Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2017-685 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-685
(mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. F.M.M.L. Fleskens, secretaris)

Klacht ontvangen op : 25 januari 2017
Ingediend door : Consument
Tegen : Reaal Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Alkmaar, verder te noemen
Verzekeraar
Datum uitspraak : 17 oktober 2017
Aard uitspraak : Bindend advies

Samenvatting

Inboedelverzekering. In de woning van Consument is ingebroken waarbij onder andere een ring is weggenomen. Consument heeft bij Verzekeraar de schade vanwege de inbraak geclaimd. Verzekeraar heeft aan Consument voor de gestolen sieraden, waaronder de ring, een bedrag van € 2.500,00 uitgekeerd. Consument is echter van mening dat hij voor de ring recht heeft op een hogere vergoeding omdat de ring antiek is en antiek tot maximaal € 15.0000,00 is verzekerd. Gelet op de objectieve lezing van artikel 2.1 van de verzekeringsvoorwaarden is voldoende duidelijk dat de ring een sieraad is. De Commissie wijst de vordering van Consument af.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

• het door Consument (digitaal) ingediende klachtformulier;
• het verweerschrift van Verzekeraar;
• de repliek van Consument;
• de dupliek van Verzekeraar.

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies.

De Commissie stelt vast dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

2.1 Consument heeft bij Verzekeraar een Inboedelverzekering gesloten. De toepasselijke “Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket – Inboedelverzekering” met nummer 0310314-06 (verder: de Voorwaarden) vermelden – voor zover van belang – als volgt:

“Inboedelverzekering

Met de Inboedelverzekering van Reaal zijn uw bezittingen prima verzekerd tegen risico’s zoals brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal en inbraak.

Wilt u meer zekerheid? Dan kunt u ervoor kiezen om de volgende zaken extra te verzekeren:
[…]
• Kostbaarheden: extra zekerheid voor uw sieraden, muziekinstrumenten of draagbare audiovisuele en fotoapparatuur. Met de Inboedelverzekering van Reaal zijn uw sieraden standaard verzekerd tot € 2.500. Maar zijn uw sieraden meer waard of wilt u ook het verlies van uw sieraden verzekeren? Dan is de Kostbaarhedenverzekering een prima aanvulling. Ook kunt u aanvullend uw muziekinstrumenten en draagbare audiovisuele en fotoapparatuur verzekeren voor verlies en diefstal wereldwijd. Heeft u ervoor gekozen om uw kostbaarheden te verzekeren? Dan leest u in de voorwaarden onder Kostbaarheden verderop in dit document hoe u precies verzekerd bent.
• […]

2 Uw verzekering

2.1 Welke bezittingen zijn verzekerd?
Deze verzekering geldt voor de inboedel in de woning die op de polis staat. Alle bezittingen die los in uw woning en de bijbehorende garage of schuur staan zijn verzekerd. U gebruikt deze bezittingen als particulier. Bijvoorbeeld servies, meubels, gordijnen en apparatuur. Ook uw eigen bezittingen die u nodig heeft voor uw werk in loondienst zijn verzekerd tot € 1.150.

Deze inboedelverzekering is gebaseerd op een verzekerd bedrag op ‘premies risque’ basis. Dit betekent dat wij de schade vergoeden tot maximaal het verzekerde bedrag. Ook al was de waarde van uw inboedel voor de gebeurtenis hoger dan het verzekerde bedrag. Het maximale verzekerde bedrag voor de inboedel is € 130.000.

Daarbij gelden speciale regels per gebeurtenis voor de volgende bezittingen:
• […]
• Sieraden zijn verzekerd tot maximaal € 2.500.
• […]
• Kunst, antiek, en schilderijen zijn tot maximaal € 15.000 verzekerd.
• […]

Toelichting

Met sieraden bedoelen wij alle sieraden, inclusief horloges, die gemaakt zijn om op uw lichaam te dragen. Sieraden kunnen gedeeltelijk bestaan uit (edel)metaal, gesteente, parels, mineralen of soortgelijke stoffen. Onbewerkte (edel)metaal en ongezette (edel)stenen zijn geen sieraden.

2.2 Welke schade is verzekerd?
Met onze Inboedelverzekering verzekert u beschadiging of diefstal van uw losse bezittingen. Het is een all-risk verzekering. U bent verzekerd als de beschadiging is veroorzaakt door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Behalve als wij in deze voorwaarden aangeven dat een schade niet of gedeeltelijk is verzekerd.
[…]”

2.2 Op 19 december 2016 is in de woning van Consument ingebroken waarbij onder andere een ring (verder: de Ring) is gestolen.

2.3 Consument had de Ring eerder laten taxeren door [X] juweliers. Het taxatierapport van
16 januari 2015 vermeldt onder andere het volgende:

“1. 20 karaat geelgouden ring, geëmailleerd, bloemmotief, ondergrond wit met bloemmotief groen en rood, onder de zet rand blauw geëmailleerd met daarop kruisjes in 20 karaat geelgoud, Indonesisch, niet Nederlands gekeurd, natuurlijk Robijn met grote insluitsels, ovaal Cabochon geslepen, ongeveer 5 karaat, rond aangewreven, met daarom heen 20 keer achtkant geslepen diamant in railzetting, antiek, jaartal rond 1915.

€ 8.900,00”

2.4 Op 11 januari 2016 heeft Consument bij Verzekeraar schade vanwege die inbraak gemeld.

2.5 Naar aanleiding van de schademelding heeft Verzekeraar een schade-expert opdracht verstrekt de schade van Consument te beoordelen. Het rapport van 27 januari 2016 van de expert vermeldt onder meer het volgende:

Verzekerde belangen : Inboedel en lijfsieraden
[…]
Evenement : Diefstal na inbraak
[…]
Schade : Volgens opgave van verzekerde werden een gouden ring met briljant, 5 Buddha to Buddha armbanden, een gouden slavenarmband, een Cartier armband en een Cartier ring ontvreemd. Ook werden contanten ontvreemd en is schade aan een kast ontstaan.

Bijzonderheden : Verzekerde overhandigde taxatierapporten van de juweliers waar de lijfsieraden aangeschaft waren. Voor de ring met briljanten is een taxatierapport overhandigd. De omvang van de contanten kon verzekerde voldoende aannemelijk maken zodat er gen twijfel bestaat over het voormalig bezit hiervan.

Schadespecificatie
Omschrijving […] Schade EUR
Lijfsieraden […] 14.015,00
Contanten 500,00
Inboedel […] 500,00
Totaal EUR […] 15.015,00

2.6 Verzekeraar heeft de schade door het verlies van sieraden, waaronder de Ring tot een bedrag van € 2.500,00, vergoed.

3. Vordering, klacht en verweer

Vordering Consument
3.1 Consument vordert een bedrag van € 8.750,00 zijnde de getaxeerde waarde van de Ring minus het eigen risico.

Grondslagen en argumenten daarvoor
3.2 Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslag. Verzekeraar is toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van zijn verbintenissen uit de verzekeringsovereenkomst. Consument voert hiertoe de volgende argumenten aan.
• Het taxatierapport omschrijft de Ring als antiek. Doordat Verzekeraar volhardt in zijn eigen omschrijving “sieraad” wijkt hij af van de expertise van de taxateur.
• De Ring is antiek. Volgens de Voorwaarden is antiek tot een waarde van € 15.000,00 gedekt.

Verweer Verzekeraar
3.3 Verzekeraar heeft de stellingen van Consument gemotiveerd weersproken. Voor zover nodig zal de Commissie bij de beoordeling daarop ingaan.

4. Beoordeling

4.1 Aan de orde is de vraag of Consument recht heeft op een aanvullende uitkering onder zijn Inboedelverzekering voor de diefstal van de Ring. Daarvoor is van belang de vraag, of de Ring als antiek voorwerp dient te gelden dan wel alleen als sieraad.

4.2 Consument stelt dat de Ring in de Voorwaarden onder het maximum voor antiek valt. Consument verwijst voor die stelling naar het onder 2.3 geciteerde taxatierapport. Verzekeraar heeft hiertegen ingebracht dat hij de schade op basis van het onder 2.5 geciteerde expertiserapport heeft vergoed waarbij hij voor lijfsieraden waar onder de Ring het maximum van € 2.500,00 heeft toegepast. Niet ter discussie staat dat het hier om een antieke ring gaat. Desondanks dient volgens Verzekeraar de Ring als sieraad te worden aangemerkt.

4.3 De Commissie overweegt dat het onder 2.3 geciteerde taxatierapport het standpunt van Consument dat sprake is van antiek niet ondersteunt. Het taxatierapport noemt verschillende specificaties van de Ring waar onder de specificatie “antiek”. Uit het taxatierapport blijkt echter niet dat de antieke ring onder het maximum voor “antiek” in de Voorwaarden valt. Aangezien partijen van mening verschillen over de vraag of de Ring behalve als sieraad ook als antiek onder de Voorwaarden valt, dienen de Voorwaarden te worden uitgelegd.

4.4 Voorop staat dat voor de uitleg van voorwaarden, waaronder verzekeringsvoorwaarden, bepalend is de uitleg die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, het zogenoemde Haviltex-criterium (HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635). Een zuiver taalkundige uitleg is voor de uitleg van de voorwaarden niet doorslaggevend.
Eveneens dient rekening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het geval. Een bijzondere omstandigheid is dat partijen niet hebben onderhandeld over de verzekeringsvoorwaarden. Dit betekent dat de verzekeringsvoorwaarden in beginsel objectief moeten worden uitgelegd. Zie onder andere Hof Leeuwarden, 3 augustus 2010 ECLI: NL: GHLEE: 2010:BN3280 r.o. 13 en GC Kifid 30 januari 2015, 2015-300 r.o. 4.2.

4.5 In artikel 2.1 van de Voorwaarden is de maximumdekking voor verschillende categorieën bezittingen op volgorde geduid waaruit volgt dat als sprake is van een sieraad een ander, lager, maximum geldt dan als sprake is van antiek. Mede gelet op de toelichting van het begrip “sieraden” bij artikel 2.1 van de Voorwaarden is voldoende duidelijk dat in het onderhavige geval sprake is van een sieraad. Een ring is immers ook een sieraad dat gemaakt is om op het lijf te dragen als het een antieke ring betreft. Voor de interpretatie van deze bepaling is derhalve maar één lezing en daarmee is de bepaling duidelijk. Bovendien is Consument expliciet op de mogelijkheid gewezen om sieraden als kostbaarheden te verzekeren onder de Kostenbaarhedenverzekering van Verzekeraar. Consument heeft voor sieraden echter alleen gekozen voor de basisdekking zodat zijn sieraden onder de Inboedelverzekering slechts tot een maximum van € 2.500,00 zijn verzekerd.

4.6 Vanuit het perspectief van een objectieve lezing van artikel 2.1 van de Voorwaarden moet het oordeel luiden dat in het onderhavige geval het kostenmaximum voor sieraden van toepassing is. Verzekeraar heeft voor de gestolen lijfsieraden waaronder de Ring dan ook terecht een bedrag van € 2.500,00 uitgekeerd. Dat in voormeld rapport van 27 januari 2016 is geoordeeld dat een hoger bedrag dan dit maximum aan schade is geleden, maakt dit niet anders, nu Verzekeraar aan die beoordeling niet gebonden is. De Commissie zal de vordering van Consument daarom afwijzen.

5. Beslissing

De Commissie wijst de vordering af.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/consumenten/hoe-wordt-uw-klacht-behandeld.

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 46 van het Reglement.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact