Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2017-647 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-647
(prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M.H.P. Leijendekker, secretaris)

Klacht ontvangen op : 26 april 2017
Ingediend door : Consument
Tegen : Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, verder te noemen
Verzekeraar
Datum uitspraak : 3 oktober 2017
Aard uitspraak : Bindend advies

Samenvatting

Consument heeft haar woning verkocht aan een derde. Na levering blijkt de riolering verstopt door urinesteenvorming. De derde stelt Consument aansprakelijk, waarop zij een claim doet op haar AVP. Deze wijst de claim af.
De Commissie meent dat dit terecht is. Geen sprake is van schade aan zaken van een derde. Deze schade betreft vermogensschade, daar deze het gevolg is van een schending van de mededelingsplicht jegens de derde.
1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken (inclusief bijlagen):

• het door Consument digitaal ingediende klachtformulier;
• de door Consument ingediende ingebrekestelling;
• het verweer van Verzekeraar;
• de repliek van Consument; en
• de dupliek van Verzekeraar.

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies.

De Commissie stelt vast dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

2.1 Consument heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Verzekeraar. Op de aansprakelijkheidsverzekering zijn de voorwaarden ‘Algemene Voorwaarden W06100’ en ‘Bijzondere Voorwaarden W03111’ van toepassing (hierna te noemen: de Verzekeringsvoorwaarden). De Verzekeringsvoorwaarden bevatten de volgende relevante bepalingen.


3. AANSPRAKELIJKHEID (WO3111)
1. Wat houdt een aansprakelijkheidsverzekering in?
Deze verzekering is voor schade die een verzekerde veroorzaakt aan anderen.
• Aan anderen.
• Aan zaken van anderen.
(…)
6. Wanneer is aansprakelijkheid verzekerd?
Een verzekerde veroorzaakt de schade.
• Door iets te doen. Of juist niet te doen.
• Alleen als particulier. Niet voor werk.
(…)
8. Wat is verzekerd?
Als een schade verzekerd is, dan onderzoeken wij of een verzekerde volgens de wet aansprakelijk is voor de
schade. Met schade bedoelen wij:
Schade aan zaken van een ander.
• Bijvoorbeeld aan huizen, auto’s, spullen en dieren van een ander.
(…)
Schade aan personen.
• Schade door verwonding.
• Schade door overlijden.
• Ook schade aan een andere verzekerde.
– Alleen als de andere verzekerde of nabestaanden daarvan betaling van de schade eisen.
– Niet als de andere verzekerde of nabestaanden op een andere manier geld kunnen krijgen voor de schade.

2.2 Op 12 september 2016 heeft Consument haar woning overgedragen aan een derde (hierna: de Wederpartij). In november 2016 is het toilet van de Wederpartij verstopt geraakt. De Wederpartij heeft daarop een aannemer ingeschakeld. Deze aannemer heeft op
11 januari 2017 getracht de verstopping te verhelpen, door een haakse bocht in de riolering te vervangen. Daarbij is schade aan de muren en tegelwerk van de woning ontstaan.

2.3 Daarna is opnieuw ontstopping ontstaan, waarbij is geconstateerd dat een blok urinesteen met een lengte van ongeveer 50 centimeter de verstoppingen heeft veroorzaakt. Dit blok is ontstaan door urineresten en kalk. Om het blok urinesteen te verwijderen zijn door de Wederpartij een onderhoudsbedrijf en een rioleringsbedrijf ingeschakeld, die een gat in de kruipruimte van de woning hebben gemaakt. Het onderhoudsbedrijf heeft Consument hieromtrent onder meer als volgt bericht:

“Conclusie: in de rioolleiding zat een blok urinesteen van ongeveer 50 cm lang. Dit blok is niet in enkele weken ontstaan, maar enkele jaren. Als de vorige bewoners, de familie [naam], het minder goed doorlopen van het toilet eerder serieus had genomen en daarop actie had ondernomen had de omvang van deze schade voorkomen kunnen worden.
Om eventuele problemen in de toekomst te vermijden luidt het advies aan de huidige bewoners om regelmatig het toilet met groot water door te spoelen.”

2.4 Bij brief van 28 november 2016 is Consument voor de kosten van een verstopping van de riolering van de overgedragen woning door de Wederpartij in gebreke gesteld. De Wederpartij heeft hierbij zich op het standpunt gesteld dat Consument haar mededelingsplicht voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst van de woning heeft geschonden.

2.5 Consument heeft een beroep gedaan op haar bij Verzekeraar gesloten aansprakelijkheidsverzekering. Verzekeraar heeft dit beroep afgewezen. Consument kan zich hiermee niet verenigen.

3. Vordering, klacht en verweer

Vordering Consument
3.1 Consument vordert van Verzekeraar de vergoeding van het bedrag waarvoor zij door de Wederpartij aansprakelijk wordt gesteld.

Grondslagen en argumenten daarvoor
3.2 Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslag. Verzekeraar is uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering gehouden de door de Wederpartij gevorderde schade te voldoen. Consument voert hiertoe de volgende argumenten aan.
• De urinesteen is niet de schade maar de oorzaak van de schade. De schade bestaat immers uit de kosten om de verstopping te verhelpen.
• Deze schade is geleden door derden, te weten de Wederpartij.
• Consument heeft de signalen van het ontstaan van het blok urinesteen niet herkend en heeft daarom geen actie ondernomen. Daardoor heeft dit probleem uiteindelijk geleid tot een aansprakelijkstelling van de Wederpartij van de woning.
• De verstopping is ontstaan op het moment dat de woning niet meer van Consument was.
• In artikel 6 van de Verzekeringsvoorwaarden staat dat ook een nalaten wordt gedekt door de verzekering.

Verweer Verzekeraar
3.3 Verzekeraar heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd:
• Het betreft hier zuivere vermogensschade, aangezien Consument uit hoofde van de schending van haar mededelingsplicht is aangesproken. Als Consument de Wederpartij had geïnformeerd over deze problemen, had de koop onder andere voorwaarden kunnen worden gesloten.

De gevolgen van het niet voldoen aan de mededelingsplicht is door de Wederpartij vermogensschade geleden. Dat valt niet onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering.
• Consument leverde de woning met een tekortkoming, namelijk met een niet optimaal werkend toilet. De schade is dus veroorzaakt toen Consument de woning in eigendom had. Daardoor is geen dekking op basis van artikel 8 van de verzekeringsvoorwaarden.

4. Beoordeling

4.1 De onderhavige kwestie draait kortweg om de vraag of de door Consument geleden schade door de Verzekering is gedekt. Als uitgangspunt geldt datgene wat tussen partijen is afgesproken, en derhalve wat hierover in de verzekeringsvoorwaarden is bepaald. Zie ook uitspraak GC 2014-132 en uitspraak GC 2015-337.

4.2 Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die een verzekerde onder andere dekking biedt bij schade aan derden door een onrechtmatige daad, zoals is verwoord in artikel 1 van hoofdstuk 3 van de Verzekeringsvoorwaarden. In artikel 8 van de Verzekeringsvoorwaarden is hieraan toegevoegd dat schade aan zaken van derden binnen de dekking van de verzekering valt.

4.3 Consument stelt dat zij schade heeft veroorzaakt aan zaken van derden door de urinesteen voorafgaand aan de overdracht van de woning te laten ontstaan. De Commissie kan dit punt niet volgen. Consument heeft voorafgaand aan de overdracht van de woning schade veroorzaakt aan haar eigen woning – en dus niet aan een zaak van een derde – door het toilet te gebruiken en geen maatregelen te nemen toen het toilet minder goed doorliep. Daarnaast blijkt uit de ingebrekestelling dat Consument door de Wederpartij aansprakelijk is gesteld omdat het gebrek ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst van de woning aanwezig was, maar dat Consument de Wederpartij hierover voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst niet heeft ingelicht. De ingebrekestelling ziet derhalve op de schending van de mededelingsplicht en de daaruit voortvloeiende schade. De Commissie constateert daarom dat Consument aansprakelijk wordt gesteld voor de door de Wederpartij geleden vermogensschade ten gevolge van de koopovereenkomst.

4.4 Aan derden veroorzaakte vermogensschade valt niet onder de reikwijdte van artikel 8 van de Verzekeringsvoorwaarden en is derhalve geen door de verzekeringsovereenkomst gedekte gebeurtenis. Geen sprake is immers van schade aan de zaken van een ander. Ook is geen sprake aan schade aan personen in de zin van artikel 8 van de Voorwaarden, aangezien deze bepaling blijkens de beschreven voorbeelden ziet op letselschade. De vordering dient te worden afgewezen.

5. Beslissing

De Commissie wijst de vordering af.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/consumenten/hoe-wordt-uw-klacht-behandeld.

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 46 van het Reglement.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact