Mijn Kifid

Consument moet kunnen vertrouwen op informatie over kosten beleggingsverzekering

De Geschillencommissie van Kifid heeft uitspraak gedaan in een geschil over een beleggingsverzekering. De Geschillencommissie heeft geoordeeld dat de Consument erop moet kunnen vertrouwen dat indien op het polisblad is vermeld welk deel van de ingelegde premie effectief voor de beleggingen zal worden aangewend, deze vermelding correct en volledig is. Indien de vermelding niet volledig is, moet het effectief te investeren bedrag uit de verdere documentatie, en een eventueel daarop gegeven toelichting, duidelijk blijken, en moet voor de Consument duidelijk zijn dat in die verdere documentatie nog essentiële kenmerken van de verzekering zijn vermeld.

In het aan de Commissie voorgelegde geval heeft Consument uit de informatie in de offerte en op het polisblad in redelijkheid mogen afleiden dat van de door hem te betalen jaarpremie gedurende de eerste vier jaar van de verzekering 79% zou worden belegd en dat in de periode daarna het gehele premiebedrag zou worden belegd, derhalve zonder inhouding van kosten en premie voor dekking van het overlijdensrisico.

Bovendien heeft Consument, onweersproken door Aangeslotene, gesteld dat hij vóór het aangaan van de verzekeringsovereenkomst navraag bij de tussenpersoon heeft gedaan naar de aan de overeenkomst verbonden kosten, en dat deze aan Consument heeft meegedeeld dat vanaf het vijfde jaar de volledige premie in de polis werd geïnvesteerd.

Blijkens mededeling van Aangeslotene ter zitting maakte de tussenpersoon gebruik van door Aangeslotene aan hem ter beschikking gestelde informatie. Voor die informatie, alsmede de in de offerte en het polisblad vermelde informatie is Aangeslotene verantwoordelijk. Op haar rustte immers de verplichting er op toe te zien dat Consument voldoende kon worden voorgelicht over de aan de verzekering verbonden kosten door daartoe aan de tussenpersoon de juiste en duidelijke informatie te verstrekken.

De Geschillencommissie acht Aangeslotene daarom gehouden de onttrekkingen uit de polis van Consument voor aan- en verkoopkosten, beheerskosten en premie voor dekking van het overlijdensrisico die niet vallen onder de in het polisblad vermelde 21% kosten gedurende de eerste vier jaar van de looptijd van de verzekering, ongedaan te maken en de door Consument daardoor geleden schade te vergoeden.

Klik hier voor de volledige uitspraak

Ook interessant