Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2017-708 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-708
(mr. dr. S.O.H. Bakkerus, voorzitter en mevrouw mr. R.A. Blom, secretaris)

Klacht ontvangen op : 14 maart 2017
Ingediend door : Consument
Tegen : Achmea Schadeverzekeringen N.V. Centraal Beheer Divisie Particulieren, gevestigd te
Apeldoorn, verder te noemen Verzekeraar
Datum uitspraak : 25 oktober 2017
Aard uitspraak : bindend advies

Samenvatting

De vraag die centraal staat is of schade aan de inboedel van verzekerde door rook, afkomstig van een barbecue van de buren, is aan te merken als schade door brand of schade door rook op grond van artikel 9 van de Voorwaarden. De Commissie oordeelt dat hier geen sprake van is nu ‘brand’ volgens de Van Dale ‘vernieling door vuur’ betekent. De schade die door rook is ontstaan komt ook niet voor vergoeding in aanmerking omdat de rook niet uit een verwarmingsinstallatie of rookkanaal afkomstig is.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:
• het door Gemachtigde namens Consument (digitaal) ingediende klachtformulier;
• de aanvullende stukken van Consument d.d. 26 maart 2017;
• de aanvullende stukken van Consument d.d. 20 april 2017;
• de aanvullende stukken Consument d.d. 12 juni 2017;
• de brief van Verzekeraar van 30 juni 2017, waarin hij verwijst naar het standpunt dat hij eerder in zijn interne klachtprocedure heeft ingenomen;
• de repliek van Consument;
• de dupliek van Verzekeraar;
• de aanvullende stukken van Consument d.d. 22 augustus 2017.

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies.

De Commissie stelt vast dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

2.1 Consument heeft een Woongarantverzekering (hierna: de ‘Verzekering’) gesloten bij Verzekeraar. Onderdeel van deze Verzekering is een Inboedelverzekering waarop de voorwaarden ‘Woonverzekering Inboedel W06106’ en ‘Woonverzekering Algemeen W06100’ (hierna: de ‘Voorwaarden’) van toepassing zijn.

2.2 De voor de beoordeling van dit geschil relevante Voorwaarden luiden:

“6. Wat is verzekerd?
De inboedel
(…)
• De verplaatsbare spullen van een verzekerde
De muurbekleding en de plafondbekleding.
• Bijvoorbeeld de verflaag, het behang of het pleisterwerk.
• Alleen als verzekerde de woning huurt en hij deze kosten moet betalen.
• Maximaal € 15.000,-.
(…)
8. Wanneer is de schade aan de inboedel verzekerd?
(…)
De schadeoorzaak is verzekerd
• Volgens de voorwaarden
9. Welke schade is verzekerd?
Schade door brand.
• Ook door blussen.
• Ook door schroeien, zengen, verkolen, broeien en smelten.
• Ook door rook en roet uit een gesloten kachel of verwarmingsinstallatie.
– De gesloten kachel of verwarmingsinstallatie is aangesloten op het rookkanaal.
(…)
17. Welke extra kosten zijn naast de schade verzekerd?
Kosten van experts.”

2.3 Consument heeft op 22 november 2016 een schademelding gedaan. De melding zag op schade die op 4 november 2016 aan de inboedel van Consument is ontstaan door rook afkomstig van de barbecue van de buurman van Consument. Doordat de schoonmaakster van Consument alle ramen en deuren had geopend om de woning te luchten, is de rook van de aangestoken barbecue via de open ramen en deuren naar binnen gewaaid.

2.4 Verzekeraar heeft Consument op 22 november 2016 per brief bericht dat de schade niet is gedekt onder de Verzekering.

3. Vordering, klacht en verweer

Vordering Consument
3.1 Consument vordert dat Verzekeraar alsnog dekking verleent onder de Verzekering en overgaat tot vergoeding van de schade van €17.902,00.

Grondslagen en argumenten daarvoor
3.2 Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslag. Verzekeraar is toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van zijn verbintenissen uit de verzekeringsovereenkomst. Consument voert hiertoe de volgende argumenten aan.
• Verzekeraar stelt zich ten onrechte op het standpunt dat geen sprake is van brand, omdat een barbecue werkt op vuur. De rookschade die aan de inboedel is ontstaan, is gevolgschade van de brand in de barbecue van de buurman.
• Ter ondersteuning van dit standpunt wordt verwezen naar een artikel op de website ‘geld.nl’:
“Behalve schade die door de brand zelf aan je inboedel is ontstaan, worden ook gevolgschades gedekt. Dit zijn bijvoorbeeld schades door rook, roet of bluswater. Deze schades houden immers direct verband met de brand.”
Brandschade bij de buren
Heb je brandschade geleden door een brand bij de buren die is overgeslagen naar jouw huis? Dan dien je de schade bij je eigen inboedelverzekering te claimen. De verzekeraar keert de schade uit aan jou en zal indien nodig zelf achteraf met de verzekeraar van de buren regelen dat dit wordt verhaald. Hier merk je als consument zelf niets van.
• Uit de zinssnede “ook door rook of roet uit een gesloten kachel of verwarmingsinstallatie” geeft duidelijk aan dat ook overige rook of roetschade vergoed dient te worden. Immers waarom spreekt men anders van ook. In de Voorwaarden staat nergens dat de schade moet zijn veroorzaakt door een gesloten kachel of schoorsteen. Nu de situatie niet is opgenomen onder de uitsluitingen kan Verzekeraar zich hier ook niet op beroepen.

Verweer Verzekeraar
3.3 Verzekeraar heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd:
• De schade aan de inboedel is niet ontstaan door een gebeurtenis waarvoor de inboedelverzekering dekking biedt.
• Het begrip brand is gedefinieerd in het woordenboek. Er is sprake van dekking onder de Verzekering wanneer de inboedel wordt vernield door vuur. In dit geval is er slechts sprake van verontreiniging door rook van de barbecue van uw buurman. De rook van de barbecue die in de woning van Consument waaide is geen gedekte gebeurtenis.
• Het beroep van Consument op de Verzekering voor het benoemen van een deskundige is tevens afgewezen omdat er geen dekking onder de Verzekering is voor de geclaimde schade.

4. Beoordeling

De Commissie ziet zich voor de vraag gesteld of de schade, veroorzaakt door de rook afkomstig van de barbecue van de buurman van Consument, is gedekt onder de Verzekering.

4.1 Op grond artikel 9 van de Voorwaarden is Consument verzekerd voor schade aan de inboedel door brand en ook schade ten gevolge van rook die komt uit een gesloten kachel of verwarmingsinstallatie.

Uitleg polisvoorwaarden – brand
4.2 Partijen zijn verdeeld over de uitleg van het begrip ‘brand’ zoals opgenomen in artikel 9 van de Voorwaarden.

4.3 Consument stelt dat de schade is ontstaan door de barbecue van de buurman die in de brand stond.
Door deze brand is rook ontstaan die schade aan haar inboedel heeft veroorzaakt. Daartegenover stelt Verzekeraar dat geen sprake is van brand en verwijst hiervoor naar de definitie in de Van Dale.

4.4 Voorop staat dat voor de uitleg van verzekeringsvoorwaarden, bepalend is hetgeen partijen in de gegeven omstandigheden over een weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Zie HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (Haviltex). Hierbij komt het in de eerste plaats aan op de bedoeling van partijen. In het onderhavige geval kan evenwel een gemeenschappelijke partijbedoeling niet worden vastgesteld.

4.5 Bij de uitleg van verzekeringsvoorwaarden is verder niet de zuiver taalkundige uitleg van een bepaling doorslaggevend. Rekening dient mede te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het geval. Een bijzondere omstandigheid in dezen is het feit dat de uit te leggen bepalingen zijn opgenomen in verzekeringsvoorwaarden waarover niet onderhandeld is. In een dergelijk geval dienen de verzekeringsvoorwaarden in beginsel objectief te worden uitgelegd. Vergelijk r.o. 16 van Gerechtshof Leeuwarden 3 augustus 2010, ECLI:NL:GHLEE:2010:BN3280.

4.6 Volgens de Van Dale is sprake van brand bij ‘vernieling door vuur’. Daar is in dit geval geen sprake van. De schade aan de inboedel van Consument is ontstaan door rook afkomstig van de barbecue. Dit zou anders kunnen zijn indien de barbecue door brand was vernield, maar dat doet zich hier niet voor.

Rookschade
4.7 Op grond artikel 9 van de Voorwaarden is Consument ook verzekerd voor schade aan de inboedel ten gevolge van rook die komt uit een gesloten kachel of verwarmingsinstallatie. Ook daarvan is in dit geval geen sprake. Tot vergoeding van rookschade wordt overgegaan, indien de rook uit een gesloten kachel of verwarmingsinstallatie komt. Een barbecue kan niet worden gekwalificeerd als een gesloten kachel of verwarmingsinstallatie. De schade die door rook afkomstig van de barbecue is ontstaan is geen gedekte gebeurtenis in de zin van de Voorwaarden.

Informatie ‘geld.nl’
4.8 Het door Consument in het geding ingebrachte stuk van de website ‘geld.nl’ geeft aan dat gevolgschade van brand ook wordt vergoed, hierbij valt te denken aan rookschade. Het stuk waarnaar Consument verwijst is een algemeen stuk om consumenten te informeren over inboedelverzekeringen. Het stuk is niet toegespitst op de door Consument gesloten Verzekering. De Voorwaarden zijn in dit geval bepalend voor de vraag of de rookschade onder de dekking van de Verzekering valt. Dat de informatie van de website ‘geld.nl’ hierover verwarring bij Consument heeft veroorzaakt, is begrijpelijk maar kan niet leiden tot een ander oordeel van de Commissie.

Slotsom

4.9 De Commissie oordeelt dat geen sprake is van een gedekte gebeurtenis. De vordering is derhalve niet toewijsbaar.

5. Beslissing

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/consumenten/hoe-wordt-uw-klacht-behandeld.

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 46 van het Reglement.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact