Mijn Kifid

Geschillencommissie Kifid nuanceert toepassing hersteladvies voor beleggingsverzekeringen

De Geschillencommissie van Kifid heeft de eerste vier uitspraken gedaan over specifieke klachten betreffende het wettelijk voorgeschreven hersteladvies voor beleggingsverzekeringen. Centraal staat daarbij steeds de vraag wat er bij het uitbrengen van het hersteladvies van verzekeraars en adviseurs kan worden gevraagd en hoe zij daaraan invulling hebben gegeven.

Bij het financiële klachteninstituut zijn hierover tot nu toe ruim 30 klachten tegen zowel verzekeraars als assurantieadviseurs ingediend.

Reikwijdte wettelijke regels

Bij de beoordeling van de verplichtingen tot het geven van hersteladvies spelen behalve de overeenkomst tussen partijen en de civiele wet- en regelgeving ook de voor verzekeraars en adviseurs geldende publiekrechtelijke regels een rol. Deze regels zijn niet direct van toepassing op de verhouding met de consument. Naar het oordeel van de Geschillencommissie houdt een schending van deze regels daarom niet automatisch in dat ook sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de financieel dienstverlener tegenover de consument.

Zorgvuldig adviseren

Adviseurs moeten consumenten zorgvuldig adviseren. Daarbij gelden voor de Geschillencommissie drie toetsstenen:

  • wat de consument op dat moment aan belegd vermogen heeft gerealiseerd,
  • wat zijn beleggingsdoel was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en
  • wat de consument kan doen om dit doel alsnog (zoveel mogelijk) te benaderen.

Het realiseren, of in ieder geval benaderen, van het oorspronkelijke doel vormt steeds het startpunt van het hersteladvies. Daarbij moeten verschillende mogelijkheden aan bod komen namelijk ongewijzigd voortzetten, aanpassing van de bestaande overeenkomst, afkopen of het kiezen voor een passend alternatief. Een adviseur hoeft geen volledige uitsplitsing van de kosten van het afgesloten product dan wel van de besproken opties op te nemen in het hersteladvies. Tot advisering die op méér betrekking heeft dan aanpassing, wijziging of omzetting van de oorspronkelijke beleggingsverzekering met als doel het oorspronkelijke doel alsnog te bereiken, zijn adviseurs niet verplicht.

Toereikende informatieverstrekking door verzekeraars

Verzekeraars hebben de plicht zich in te spannen om consumenten een weloverwogen keuze te laten maken tot voortzetting, wijziging of stopzetting van hun beleggingsverzekering. Daartoe dienen verzekeraars aan adviseurs voldoende informatie te verstrekken om hen in staat te stellen passende adviezen aan de consumenten te geven. Verzekeraars zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor (de kosten van) een deugdelijk hersteladvies.

Ook interessant