Mijn Kifid

Kifid: vanwege financiële situatie mag Yarden pakketpolis eenzijdig aanpassen

Vanwege de financiële situatie van Yarden mag de verzekeraar de voorwaarden van de pakketpolis eenzijdig wijzigen. Dat concludeert de Geschillencommissie van Kifid in twee vandaag gepubliceerde uitspraken. De wijziging van de natura-uitvaartverzekering is nodig om te voldoen aan de wettelijke solvabiliteitseisen. Yarden heeft anders onvoldoende financiële buffers om in de toekomst haar financiële verplichtingen te kunnen nakomen. De wijziging van de voorwaarden is ook nodig om een nadeliger scenario voor de verzekeringnemers te voorkomen.

Een natura-uitvaartverzekering zoals de pakketpolis geeft recht op een bepaald aantal vooraf overeengekomen producten en diensten. In tegenstelling tot een zogenoemde ‘sommenverzekering’, die na overlijden een vast bedrag uitkeert. De verzekeraar heeft de pakketpolis gewijzigd waardoor de kostenstijgingen van de producten en diensten per 1 januari 2020 voor rekening van de verzekeringnemer komen. In beide klachtzaken willen betrokken consumenten dat hun natura-uitvaartverzekering ongewijzigd wordt voortgezet. Zij betwisten dat de verzekeraar door omstandigheden is genoodzaakt om hun rechten te beperken. De verzekeraar staat op het standpunt dat de wijziging van de pakketpolis wel nodig is. Yarden heeft in 2018 in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) vast moeten stellen dat de omzetting van de pakketpolissen naar sommenverzekeringen in 2007 geen effect heeft gehad, omdat het niet in lijn met de verzekeringsvoorwaarden was. Met als gevolg dat in 2018 de verzekeraar niet meer voldeed aan de wettelijke solvabiliteitseisen. Om voldoende financiële buffers te hebben voor de toekomst heeft de verzekeraar een herstelplan moeten indienen bij DNB. Onderdeel van dit herstelplan is de maatregel om de rechten van de verzekeringnemers met een natura-uitvaartverzekering te beperken. Vanaf 1 januari 2020 komen de jaarlijkse kostenstijgingen van de diensten en producten uit de pakketpolis voor rekening van de verzekeringnemer.

Wijziging alleen bij uitzonderlijke omstandigheden

Voor beide klachtzaken geldt dat in de voorwaarden een en-bloc-bepaling is opgenomen. De verzekeraar mag volgens de voorwaarden de verzekering eenzijdig wijzigen. De Geschillencommissie merkt op dat een dergelijke eenzijdige bevoegdheid in beginsel niet past bij de aard van een verzekeringsovereenkomst. Doel van een verzekering is immers dat de verzekeringnemer een bepaald risico (onzekerheid) overdraagt aan de verzekeraar tegen betaling van premie. De verzekeraar mag alleen onder uitzonderlijke omstandigheden van de eenzijdige wijzigingsbevoegdheid gebruikmaken, aldus de Geschillencommissie.

Nadeliger scenario voorkomen

De verzekeraar heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat beperking van de rechten van de consumenten met een pakketpolis noodzakelijk was om weer te kunnen voldoen aan de wettelijke solvabiliteitseisen. Dit mede om een nog slechter scenario, zoals een faillissement van verzekeraar, te voorkomen. In een dergelijke situatie zouden de consumenten met een pakketpolis slechter af zijn. Gelet op alle feiten en genoemde omstandigheden is het beroep door de verzekeraar op de en-bloc-bepaling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. De verzekeraar hoeft de doorgevoerde wijziging van de pakketpolis per 1 januari 2020 niet ongedaan te maken. De jaarlijkse kostenstijgingen van de diensten en producten uit de pakketpolis zullen vanaf 1 januari 2020 voor rekening van de verzekeringnemer komen.

Meer klachten

Kifid heeft nog ruim 120 klachten over de Yarden-pakketpolis ontvangen. Kifid zal de consumenten van tot nog toe aangehouden klachten informeren over wat de vandaag gepubliceerde uitspraken betekenen voor de behandeling van hun klacht. Voor zover het klachten betreft over een pakketpolis met in de geldende voorwaarden een en-bloc-bepaling, zal de Geschillencommissie bij beoordeling van deze klachten vasthouden aan de lijn zoals uiteengezet in de vandaag gepubliceerde uitspraken.

De uitspraak GC 2020-696 van een consument tegen Yarden is niet-bindend. De uitspraak GC 2020-697 van een consument tegen Yarden is bindend.

Ook interessant