Mijn Kifid

Geschillencommissie: verzekeraar verantwoordelijk voor tijdige bezorging verzekeringspapieren

De Geschillencommissie van Kifid vindt het de zorg van verzekeraars dat klanten tijdig de beschikking krijgen over de polisvoorwaarden van een reis- of annuleringsverzekering ook als die via een reisorganisatie is verkocht. Zij heeft aan een consument die om medische redenen voortijdig van een reis uit China moest terugkeren en door het te laat ontvangen van de verzekeringsbescheiden niet bekend was met de polisvoorwaarden een uitkering toegewezen. Volgens de Commissie hoefde de consument door die gang van zaken niet bedacht te zijn op het feit dat hij niet op zijn annuleringsverzekering gedekt zou zijn.

Onbekend met polisvoorwaarden

Een consument had bij een touroperator een reis naar China geboekt en daarbij gelijk een annuleringsverzekering afgesloten. Hij werd ziek en moest op advies van een geraadpleegde arts voortijdig naar huis terugkeren. Volgens de consument was deze arts van mening dat op korte termijn in Nederland nader onderzoek moest plaatsvinden.

Zoals gebruikelijk waren de reisbescheiden pas vlak voor het aanvangen van de reis toegezonden, maar zaten de polisvoorwaarden daar niet bij. Kennisname van de polisvoorwaarden via de website van de reisorganisatie was voorafgaand aan de reis evenmin mogelijk geweest.

Geldige verklaring

In de polisvoorwaarden is echter bepaald dat de verzekerde een verklaring van de plaatselijk behandelend arts, die voortijdige terugkeer heeft geadviseerd, moet overleggen. Uit deze verklaring moet blijken dat de voortijdige terugkeer medisch noodzakelijk en behandeling ter plaatse niet mogelijk was. Als  die verplichtingen niet, of niet tijdig wordt voldaan, vervalt het recht op vergoeding. Om deze reden meende de verzekeraar AGA International S.A. dan ook uitkering te kunnen weigeren.

Een professioneel handelend verzekeraar heeft volgens de Commissie de verplichting ervoor zorg te dragen dat de verzekeringsvoorwaarden tijdig en op de voorgeschreven wijze aan de consument worden bekend gemaakt. Zeker in de situatie waarin pas geruime tijd na de boeking van de reis en het afsluiten van de verzekering, de reisbescheiden aan de consument werden toegezonden, behoefde deze er niet op bedacht te zijn dat de in de factuur/bevestiging toegezegde verzekeringsvoorwaarden niet bij de reisbescheiden waren bijgesloten. De consument mocht ervan uitgaan dat de hem verstrekte informatie juist en volledig was.

Klik hier voor de volledige uitspraak

Ook interessant