Mijn Kifid

Kifid: verzekeraar moet fondsbeheerkosten vergoeden

Reaal moet de afkoopwaarde van een beleggingsverzekering opnieuw berekenen. De verzekeraar mag aan deze consument niet de fondsbeheerkosten in rekening brengen. Op de polis staat vermeld dat bij het gekozen fonds de beheerskosten nul procent zijn. De consument mag er dan op vertrouwen dat geen beheerskosten in rekening worden gebracht. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerde uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid.

Een consument sluit op 1 januari 2008 een beleggingsverzekering (Opstap Hypotheekverzekering) af bij Reaal. Het doel is om op de einddatum, 1 januari 2038, de eindwaarde van de verzekering te gebruiken voor (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek. Naast kapitaalopbouw op basis van beleggen is in deze beleggingsverzekering ook het overlijdensrisico gedekt. De consument kiest voor 100% investering in het SNS Euro Mixfonds. De consument heeft de beleggingsverzekering in februari 2017 afgekocht. De consument heeft zich bij Kifid beklaagd over de gebrekkige informatie vooraf en over door de verzekeraar onterecht in rekening gebrachte kosten.

Informatieplicht

Voor deze beleggingsverzekering is onder meer de Code Rendement en Risico 2006 van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Volgens deze code moet een consument voor het afsluiten van een beleggingsverzekering op basis van voorbeeldkapitalen inzicht kunnen krijgen in het effect van in rekening te brengen kosten op het eindkapitaal. Deze informatie is in de regel in de offerte te vinden. In deze klachtzaak heeft de Geschillencommissie geconcludeerd dat de verzekeraar niet heeft aangetoond dat de consument een offerte heeft ontvangen. De verzekeraar schiet daarmee tekort in zijn informatieplicht. Deze tekortkoming heeft echter niet geleid tot schade. De consument heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij een andere keuze zou hebben gemaakt, als hij wel kennis had kunnen nemen van de offerte.

Geen fondsbeheerkosten

Anders is het met de fondsbeheerkosten. Deze kosten worden weliswaar gemaakt door het fonds, maar de verzekeraar moet de consument over deze kosten informeren. In deze klachtzaak staat op de polis dat de beheerskosten voor het SNS Euro Mixfonds nul procent zijn. De consument mag erop vertrouwen dat bij 100% investering in dit fonds, geen beheerskosten worden berekend. Dat op de offerte staat dat de fondsbeheerkosten 0,9 procent bedragen verandert daar niets aan, nu de consument die offerte niet heeft ontvangen. Voor zover er wel fondsbeheerkosten in rekening zijn gebracht, dient de verzekeraar het financiële nadeel hiervan aan consument te vergoeden. De verzekeraar moet de afkoopwaarde opnieuw berekenen en het positieve verschil met de uitgekeerde afkoopwaarde aan de consument vergoeden.

Wilsovereenstemming

Over de overige in rekening gebrachte kosten is de consument wel geïnformeerd. In de polis staan duidelijk de premiebedragen en uit de voorwaarden blijkt dat er kosten in rekening worden gebracht. In de voorwaarden worden risicopremie, aankoopkosten, poliskosten en mutatiekosten genoemd. Over deze kosten is bij het aangaan van de verzekering overeenstemming bereikt.

Overig

Verder concludeert de Geschillencommissie in deze klachtzaak dat de bepalingen over de overlijdensrisicopremie in de voorwaarden voldoende duidelijk en begrijpelijk zijn. Van een oneerlijk beding, zoals bedoeld in de Europese richtlijn consumentenovereenkomsten, is hier geen sprake. Het zogenoemde hefboom- en inteereffect en crashrisico doen zich in deze klachtzaak niet in zo’n mate voor dat de verzekeraar hiervoor had moeten waarschuwen. De Geschillencommissie gaat niet mee in de redenering van de verzekeraar dat de klacht van de consument onvoldoende concreet zou zijn voor behandeling.

Afkoopwaarde opnieuw berekenen

De Geschillencommissie stelt vast dat de verzekeraar de afkoopwaarde per februari 2017 opnieuw moet berekenen zonder de in rekening gebrachte fondsbeheerkosten.

De uitspraak GC 2020-085 in deze klacht van een consument tegen Reaal, onderdeel van SRLEV, is bindend.

Ook interessant