Mijn Kifid

Reactie ministerieel erkende adr-instanties“We omarmen de aanpak versterking toegang tot het recht en willen hieraan bijdragen”

De vier adr-instanties de Huurcommissie, Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) en Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) ressorterend onder De Geschillencommissie zijn het zeer eens met de voorgestelde aanpak van minister Weerwind voor versterking van de toegang tot het recht. De vier ministerieel erkende geschilbeslechters omarmen de aanpak, zoals omschreven in de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 27 juni 2023. Zij willen met hun jarenlange kennis en ervaring graag bijdragen en meewerken aan de voorgenomen versterking van de toegang tot het recht.

Tot tevredenheid van de vier adr-instanties erkent de minister in zijn brief dat een goede toegang tot het recht noodzaak is én breder is dan de rechtspraak. De minister verstaat hieronder ook de mogelijkheid om een beslissing te krijgen van een neutrale instantie, zoals een geschillencommissie. Daarnaast schrijft de minister te hechten aan ‘laagdrempelige, duurzame en passende oplossingen’ voor burgers, zzp’ers, bedrijven en organisaties. Dit sluit aan op waar de vier adr-instanties voor staan: laagdrempelig & toegankelijk, goedkoop, onafhankelijk & betrouwbaar, effectief door maatwerk. De structureel hogere financiering voor de Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC) is welkom en noodzakelijk voor het kunnen blijven bieden van alternatieve geschilbeslechting voor een groot aantal consumentenproducten en diensten.

Bereid om mee te werken

De minister onderscheidt in zijn aanpak voor versterking van de toegang tot het recht drie pijlers. Voor wat betreft de derde pijler ‘Beslissing van een neutrale instantie’ hebben de vier adr-instanties een cruciale rol. Deze rol kunnen zij als geen ander vervullen dankzij de kennis en ervaring die in tientallen jaren is opgebouwd. Tegelijkertijd zijn de adr-instanties in staat om in te spelen op de veranderende behoeften van mensen met een geschil voor wie alternatieve geschilbeslechting een laagdrempelige, duurzame en passende oplossing biedt.

De vier geschilbeslechters onderstrepen het belang van goede informatievoorziening. Zij zijn van harte bereid om bij te dragen aan nog betere informatie over toegang tot het recht via de website van de Rijksoverheid. Datzelfde geldt als het gaat om het maken van video’s en uitleg geven over hoe alternatieve geschilbeslechting kan helpen bij het oplossen van een geschil.

Bijdragen expertsessies

De vier adr-instanties waarderen het dat de minister schrijft in gesprek te blijven over maatregelen ter versterking van de toegang tot het recht. Voor een langetermijnaanpak en visie gaat hij expertsessies organiseren. De vier adr-instanties kunnen aan de dialoog en aan expertsessies een waardevolle bijdrage leveren met hun jarenlange kennis en ervaring met het oplossen van geschillen op een breed werkterrein (huurgeschillen, financiële geschillen, geschillen zorgverzekeringen en overige consumentendienstverlening).

Over de vier ministerieel erkende adr-instanties

Veel burgers, consumenten, cliënten/patiënten, huurders, verhuurders, ondernemers en zorgverzekeraars vinden het aanspannen van een procedure bij de gewone rechter te kostbaar of te ver gaan. De vier ministerieel erkende adr-instanties maken voor veel mensen in Nederland effectieve toegang tot het recht mogelijk. Jaarlijks behandelen zij meer dan 30.000 zaken. En zij weten jaarlijks tienduizenden dure en tijdrovende gerechtelijke procedures te voorkomen door klachten en geschillen te de-escaleren en in een zo vroeg mogelijk stadium op te lossen.

Voor meer informatie, zie https://www.adr-samenwerking.nl.

Ook interessant