar cliënt niet meer beschikt over de polisvoorwaarden, ontvang ik graag ook een exemplaar daarvan.’ Voldoende aannemelijk is daarmee dat Consument initieel wel de beschikking heeft gehad over de voorwaarden en derhalve een redelijke mogelijkheid heeft gehad om van deze voorwaarden kennis te nemen.
6.2. Aan de orde is vervolgens de vraag of sprake is van een gedekt evenement. Aangeslotene heeft zich op het standpunt gesteld dat niet duidelijk is wat zich heeft afgespeeld zodat ook niet kan worden aangenomen dat schade is ontstaan door een gedekt evenement. Voorop staat dat het op de weg van Consument ligt om te stellen, en bij voldoende gemotiveerde betwisting door Aangeslotene ook te bewijzen, dat zich een onder de verzekering gedekt evenement heeft voorgedaan. Namens Consument is aangifte gedaan van diefstal en hiervan is proces-verbaal opgemaakt. Op basis hiervan kan worden aangenomen dat schade door diefstal is ontstaan en dat dus sprake is van een gedekte oorzaak van de schade. Gesteld noch gebleken is dat omstandigheden aanwezig zijn die een hogere bewijslast voor Consument meebrengen. De enkele omstandigheid – zoals door Aangeslotene is gesteld – dat de exacte toedracht van de diefstal niet kan worden vastgesteld is hiervoor niet voldoende.
6.3. Aangeslotene heeft zich erop beroepen dat de schade van Consument van dekking is uitgesloten, althans dat het recht op uitkering op grond van artikel 12 van de speciale voorwaarden is vervallen. De Commissie ziet aanleiding eerst het beroep op artikel 12 van de speciale voorwaarden te behandelen. Artikel 12-2 van de speciale voorwaarden bepaalt dat wijzigingen in bestemming van de woning, waaronder bijvoorbeeld verhuur, aan Aangeslotene moeten worden gemeld. Partijen verschillen van mening over de vraag of Consument de woning aan derden heeft verhuurd. Vaststaat dat Consument per 1 oktober 2012 in het buitenland verbleef en dat hij de woning tijdens zijn afwezigheid aan derden, van wie hij alleen de voornaam kende, ter beschikking had gesteld en in elk geval voor het energieverbruik een vergoeding ontving. Namens Consument is aangifte gedaan voor diefstal in de periode tussen 1 oktober 2012 en 5 december 2012. De stelling van Consument dat de diefstal eerst na 30 november 2012 heeft plaatsgevonden toen het [Z]e stel de woning had verlaten, zodat de woning ten tijde van de diefstal niet was verhuurd, kan hem zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet baten. Naar het oordeel van de Commissie was aldus sprake van een wijziging van bestemming in de zin van artikel 12 van de speciale voorwaarden waarvan op grond van die bepaling bij Aangeslotene melding had moeten worden gemaakt. Het niet nakomen van die verplichting heeft verval van recht op uitkering tot gevolg wanneer de verzekering niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn voortgezet. Vaststaat dat de verzekerde inboedel tijdens het verblijf van Consument in het buitenland niet bestemd was voor eigen gebruik. Eveneens staat vast dat Consument, behalve met de voornaam van de vrouw, niet bekend was met de personalia van het [Z]e stel aan wie hij de woning met de inboedel ter beschikking had gesteld. Aangeslotene heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij onder die omstandigheden een verzekeringsaanvraag niet accepteert en bij een dergelijke wijziging van de omstandigheden een bestaande verzekering dus niet continueert. Dit brengt mee dat door het niet mededelen door Consument van de gewijzigde bestemming van de woning Aangeslotene in een redelijk belang is geschaad hetgeen – zie r.o. 3.3.2 van HR 7 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:522 – een vereiste is bij een beroep op een verval van recht-beding door een verzekeraar. Het recht op uitkering is daarmee vervallen. Hieraan doet niet af dat dit concrete gevolg van het niet melden van verhuur van de woning aan onbekenden derden niet in de voorwaarden staat genoemd nu in de voorwaarden wel voldoende duidelijk is bepaald dat het niet melden van wijzigingen verval van recht op uitkering tot gevolg kan hebben.
6.4. Uit het voorgaande volgt dat het beroep van Aangeslotene op de dekkingsuitsluiting en de door Consument daar tegenin gebrachte stellingen, onbesproken kunnen blijven. Dit leidt tot de slotsom dat de vordering van Consument wordt afgewezen.

7. Beslissing

De Commissie wijst de vordering af.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/consumenten/wie-behandelt-mijn-klacht-1/4#stappen-plan.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact