Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2018-629

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2018-629
(
prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. P. van Haastrecht-van Kuilenburg, secretaris)

 

Klacht ontvangen op        : 29 december 2017

Ingediend door               : Consument

Tegen                            : Bleukens Verzekeringen B.V., gevestigd te Nootdorp, verder te noemen Adviseur

Datum uitspraak             : 5 oktober 2018

Aard uitspraak                : Niet-bindend advies

 

Samenvatting

 

Adviseur heeft – hoewel daartoe uitdrukkelijk uitgenodigd – afgezien van verweer. De stellingen van Consument zijn dan ook niet door Adviseur weersproken en kunnen derhalve als vaststaand worden beschouwd. De vordering van Consument wordt toegewezen.

 

 1. Procesverloop 

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken met bijlagen:

 

 • het door Consument digitaal ingediende klachtformulier;

 

De Commissie stelt vast dat Adviseur – daartoe uitdrukkelijk uitgenodigd – heeft afgezien van verweer.

 

De Commissie stelt vast dat Adviseur heeft gekozen voor een niet-bindend advies. De uitspraak is daardoor niet-bindend.

 

De Commissie stelt vast dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist.

 

 1. Feiten 

De Commissie gaat uit van de volgende feiten:

 

 • Op 11 juni 2012 heeft Consument Adviseur de opdracht gegeven om – ten aanzien van zijn beleggingsverzekeringen – een aantal werkzaamheden uit te voeren. Consument heeft hiertoe een opdracht tot dienstverlening ondertekend. Hierin staat onder meer het volgende:

‘‘Door het ondertekenen van dit formulier geeft u mij opdracht werkzaamheden voor u uit te voeren. In onderstaand overzicht ziet u welke werkzaamheden.

 • Het aanmaken en bestuderen van het dossier;
 • Het verzoeken aan de verzekeraar tot het vergoeden van te veel betaalde kosten
 • Het indienen van een klacht bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid)
 • Het aan u uitleggen van de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden waarbinnen uw wensen gerealiseerd kunnen worden.

(…)

Voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden breng ik u een vast bedrag in rekening van € 238,- (inclusief btw – administratiekosten – assurantiebelasting)

Dit gehele bedrag is ook verschuldigd indien de verzekeraar niet wenst mee te werken aan het verstrekken van informatie of het vergoeden van kosten.

Dit gehele bedrag is ook verschuldigd indien u op enig moment besluit geen gebruik meer te maken van onze diensten en niet alle onderdelen zijn verwerkt.

Dit gehele bedrag is ook verschuldigd indien blijkt dat er geen sprake is van een zogenaamde woekerpolis.

 

Het doel van de opdracht is te komen tot een vergoeding door (…) van de eventueel te veel in rekening gebracht kosten.’’

 

 • Op 31 augustus 2012 heeft Consument de nota van € 238,- voldaan.

 

 1. Vordering, klacht en verweer

 

Vordering Consument

 • Consument vordert dat Adviseur wordt gehouden het door hem betaalde bedrag te restitueren.

 

Grondslagen en argumenten daarvoor

 • Consument voert hiertoe de volgende argumenten aan:
 • De beleggingsverzekering van Consument is voor 2008 geëxpireerd en komt – om deze reden – niet voor enige compensatie in aanmerking. Adviseur had dit moeten weten en zijn diensten derhalve niet aan Consument moeten aanbieden.

 

 1. Beoordeling

 

 • Het geschil spitst zich toe op de vraag in hoeverre Adviseur kan worden gehouden Consument in deze tegemoet te komen.

 

 • De stellingen van Consument zijn door Adviseur niet weersproken en kunnen derhalve als vaststaand worden beschouwd. De vordering van Consument zal dan ook worden toegewezen.
 1. Beslissing

 

De Commissie beslist dat Adviseur binnen vier weken na de dag waarop een afschrift van deze beslissing aan partijen is verstuurd, aan Consument vergoedt een bedrag van € 238,-

 

De uitspraak heeft de vorm van een niet-bindend advies. Tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep open bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. U kunt de zaak nog wel aan de rechter voorleggen.

 

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 40 van het Reglement.

 

 

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact