Mijn Kifid

Kifid: AOV-uitkering en inkomen uit arbeid, dan geldt meldingsplicht voor consument

Een consument heeft bij meerdere verzekeraars het risico op arbeidsongeschiktheid verzekerd. Vanwege arbeidsongeschiktheid ontvangt hij vanaf najaar 2010 een tweetal uitkeringen. De ene AOV-uitkering vanwege een aanvullende dekking op zijn pensioenverzekering bij Zwitserleven (SRLEV) en de andere uitkering vanwege de huiseigenaren/woonzeker AOV bij a.s.r. Voor beide verzekeringen geldt dat de consument verplicht is om eventueel inkomen uit arbeid aan de verzekeraars te melden. Wanneer de verzekeraars in 2015 de consument tegenkomen in het Extern Verwijzingsregister, besluiten zij beide op basis van de verkregen informatie de AOV-uitkeringen te beëindigen. Beide verzekeraars verlangen van de consument terugbetaling van eerdere uitkeringen. De consument heeft zich hierover beklaagd bij Kifid. De Geschillencommissie concludeert dat verzekeraars zorgvuldig te werk zijn gegaan en niet tekort zijn geschoten in hun zorgplicht. Op de consument rust de verplichting om zolang hij geniet van AOV-uitkeringen de verzekeraars te informeren over inkomen uit arbeid.

In het najaar van 2009 maakt de consument bij verzekeraars a.s.r. en Zwitserleven melding van zijn arbeidsongeschiktheid. Consument heeft ook nog een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Generali. Voor toekenning van de AOV-uitkeringen gaan a.s.r. en Zwitserleven uit van de medische informatie van Generali. Dit gebeurt met instemming van de consument. In het voorjaar van 2015 komen a.s.r. en Zwitersleven de naam van de consument tegen in het Extern Verwijzingsregister. Deze registratie is gedaan door Generali. Zowel a.s.r. als Zwitserleven doen bij Generali navraag over deze registratie. Uit de verkregen informatie maken zij op dat de consument in de periode 2010-2012 werkzaamheden heeft verricht en daarmee inkomen heeft verworven, zonder dat hij dit bij de beide verzekeraars heeft gemeld. Beide verzekeraars besluiten om de persoonsgegevens van de consument op te nemen in het Incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister en beëindigen de AOV-uitkeringen. Ook vorderen zij de eerder betaalde uitkeringen terug van de consument. De consument beklaagt zich tevergeefs bij beide verzekeraars en legt zijn klacht tegen zowel a.s.r. als Zwitserleven vervolgens voor aan de Geschillencommissie van Kifid. De consument vindt dat de verzekeraars voor hun besluit om de AOV-uitkeringen te stoppen zelf onderzoek hadden moeten doen naar de mate van zijn arbeidsongeschiktheid. Zij hadden niet af mogen gaan op de (medische) informatie van Generali.

Zorgplicht

In deze klacht is de hoofdvraag of de twee betrokken verzekeraars toerekenbaar tekort zijn geschoten in hun zorgplicht tegenover de consument. De Geschillencommissie constateert dat de consument bij het indienen van zijn AOV-claim beide verzekeraars heeft gemachtigd om voor de beoordeling van de claim gebruik te maken van de uitkomsten van het onderzoek door Generali. Volgens het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIF) mogen verzekeraars over een registratie in het Extern Verwijzingsregister navraag doen bij de verzekeraar die de registratie heeft gedaan. En als hun belangen in het geding zijn mogen verzekeraars de persoonsgegevens van een betrokken consument opnemen in het Incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister. De Geschillencommissie vindt het redelijk dat a.s.r en Zwitserleven een nieuw en eigen onderzoek overbodig vonden. Zij mochten de informatie van Generali betrekken in hun eigen besluiten.

Meldingsplicht

Ook hebben de verzekeraars kennis kunnen nemen van een tweetal vonnissen van de rechtbank. Daaruit blijkt dat de consument opzettelijk heeft nagelaten Generali te informeren over inkomsten uit arbeid, hoewel de verzekeringsvoorwaarden dat voorschrijven. De Geschillencommissie ziet niet hoe a.s.r en Zwitserleven iets anders hadden kunnen doen dan de AOV-uitkeringen beëindigen. Het e-mailbericht dat tijdens de hoorzitting is ingebracht door de consument werpt geen ander licht op de zaak. Het ontslaat de consument niet van de verplichting om gedurende het ontvangen van AOV-uitkeringen betrokken verzekeraars te informeren als er sprake is van arbeid en daarmee verworven inkomsten.

De Geschillencommissie concludeert dat beide verzekeraars niet tekort zijn geschoten in hun zorgplicht. De vordering van de consument wordt afgewezen. De uitspraak (GC 2019-032) in deze klacht van een consument tegen verzekeraar a.s.r. en verzekeraar Zwitserleven is bindend.

Ook interessant