Mijn Kifid

Gevolgen nationalisatie SNS voor klachtprocedures bij Kifid over participatiecertificaten

De nationalisatie van SNS heeft gevolgen voor lopende klachtenprocedures tegen SNS bij Kifid over de vermogensbestanddelen die de minister van Financiën heeft onteigend. De onteigening heeft betrekking op de aandelen in SNS, achtergestelde obligaties, participatiecertificaten en andere achtergestelde leningen. Een omschrijving van de onteigende vermogensbestanddelen staat in het ministeriële besluit tot onteigening van 1 februari 2013, Staatscourant 3018, gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl.

Door het onteigeningsbesluit van de minister van Financiën gaat de eigendom van deze stukken over op de Staat der Nederlanden. Dit betekent dat de indieners van de bedoelde klachten geen eigenaar meer zijn van deze participatiecertificaten en daarover niet langer bij Kifid kunnen procederen.

Het onteigeningsbesluit heeft ook gevolgen voor de verplichtingen en aansprakelijkheden van SNS ter zake van de onteigende participatiecertificaten. Deze zijn overgegaan op de Stichting Afwikkeling Onderhandse Schulden SNS REAAL. Dit betekent dat ook procedures over schadevergoeding ten aanzien van de participatiecertificaten door Kifid zullen worden beëindigd. De genoemde Stichting is namelijk niet onderworpen aan uitspraken van Kifid.

In zijn Kamerbrief van 1 februari 2013 schrijft de minister dat hij bekend is met de berichtgeving dat in het verleden mogelijk onjuist is gehandeld bij het aanbieden en adviseren van deze certificaten. De minister merkt op dat hij het management van SNS heeft verzocht de feiten te onderzoeken en, indien nodig, een voorstel te doen voor compensatie van gedupeerden. Verder schrijft de minister dat hij de AFM heeft verzocht dit onderzoek te monitoren en toe te zien op het compensatieproces.

Kifid heeft de circa 20 indieners van de bedoelde klachten over de ontstane situatie geïnformeerd. Zij heeft hun aangeraden om, als zij niet kunnen berusten in de gevolgen van deze onteigening en verdere actie tegen de Staat of SNS overwegen, juridisch advies in te winnen. En dat vooral zo spoedig mogelijk te doen, gelet op de korte termijnen die in dergelijke procedures kunnen gelden. Een van die termijnen is de termijn van 10 dagen voor het instellen van beroep tegen het onteigeningsbesluit. Consumenten die vragen hebben over het onderzoek, vermeld in de Kamerbrief van 1 februari 2013, wordt aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met SNS.

Ook interessant