Mijn Kifid

Uitvaartverzekeraar mag vaste berekening afkoop- en premievrije waarde tussentijds niet wijzigen

De Geschillencommissie van Kifid heeft beslist dat een door Monuta aangekondigde wijziging van de berekening van de afkoop- en premievrije waarde van de uitvaartverzekering ongedaan moet worden gemaakt. De uitvaartverzekeraar moet zich aan de vooraf vastgelegde afspraken houden.

Monuta heeft haar verzekeringnemers schriftelijk geïnformeerd over veranderingen die per 1 juli 2014 zouden worden doorgevoerd. De wijzigingen hielden verband met de verbetering van de dienstverlening en de op handen zijnde invoering van de Solvency II wetgeving. Zij heeft toen gekozen voor een andere berekeningswijze van de afkoop- en premievrije waarde van haar uitvaartverzekering.

Verzekeringnemers konden via internet nagaan wat de precieze gevolgen van deze aanpassingen voor hun specifieke verzekering waren. Voor een van de verzekeringsnemers betekende de wijziging een waardedaling van niet minder dan 30 tot 35 procent.

Transparantie door uniformiteit

Monuta stelt dat zij om redenen van transparantie bewust is uitgegaan van één methodiek voor alle polishouders met een uitvaartverzekering. De hoogte van het in mindering te brengen bedrag van € 245 op de waarde van de verzekering maakt voor iedereen inzichtelijk wat de reële kosten zijn die verzekeraar moet maken bij afkoop van premievrijmaking.

Tegenover de Geschillencommissie betoogde de verzekeraar dat er geenszins sprake is van een aanpassing van de polisvoorwaarden en/of de actuariële berekeningsmethodiek. Hij benadrukte ook dat de verzekerde uitkering bij overlijden evenmin verandert.

Vastgelegde afspraken nakomen

Anders dan Monuta stelt kan naar het oordeel van de Commissie wel degelijk gesproken worden van een wijziging van de actuariële berekeningsmethodiek. De oorspronkelijk op de verzekering van toepassing zijnde zillmer-methode is immers door verzekeraar terzijde geschoven en daarbij is besloten om op een geheel andere wijze de aan de uitvaartverzekering verbonden kosten met consument te verrekenen.

Daarbij komt dat consument volgens de verzekeringsvoorwaarden in geen geval rekening behoefde te houden met de kans dat de waarde van zijn verzekering substantieel zou dalen. De voorwaarden, waarin bovendien geen enkele wijzigingsbevoegdheid was opgenomen, bepalen dat de verzekeringnemer voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst van verzekeraar een overzicht ontvangt van de ontwikkeling van de afkoopwaarde gedurende de looptijd van de verzekering. Een dergelijke verwachting mag in een later stadium naar het oordeel van de Commissie niet teniet worden gedaan. Monuta moet haar beslissing daarom ongedaan maken.

De uitspraak geldt specifiek voor de klachtzaak van deze consument.

  • Lees hier de volledige uitspraak
  • Perscontacten via 070 – 333 89 48

Ook interessant