Mijn Kifid

Bericht van Ombudsman Kifid over Euribor-opslag geldleningen

Sinds het uitbreken van de kredietcrisis hebben meerdere banken de opslag op de Euribor gerelateerde hypothecaire rente verhoogd. Euribor is de rente waartegen een groot aantal Europese banken bereid zijn leningen in euro’s aan elkaar te verstrekken.

Toetsingskader Ombudsman

Vele honderden consumenten hebben over de door banken berekende opslag een klacht ingediend bij hun bank en daarna bij mij. Het is in dergelijke geschillen mijn taak om na te gaan of banken betrokken consumenten, hun klanten, op grond van de overeenkomst niet benadelen.

Samengevat toets ik bij de beoordeling van deze klachten:

    • of de bank op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst bevoegd is deze opslag te verhogen en zo ja,
    • of de bank daarbij marktconform handelt.

De tussen de verschillende banken en hun cliënten gesloten geldleningovereenkomsten zijn bepaald niet identiek, ook niet met betrekking tot de bepalingen rond de opslag.

Vaste opslag

Soms wordt in de voorwaarden gesproken van een “vaste” opslag. In die gevallen is mijn oordeel dat de bank de bevoegdheid mist om de opslag te verhogen.

Opslag afhankelijk van marktontwikkeling

Meestal is in de overeenkomst uitdrukkelijk bepaald dat de opslag door de bank mag worden gewijzigd. Vaak staat daarbij vermeld: “als de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt daartoe aanleiding geven”. In deze gevallen is de bank in beginsel bevoegd tot verhoging van de Euribor-opslag.  Vervolgens toets ik of het handelen van de bank in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is. Als de bank marktconform handelt en middels publicatie van haar tarieven metterdaad de “markt” betreedt kom ik niet tot het oordeel dat het handelen van de bank onaanvaardbaar is.

Gevolgen toetsing Ombudsman

Deze toetsing en overleg met de banken over een eventuele verhoging van de opslag hebben er toe geleid dat een deel van de banken, waaronder ING, Obvion en (voor een deel van haar klanten) ABN-AMRO van verhoging van de opslag hebben afgezien. De daarop betrekking hebbende klachten zijn ingetrokken. Andere banken en ook ABN-AMRO voor het overige deel van haar klanten, zijn in toegestane gevallen wel overgegaan tot verhoging van de opslag. De ruim 200 klachten die daarop betrekking hadden heb ik ongegrond moeten verklaren.

Mr. A.C. Monster
Ombudsman Financiële Dienstverlening Kifid

Ook interessant