Mijn Kifid

Geschillencommissie Kifid: AFAB adviseert klanten overbodige overlijdensrisicoverzekering

De Geschillencommissie van Kifid heeft in een tweetal klachtzaken geconcludeerd dat door AFAB overlijdensrisicoverzekeringen zijn geadviseerd met de vooropgezette bedoeling om de daaraan verbonden provisies op te strijken. Kredietverlener AFAB moet daarom de door betrokken consumenten betaalde provisies vergoeden.

In beide gevallen was bij het verstrekte krediet aan consumenten geadviseerd een overlijdensrisicoverzekering tegen koopsom af te sluiten. Deze koopsom werd uit het verstrekte krediet betaald met als gevolg een hogere kredietsom, waarover consumenten de bedongen kredietrente verschuldigd waren. In een van de twee zaken is gebleken dat de kredietverlener liefst 50% van de koopsom als provisie incasseerde.

De Geschillencommissie oordeelde dat een financiële dienstverlener op grond van art. 7:401 BW ervoor moet zorgen dat het door hem verstrekte advies past bij de persoonlijke omstandigheden en doelstellingen van zijn cliënt en in diens belang is. De Commissie kwam tot de slotsom dat AFAB in deze kwestie op geen enkele wijze duidelijk heeft kunnen maken wat de grondslag van het door haar gegeven advies is. De Commissie begrijpt evenmin waarmee het belang van de klant gediend is. Volgens haar heeft de kredietverlener het advies verstrekt met het uitsluitend oogmerk om de daaraan verbonden provisie te kunnen incasseren.

AFAB is daardoor volgens de Geschillencommissie van Kifid toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de op haar tegenover consumenten rustende verbintenissen. De Commissie heeft de te vergoeden schade vastgesteld op 50% van de koopsom, hetgeen overeenkomt met de ten onrechte door consumenten betaalde provisie.

Klik hier voor de volledige uitspraak 2013-115 van de Geschillencommissie
Klik hier voor de volledige uitspraak 2013-133 van de Geschillencommissie

Ook interessant