Mijn Kifid
Mijn Kifid

Wel of niet behandelbaar

Zodra u als ondernemer een klacht heeft ingediend over een rentederivaat, gaat Kifid eerst na of uw klacht in behandeling mag worden genomen. Dit betekent dat:

 • uw bedrijf 50 of minder werknemers heeft en een omzet/balanstotaal van minder dan 10 miljoen euro;
 • de looptijd van het rentederivaat op 1 april 2011 nog niet was geëindigd;
 • uw klacht gericht is tegen een rentederivaat dat is afgesloten bij ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS REAAL of Van Lanschot in het kader van zakelijke kredietverlening.

De genoemde financiële dienstverleners hebben de tijdelijke reglementen over geschillenbeslechting rentederivaten onderschreven en hebben de bindende werking ervan aanvaard.

Kifid neemt géén klachten in behandeling:

  • die u niet eerst heeft voorgelegd aan de betrokken bank of beleggingsonderneming, die de klacht vervolgens schriftelijk heeft afgehandeld;
  • die u later dan drie maanden na de reactie van de bank of beleggingsonderneming bij ons heeft ingediend (bijzondere omstandigheden daargelaten);

waarbij de hoofdsom van de vordering, exclusief vertragingsrente en kosten, meer dan € 1.000.000,- bedraagt,

 • die ook zijn voorgelegd aan een rechter of een andere geschilbeslechtende instantie,
 • die worden ingediend door een belangenvertegenwoordiger namens een groep ondernemers (collectieve actie),
 • die gaan over een onderwerp waarover al een minnelijke regeling is getroffen tussen de ondernemer en de betrokken bank of beleggingsonderneming,
 • indien u als ondernemer niet vooraf aangeeft dat u een uitspraak van Kifid als bindend zal aanvaarden.

Lees meer over de procedure in het Reglement inzake geschillenbeslechting Rentederivaten

Maak voor het indienen van uw klacht gebruik van het klachtformulier.

Bemiddeling

Als wij uw klacht kunnen behandelen, dan gaat deze naar de bemiddelaar. Hij bekijkt of het lukt om te bemiddelen. De fase van bemiddeling eindigt als beide partijen een minnelijke regeling bereiken of als de zaak wordt doorverwezen naar de Geschillencommissie. Ook kan de bemiddelaar het dossier sluiten als de partijen onvoldoende meewerken. De bemiddelaar (en later de Geschillencommissie) kunnen voorstellen om het geschil op te lossen via mediation. De heer mr. E.L.A. van Emden treedt op als bemiddelaar en is beschikbaar als commissielid.

Geschillencommissie

Als bemiddeling tevergeefs of onmogelijk blijkt, verwijst de bemiddelaar de klacht door naar de Geschillencommissie. De Geschillencommissie doet een uitspraak over de klacht in de vorm van een bindend advies. De ondernemer en de financiële dienstverlener moeten zich dus houden aan de uitspraak. Ze zijn er juridisch aan gebonden. De partij die in het ongelijk is gesteld, betaalt de proceskosten van de ander.

De Geschillencommissie Rentederivaten MKB wordt gevormd door:
mevrouw mr. E.C. Ruinaard, voorzitter
mr. E.L.A. van Emden (bemiddelaar)
mr. dr. H.O. Kerkmeester
mr. drs. S.F. van Merwijk
prof. M.G.C.M. Peeters

Beroep

Zowel de ondernemer als de financiële dienstverlener kan tegen een uitspraak van de Geschillencommissie in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Ook de uitspraak van de Commissie van Beroep is bindend.

Publicatie van de uitspraak

Kifid publiceert de uitspraken van de Geschillencommissie en van de Commissie van Beroep geanonimiseerd in het uitspraken register.

Lees meer over hoe u een klacht indient

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact