Mijn Kifid

Kifid-loket Rentederivaten MKB open tot 1 januari 2020

Op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en in goed overleg met MKB-Nederland is besloten om het loket Rentederivaten MKB bij Kifid een jaar langer open te houden. De termijn om een klacht bij het tijdelijk loket in te dienen wordt verlengd tot en met 31 december 2019. Dat is aangepast in het betreffende reglement van de Geschillencommissie. De  Minister van Financiën heeft geen bezwaar tegen de verlenging.

Nog 30 klachten in behandeling

Het tijdelijk loket Rentederivaten MKB is open sinds 1 januari 2015. In de afgelopen vier jaar hebben ruim 80 ondernemers met een rentederivaat zich bij Kifid gemeld met een klacht. De Geschillencommissie Rentederivaten van Kifid heeft nog 30 klachten in behandeling. Dit zijn veelal ‘aangehouden’ klachten, omdat de ondernemer nog in afwachting is van het aanbod dat de bank moet doen vanwege het Uniform Herstelkader Rentederivaten. Indien het herstelvoorstel niet leidt tot overeenstemming tussen bank en ondernemer, dan kan de ondernemer het geschil voorleggen bij het tijdelijk loket Rentederivaten MKB van Kifid of ermee naar de rechter gaan.

Veel klachten alsnog geschikt

Kifid heeft in de afgelopen vier jaar 54 klachten van ondernemers over rentederivaten afgesloten. Voor 23 ondernemers heeft Kifid een bemiddelingsresultaat bereikt; in deze klachten hebben bank en ondernemer samen alsnog een oplossing gevonden. In elf klachten heeft de Geschillen-commissie Rentederivaten een uitspraak gedaan. Tegen vier uitspraken is beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep. In twee beroepsprocedures heeft de Commissie van Beroep afgelopen jaar uitspraak gedaan; twee beroepsprocedures zijn nog in behandeling. Acht ondernemers hebben hun klacht tussentijds ingetrokken.

Klein zakelijke ondernemers

Het tijdelijk Kifid loket behandelt alleen klachten over rentederivaten van kleinzakelijke ondernemers: bedrijven met maximaal 50 werknemers en een omzet/balanstotaal van minder dan 10 miljoen euro. De klacht moet betrekking hebben op een rentederivaat afgesloten in het kader van zakelijke kredietverlening bij ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS REAAL of Van Lanschot. En de looptijd van het rentederivaat was op 1 april 2011 nog niet geëindigd. De genoemde banken hebben de reglementen over geschillenbeslechting rentederivaten onderschreven en zullen zich houden aan de uitspraken van Kifid, ongeacht de uitkomst.

De actuele reglementen zijn te vinden op https://www.kifid.nl/reglementen-en-statuten-on/ (Reglement Bemiddelaar en Geschillencommissie inzake Geschillenbeslechting Rentederivaten; Reglement Commissie van Beroep inzake Geschillenbeslechting Rentederivaten)

Ook interessant