Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2017-590 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-590
(prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T, Boerman, secretaris)

Klacht ontvangen op : 27 maart 2017
Ingediend door : Consument
Tegen : Allianz Benelux N.V., gevestigd te Rotterdam, verder te noemen “Verzekeraar”
Datum uitspraak : 5 september 2017
Aard uitspraak : bindend advies

Samenvatting

Consument stelt zich op het standpunt dat de schade op grond van artikel 4.5 van Voorwaarden II valt onder de dekking van de verzekering nu de schade volgens Consument is ontstaan door vocht afkomstig van regenwater en vordert vergoeding van de herstelkosten. Uit de stukken – waaronder het in r.o. 2.6 genoemde expertiserapport – is naar het oordeel van de Commissie niet gebleken dat het binnengedrongen vocht, regenwater is. Evenmin heeft Consument anderszins aangetoond dat sprake is van een onder de verzekering gedekte gebeurtenis. Nu niet vaststaat dat sprake is van een gedekte gebeurtenis kan in het midden worden gelaten de vraag of al dan niet sprake is van een constructiefout in de zin van art. 5.6 van de Voorwaarden I. De vordering wordt afgewezen.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

• het door Consument (digitaal) ingediende klachtformulier met bijlagen;
• het verweerschrift van Verzekeraar;
• de reactie van Consument op het verweerschrift van Verzekeraar, welke ter kennisneming naar Verzekeraar is toegestuurd.

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies.
De Commissie stelt vast dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

2.1 Consument heeft een “Verzekerd wonen pakket” waaronder een inboedelverzekering (hierna: “de verzekering”) bij Verzekeraar afgesloten. Hierop zijn de voorwaarden “AW15” (hierna: “Voorwaarden I) en “OO16” (hierna: “Voorwaarden II”) van toepassing.

2.2 Op het polisblad van het verzekeringspakket staat onder meer het volgende:

2.3 In Voorwaarden I is onder meer het volgende bepaald;
“5.6 Schade door slecht onderhoud, fouten in de constructie
of bouwvalligheid
We betalen niet voor schade door slecht onderhoud van het
woonhuis. We betalen ook niet voor schade door fouten in de
constructie of bouwvalligheid van het woonhuis.”

2.4 In Voorwaarden II is onder meer het volgende bepaald:
“4.5 Schade aan uw woonhuis door neerslag, sneeuwdruk of
inslag van hagelstenen
• Schade doordat regen, hagel, sneeuw of smeltwater het
woonhuis binnen is gekomen op de volgende manieren:
– Door daken, gevels, gesloten ramen, gesloten deuren of
gesloten luiken.
– Via de begane grond of de openbare weg.
– Doordat dakgoten of afvoerpijpen boven de grond breken,
lekken, verstopt zijn of overlopen.
• Schade door sneeuwdruk. Met sneeuwdruk bedoelen we het
gewicht van sneeuw of ijs dat drukt op het dak of een ander
deel van uw woonhuis.
• Schade door inslag van hagelstenen.
(…)”

2.5 In oktober 2016 heeft Consument schade aan de parketvloer gemeld bij Verzekeraar.

2.6 Een schade-expert heeft de schade van Consument onderzocht en zijn bevindingen vastgelegd in een rapport. In het rapport staat onder meer het volgende:

2.7 De schade-expert heeft de schade vastgesteld op € 6.210,00.

2.8 Consument heeft een offerte laten opmaken voor herstel van de parketvloer. De kosten hiervoor bedragen € 6.558,75.

2.9 Verzekeraar heeft de schadeclaim van Consument afgewezen. Consument heeft zich hierover beklaagd.

3. Vordering, klacht en verweer

Vordering Consument
3.1 Consument vordert dekking onder de verzekering en uitbetaling van de herstelkosten.

Grondslagen en argumenten daarvoor
3.2 Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de grondslag dat Verzekeraar is tekortgeschoten in de nakoming van de verzekeringsovereenkomst. Consument voert hiertoe de volgende argumenten aan.
• Verzekeraar stelt ten onrechte dat sprake is van een constructiefout. Het ontbreken van een vochtscherm en/of koudebrugonderbreking ziet op een bouwkundig detail. De constructie of bouwvalligheid is niet in het geding.
• Vocht in de grond is een gevolg van regenwater. Het grondwater op de locatie van Consument zit diep, zodat het grondwater niet de oorzaak van de schade kan zijn.

Verweer van Verzekeraar
3.3 Verzekeraar heeft de stellingen van Consument gemotiveerd weersproken. Voor zover nodig zal de Commissie bij de beoordeling daarop ingaan.

4. Beoordeling

4.1 De centrale vraag in dit geschil is of Verzekeraar is tekortgeschoten in de nakoming van de verzekeringsovereenkomst.

4.2 Partijen zijn het erover eens dat de schade van Consument een gevolg is van het ontbreken van een vochtscherm langs de fundering en het onderbreken van een koudebrugonderbreking aan de hardstenen dorpel. Partijen verschillen echter van mening over de vraag of de schade van Consument is gedekt onder de verzekering. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

4.3 Uitgangspunt is hetgeen partijen zijn overeenkomen, in dit geval de verzekering en de toepasselijke voorwaarden. Vooreerst merkt de Commissie in dit kader op dat Consument een beroep doet op de voorwaarden van de inboedelverzekering. Uit de stukken kan de Commissie niet afleiden dat Consument een inboedelverzekering dan wel een verzekering met een inboedeldekking bij Verzekeraar heeft afgesloten. Nu de bijzondere voorwaarden van de inboedel- en woonhuisverzekering en in het bijzonder de voorwaarde waarop Consument zich beroept vrijwel identiek zijn, gaat de Commissie in de beoordeling uit van artikel 4.5 van Voorwaarden II (welke tekst vrijwel overeenkomt met de tekst in artikel 4.1.6 van de bijzondere voorwaarden van de inboedelverzekering).

4.4 Consument stelt zich op het standpunt dat de schade op grond van artikel 4.5 van Voorwaarden II valt onder de dekking van de verzekering nu de schade volgens Consument is ontstaan door vocht afkomstig van regenwater. De Commissie oordeelt hierover dat Consument een beroep doet op dekking onder de verzekering, zodat het op haar weg ligt – na gemotiveerde betwisting door Verzekeraar – te bewijzen dat er sprake is van een gedekte gebeurtenis. Verzekeraar betwist dat er op grond van artikel 4.5 van Voorwaarden II dekking is, omdat de schade volgens hem niet is ontstaan door water dat direct via de begane grond is binnengedrongen na hevige regenval, maar door vocht dat via de grond de woning van Consument is binnengekomen. Dit is volgens Verzekeraar, in tegenstelling tot het binnenstromen van regenwater, een geleidelijk proces en bovendien kan het vocht volgens Verzekeraar afkomstig zijn van grondwater. Uit de stukken – waaronder het in r.o. 2.6 genoemde expertiserapport – is naar het oordeel van de Commissie niet gebleken dat het binnengedrongen vocht, regenwater is. Evenmin heeft Consument anderszins aangetoond dat sprake is van een onder de verzekering gedekte gebeurtenis. Nu niet vaststaat dat sprake is van een gedekte gebeurtenis kan in het midden worden gelaten de vraag of al dan niet sprake is van een constructiefout in de zin van art. 5.6 van de Voorwaarden I.

4.5 Gelet op het voorgaande concludeert de Commissie dat niet is gebleken dat Verzekeraar is tekortgeschoten in de nakoming van de verzekeringsovereenkomst.

5. Beslissing

De Commissie wijst de vordering af.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/consumenten/hoe-wordt-uw-klacht-behandeld.

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 46 van het Reglement.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact