Mijn Kifid

Kifid: schade marmoleumvloer twee oorzaken – de helft vergoed

Een consument claimt op zijn woonhuisverzekering de waterschade aan een nieuw aangelegde marmoleumvloer in de keuken. De waterschade is volgens hem nog steeds het gevolg van een lekkende leiding onder de vaatwasser twee jaar eerder. De gevolmachtigde van verzekeraar wijst de claim af omdat optrekkend restvocht in de oude tegelvloer de schade zou hebben veroorzaakt en dat is niet gedekt. De Geschillencommissie van Kifid concludeert dat in dit geval zowel de lekkage van de waterleiding als optrekkend restvocht hebben bijgedragen aan de waterschade aan de marmoleumvloer. De verzekeraar moet aan de consument alsnog de helft van de schade uitkeren.

Een lekkende leiding onder de vaatwasser veroorzaakt in 2017 waterschade aan onder andere de keukenvloer van een consument. De consument doet met succes een beroep op zijn woonhuisverzekering bij VLC & Partners, die de bevoegdheid heeft om namens een of meer verzekeraars op te treden. De consument ontvangt een schadevergoeding zoals door een schade-expert is vastgesteld. Wanneer de consument in 2018 de keuken laat renoveren, blijkt dat er nog meer schade is ontstaan als gevolg van de lekkende leiding. Ook deze schade wordt vergoed. In het voorjaar van 2019 constateert de consument vochtschade aan de in 2018 aangelegde marmoleumvloer in de keuken en claimt ook deze. De gevolmachtigde van verzekeraar wil de schade aan de marmoleumvloer niet vergoeden. Deze schade zou het gevolg zijn van optrekkend restvocht in de tegelvloer waar de marmoleumvloer overheen is gelegd. De consument betwist dit; de schade aan de marmoleumvloer is gevolgschade en zou evenals de in 2018 ontdekte gevolgschade voor vergoeding in aanmerking komen.

Wat is de oorzaak?

Een belangrijke vraag voor de Geschillencommissie in deze klachtzaak is: Wat is de relevante oorzaak van de waterschade aan de marmoleumvloer? Voor het antwoord op deze vraag is van belang wat er in de verzekeringsvoorwaarden staat: is er een zogenoemde causaliteitsmaatstaf opgenomen? De gevolmachtigde van verzekeraar vindt dat alleen gekeken moet worden naar de laatste gebeurtenis, namelijk het leggen van de marmoleumvloer over de oude vloer. Deze redenering volgt de Geschillencommissie niet. Uit de voorwaarden van deze woonhuisverzekering blijkt niet dat de zogenoemde ‘causa proxima-leer’ geldt. Aanwijzingen hiervoor zoals ‘de schade moet rechtstreeks of onmiddellijk het gevolg zijn van’ ontbreken in de verzekeringsvoorwaarden. Ook is het niet zo dat gekeken moet worden wat op basis van gezond verstand de dominante oorzaak is geweest van de schade, de zogenoemde ‘dominant cause-leer’. Evenmin hoeft een andere specifieke causaliteitsleer als causaliteitsmaatstaf te gelden.

Twee oorzaken

De Geschillencommissie moet kijken naar de specifieke situatie en omstandigheden om te bepalen welke maatstaf het meest aangewezen is om vast te stellen waardoor de schade is veroorzaakt. Zij constateert dat voor het ontstaan van de waterschade aan de marmoleumvloer zowel de lekkende leiding als het restvocht relevant zijn. Zonder een lekkende leiding onder de vaatwasser was er geen schade aan de marmoleumvloer ontstaan. Evenmin zou deze schade zijn ontstaan als de marmoleumvloer niet over de tegelvloer met restvocht was gelegd. Kortom, niet enkel en alleen de lekkende leiding of optrekkend restvocht is de oorzaak, maar beide oorzaken hebben bijgedragen aan de schade aan de marmoleumvloer.

Schade voor de helft vergoed

Uit de rapportages van de schade-experts is niet op te maken welk aandeel de twee oorzaken hebben in de ontstane schade. Evenmin hebben de consument of de verzekeraar hierover iets gezegd. Dit maakt dat de Geschillencommissie oordeelt dat beide oorzaken voor de helft zijn toe te rekenen aan de ontstane schade. De schade als gevolg van de lekkende leiding in 2017 is wel gedekt door de woonhuisverzekering. De verzekering dekt niet de schade die is ontstaan omdat de marmoleumvloer is gelegd over de oude tegelvloer met restvocht. Dit betekent dat de verzekeraar alsnog de helft van de schade aan de marmoleumvloer moet uitkeren aan de consument.

De uitspraak (GC 2021-0755) in deze klacht van een consument tegen VLC & Partners is bindend.

Ook interessant