Mijn Kifid

Brief aan de informateurmeer aandacht nodig voor laagdrempelige toegang tot het recht voor tienduizenden rechtzoekenden

Informateur Tjeenk Willink is op dit moment aan het werk om de weg te bereiden voor het formeren van een kabinet. Voor Kifid en de drie andere Nederlandse buitengerechtelijke geschilorganisaties (Huurcommissie, De Geschillencommissie en SKGZ) hét moment om in een gezamenlijke brief aan de informateur aandacht te vragen voor het belang van laagdrempelige toegang tot het recht voor tienduizenden rechtzoekenden.

De vier buitengerechtelijke geschilbeslechters (ook wel Alternative Dispute Resolution organisaties) kunnen een betekenisvolle bijdrage leveren aan het bevorderen van vertrouwen in de Nederlandse rechtstaat. Zij schrijven: Voor het vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat is het van fundamenteel belang dat voor rechtzoekenden steeds duidelijk is welke toegangspoort het meest passend is voor het oplossen van het voorliggende probleem. Dit vergt enerzijds dat continu wordt aangesloten bij de behoeften en problemen in de samenleving, waarbij de menselijke maat niet uit het oog wordt verloren. Anderzijds vergt dit een gezamenlijk optrekken van overheid, rechtspraak en ons als Nederlandse ADR-organisaties. De visie en aanpak van de vier ADR-organisaties sluit naadloos aan op de inspanningen van het ministerie van Justitie en Veiligheid gericht op herziening van de rechtsbijstand.

De Huurcommissie, de Geschillencommissie, Kifid en SKGZ zetten zich gezamenlijk elke dag in om voor veel mensen in Nederland effectieve toegang tot het recht mogelijk te maken. Dit doen zij door klachten en geschillen in een zo vroeg mogelijk stadium, snel, goedkoop, onafhankelijk en laagdrempelig op te lossen via bemiddeling, mediation, bindend advies of arbitrage. Daarmee worden jaarlijks duizenden dure en tijdrovende gerechtelijke procedures voorkomen. Immers, uit de praktijk blijkt dat het doorlopen van een procedure bij de Nederlandse ADR-organisaties een de-escalerend effect heeft en dat het geschil van partijen finaal wordt beslecht.

Lees hier de Brief ADR instanties aan informateur Tweede Kamer en de infographic

Ook interessant