Mijn Kifid

Kifid: renteswap passend, geen schade door mismatch

De Rabobank hoeft aan een ondernemer met een klacht over zijn rentederivaat geen schade te vergoeden, zo blijkt uit een uitspraak van de Geschillencommissie Rentederivaten van Kifid. In 2015 beklaagt de ondernemer zich bij de bank dat eind 2008 / begin 2009 aan hem een rentecap geadviseerd had moeten worden en dat de bank de door hem geleden schade van ruim 90.000 euro moet vergoeden. De Geschillencommissie concludeert dat de renteswap voor deze ondernemer een passend product was. Hoewel er sprake is van een mismatch, heeft dit niet geleid tot financiële schade.

Een ondernemer maakt eind 2008 met zijn lopende financiering de overstap naar Rabobank. In het adviesgesprek bij Rabobank worden voor de renteswap drie alternatieven besproken: de renteswap laten bij de ‘oude’ bank, de renteswap over laten nemen door Rabobank of de renteswap bij de ‘oude’ bank beëindigen en bij Rabobank een nieuwe renteswap afsluiten. De ondernemer besluit begin 2009 de renteswap door zijn ‘oude’ bank over te laten boeken naar Rabobank. In 2014 geeft de ondernemer aan geen ‘goed gevoel’ te hebben bij de renteswap. Met de bank wordt gesproken over de mogelijkheid om de renteswap af te kopen, te herstructureren of gewoon voort te zetten. De ondernemer besluit de renteswap te laten zoals die is. In 2015 dient de ondernemer bij de Rabobank een klacht in. De bank wijst de klacht af, waarna de ondernemer zijn klacht heeft voorgelegd aan Kifid.

Cap of swap

Eén van de vragen die voorlag was of de bank terecht een renteswap heeft geadviseerd, of dat dit een ‘cap’ had moeten zijn, zoals de ondernemer stelt. De Geschillencommissie constateert dat de ondernemer ten tijde van de overstap naar Rabobank al bekend was met de renteswap, die hij in 2005 bij zijn voormalige bank had afgesloten. Duidelijk is ook dat de ondernemer het renterisico op de financieringen, die overgingen naar Rabobank, wilde afdekken. Dit neemt niet weg dat de bank steken heeft laten vallen in het maken van een analyse van de financiële situatie, de wensen en behoeften en de risicobereidheid van de ondernemer, zo blijkt uit de uitspraak.  Er is door de bank al snel voorgesorteerd op de keuze om de bestaande renteswap over te nemen.

De Geschillencommissie concludeert dat de renteswap een bij de financiële situatie van deze ondernemer passend product was. Indien voor een rentecap zou zijn gekozen, had de ondernemer eerst de renteswap af moeten kopen en de premie voor een rentecap moeten voldoen. Hiervoor ontbraken de financiële middelen. De Geschillencommissie acht het niet aannemelijk dat de ondernemer hiervoor zou hebben gekozen. Ten tijde van de overname van de renteswap door de Rabobank was de rentecap geen reëel alternatief.

Mismatch

Bij de overname en gedurende de looptijd van de renteswap heeft de bank onvoldoende acht geslagen op het feit dat de looptijd van het verleende krediet en van de renteswap niet synchroon liepen. Deze mismatch heeft voor de ondernemer niet geleid tot financiële schade. De bank hoeft dan ook niets te vergoeden.

De uitspraak GC 2017-703 inzake deze klacht van een ondernemer tegen Rabobank is bindend. Partijen kunnen binnen drie maanden beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep.

Uniform Herstelkader rentederivaten

Gedurende de uitvoering van het Uniform Herstelkader rentederivaten door de banken, houdt Kifid in principe klachten van ondernemers over rentederivaten aan. Wanneer ondernemers er belang bij hebben uitsluitsel te krijgen over de juridische haalbaarheid van hun klacht, kan Kifid op hun verzoek de klachtbehandeling voortzetten. Om die reden is in deze klacht nu uitspraak gedaan.

Volg ons ook via twitter @Kifid_Den_Haag

Ook interessant