Mijn Kifid

Kifid: klacht over rechtsbijstandverzekering niet behandelbaar als onderliggende geschil een zakelijk geschil is

Een consument heeft zich bij Kifid beklaagd over de rechtsbijstanduitvoerder, omdat die geen rechtsbijstand wil verlenen voor het terugvorderen van advocaatkosten. De klager heeft een advocaat ingeschakeld omdat hij het niet eens is met de heffingen die twee bedrijfschappen hem opleggen. Kifid heeft de klacht in eerste instantie voorlopig in behandeling genomen. Inmiddels heeft de Geschillencommissie geconcludeerd dat deze klacht volgens het Reglement niet behandelbaar is, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerde uitspraak. De advocaat is ingeschakeld voor een geschil tussen de klager als ondernemer en twee bedrijfschappen, een zakelijk geschil. Het hieruit voortvloeiende geschil tussen de klager en zijn advocaat is daarmee een ondernemersgeschil, aldus de Geschillencommissie. Hiermee voldoet de klager niet aan wat Kifid verstaat onder ‘consument’ in haar Reglement. Het is daarom niet aan Kifid om over deze klacht te oordelen.

De klager heeft een rechtsbijstandverzekering van ARAG. Hij heeft bij de Kamer van Koophandel twee handelsnamen op zijn naam staan. Op grond hiervan hebben twee bedrijfschappen hem als ondernemer heffingen opgelegd. De klager schakelt een advocaat in om deze heffingen ongedaan te maken over de jaren dat hij niet actief was als ondernemer. De advocaat boekt geen succes, maar stuurt wel een rekening van 714 euro. De klager voert hierna op eigen kracht en met succes een procedure bij het College van Beroep. Dit leidt tot een schikking. Beide bedrijfschappen hebben de heffingen voor 2012 op nihil gesteld. De klager vindt dat de advocaat de ontvangen vergoeding van 714 euro moet terugbetalen, omdat de advocaat geen acties heeft ondernomen richting de twee bedrijfschappen. De advocaat weigert deze kosten te vergoeden, waarop de klager zijn rechtsbijstandverzekeraar vraagt om hem bij te staan in het terugvorderen van de advocaatkosten. De rechstbijstanduitvoerder wijst dit hulpverzoek af, omdat de advocaat de klager als ondernemer bijstond en niet als particulier. Deze afwijzing legt de klager vervolgens voor aan Kifid.

Consument of ondernemer?

In deze klacht is de eerste vraag die voorligt, of de klacht wel voor behandeling door de Geschillencommissie in aanmerking komt. Is de klager in deze zaak een consument, zoals in het geldende Reglement voor consumentengeschillen van Kifid (art. 60) wordt bedoeld?  De Geschillencommissie heeft vastgesteld dat zij deze klacht niet in behandeling kan nemen, omdat de klager als ondernemer een geschil heeft met zijn advocaat. Dat de klacht betrekking heeft op een particuliere rechtbijstandverzekering en is gericht tegen een bij Kifid aangesloten financiële dienstverlener betekent nog niet dat de klacht door de Geschillencommissie kan worden behandeld. Voor een klacht over een rechtbijstandverzekering geldt dat de klager ook in het onderliggende geschil (het geschil waarvoor een beroep wordt gedaan op rechtsbijstand) moet handelen voor doeleinden, die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. Kort gezegd: handelt de klager in het onderliggende geschil als ondernemer en is dus sprake van een zakelijk geschil, dan wordt volgens Kifid niet voldaan aan de definitie van ‘consument’. Het is dan niet aan de Geschillencommissie om een dergelijke klacht te beoordelen.

Deze uitspraak GC 2018-686  van een klager tegen ARAG Rechtsbijstand is niet-bindend. Tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep open bij Kifid. Partijen kunnen de zaak nog wel aan de rechter voorleggen.

Ook interessant