Mijn Kifid

Kifid: Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

In het kader van de zorgplicht mag een consument van de verzekeringsadviseur gedurende de looptijd van de verzekering een actieve en voortdurende bemoeienis verwachten. De zorgplicht reikt verder dan het moment van afsluiten van de verzekeringsovereenkomst. In een vandaag gepubliceerde uitspraak concludeert de Geschillencommissie van Kifid dat ABN AMRO als adviseur is tekortgeschoten in haar zorgplicht. De daaruit voortvloeiende schade moet de bank -deels- aan de consument vergoeden. De Geschillencommissie concludeert dat de consument ook een eigen verantwoordelijkheid heeft. Wanneer de consument de verzekeringpolis vanaf 2012 goed had gelezen, dan had hij of zijn partner de begunstiging naar wens kunnen aanpassen. Deze nalatigheid van de consument leidt ertoe dat hij de helft van de schade zelf moet dragen.

Nadat de partner (=verzekeringnemer) van de consument is overleden, ontvangt hun minderjarige kind een uitkering vanwege de overlijdensrisicodekking van de Meegroeiverzekering. Dit tot verrassing van de consument, die in de veronderstelling leefde dat hijzelf de begunstigde was. Deze aan een hypotheek gekoppelde verzekering was bedoeld om de hypotheek af te lossen en zo de maandelijkse hypotheeklasten te verlagen. De begunstiging aan het minderjarige kind leidt ertoe dat de uitkering niet met de fiscaalvriendelijke KEW-vrijstelling (Kapitaalverzekering Eigen Woning) kan worden gebruikt voor aflossing van de hypotheek.

De consument heeft zich bij Kifid beklaagd over de nalatige en onjuiste advisering door ABN AMRO bank, die als adviseur voor de verzekering optrad. Hij vindt dat de bank als adviseur haar zorgplicht gedurende de looptijd van de verzekering heeft verzaakt. Er was wel aandacht voor de overlijdensrisicodekking, maar zonder stil te staan bij de begunstiging en het probleem dat zou onstaan bij voortijdig overlijden. De consument wil dat de bank zijn financiële nadeel vergoedt. De bank vindt dat het op de weg van de verzekeringnemer ligt om over gewijzigde omstandigheden, zoals een wijziging in de gezinssitutatie, contact te zoeken met de adviseur om eventuele gevolgen voor hypotheek en verzekering te bespreken. De zorgplicht is niet geschonden volgens de bank. De consument en zijn partner hebben lopende de verzekering niet aangegeven dat ze de standaardbegunstiging wilden aanpassen.

Voortdurende bemoeienis

Een adviseur heeft niet alleen een zorgplicht voorafgaand aan en bij het afsluiten van een verzekering. Ook gedurende de looptijd van een verzekering moet een adviseur periodiek nagaan of de verzekering nog passend is. En wanneer een adviseur op de hoogte is van feiten, die mogelijk tot aanpassing van de verzekering kunnen leiden, dan kan de adviseur niet stil blijven zitten, aldus de Geschillencommissie.

In deze klacht had de adviseur in het adviesgesprek in 2011 niet alleen aandacht moeten hebben voor de situatie ‘bij leven van de partner en de consument’, maar ook voor de situatie die zou ontstaan bij voortijdig overlijden. Logischerwijs zou dan de begunstiging aan de orde zijn gesteld. Het ligt voor de hand dat de partner en de consument de begunstiging zouden hebben aangepast. De bank als adviseur zal het financiële nadeel, dat de consument ondervindt als gevolg van deze tekortkoming, deels moeten vergoeden.

Let op het polisblad

De Geschillencommissie oordeelt dat de consument de helft van de schade voor eigen rekening moet nemen. De consument en zijn partner hadden al in 2012 op het polisblad kunnen zien dat hun minderjarig kind de tweede begunstigde was (na de partner van de consument als verzekeringnemer) en niet de consument zelf. De consument of zijn partner had met die kennis contact op kunnen nemen met de adviseur om de begunstiging van de verzekering aan te laten passen. Dat is niet gebeurd, waardoor de consument deels zelf schuldig is aan de situatie die is ontstaan na het overlijden van zijn partner.

De uitspraak <GC 2018-085> in deze klacht van een consument tegen ABN AMRO bank in haar rol als verzekeringsadviseur is bindend.

Volg ons ook via twitter @Kifid_Den_Haag

Ook interessant