1. Home
  2. Kifid
  3. Over Kifid

Over Kifid

Welkom bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Bij Kifid kunt u terecht wanneer u een financiële klacht heeft. Wij bemiddelen in geschillen tussen consumenten met banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners.

Ons doel

Doel van Kifid is problemen te helpen oplossen tussen consumenten en hun financiële dienstverlener. Dat gebeurt door bemiddeling door de Ombudsman of door een (doorgaans) bindend advies van de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep.

Onafhankelijkheid

De onafhankelijkheid van Kifid is zeer belangrijk. Het bestuur en de directie van Kifid bemoeien zich niet inhoudelijk met de behandeling van de klachten. Ook financiële dienstverleners hebben geen enkele invloed op de wijze waarop Kifid klachten behandelt en inhoudelijk beoordeelt. De geschilbeslechters moeten immers in alle vrijheid hun onpartijdige beslissingen kunnen nemen. Dit vinden wij zo belangrijk dat deze onafhankelijkheid en onpartijdigheid is geregeld in onze statuten en in de diverse Reglementen.

Financiering Kifid

Onze dienstverlening wordt bekostigd door de aangesloten dienstverleners. Dit is geregeld in de statuten van Kifid en via ons Kostenreglement. De begroting van Kifid wordt gecontroleerd door de minister van Financiën.

Rol minister van Financiën

De minister van Financiën heeft een goedkeurende rol in een aantal zaken bij Kifid. Zo moet hij zijn goedkeuring verlenen aan de statuten en de reglementen van Kifid, aan de begroting en aan de benoeming van het bestuur, de Ombudsman en de voorzitter van de Geschillencommissie. Op deze wijze is de onafhankelijkheid van Kifid geborgd.