Mijn Kifid

Kifid: advies AG aan Hoge Raad geen aanleiding voor aanhouden klachten beleggingsverzekeringen

Het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad over ‘woekerpolissen’ is voor Kifid geen reden om de behandeling van beleggingsverzekeringsklachten aan te houden. Kifid heeft kennis genomen van het uitvoerige advies. In het advies wordt veelvuldig verwezen naar uitspraken van de Commissie van Beroep en van de Geschillencommissie en naar adviezen van de voormalige Financiële Ombudsman. Kifid leest het advies vooralsnog als steun voor de lijn zoals die door de Commissie van Beroep van Kifid sinds 2016 in meerdere uitspraken uiteen is gezet.

Advies in het kort

Bij het afsluiten van beleggingsverzekeringen kon en kan er voor levensverzekeraars een verplichting zijn om aanvullende informatie te verstrekken op grond van privaatrechtelijke normen, aldus het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Die verplichting moet dan wel voldoen aan de eisen die het Europese Hof van Justitie in het arrest NN/Van Leeuwen al eerder aan dergelijke verplichtingen heeft gesteld. Dat betekent dat de informatie duidelijk en nauwkeurig moet zijn, noodzakelijk voor een goed begrip door de verzekeringnemer van de wezenlijke bestanddelen van de verbintenis en bovendien voldoende rechtszekerheid moet waarborgen. Zo staat te lezen in het advies aan de Hoge Raad.

Steun voor Kifid-lijn

Uit het advies leest Kifid steun voor de lijn dat privaatrechtelijke normen verzekeraars kunnen verplichten tot het geven van aanvullende informatie. In het advies wordt dit de tweede richting genoemd. De advocaat-generaal concludeert dat Kifid ‘niet alleen beoordeelt of verzekeraars aan de sectorspecifieke informatieplicht hebben voldaan, maar ook toetst of op het gebied van informatieverstrekking aan de toepasselijke privaatrechtelijke normen is voldaan’. Daarbij is terecht opgemerkt dat de Commissie van Beroep ‘heel terughoudend’ is met het aannemen van een aanvullende informatieverplichting van de verzekeraar; uitgesloten is het echter niet.

Klachtbehandeling gaat door

Het op 15 oktober 2021 verschenen advies aan de Hoge Raad is voor Kifid geen aanleiding om de behandeling van beleggingsverzekeringsklachten stil te leggen. Tegelijkertijd realiseert Kifid zich dat de uitspraak van de Hoge Raad met antwoorden op de prejudiciële vragen relevant kan zijn voor bepaalde individuele klachten over beleggingsverzekeringen. Zowel de Geschillencommissie als de Commissie van Beroep zal per klacht over een beleggingsverzekering bezien of de prejudiciële vragen impact kunnen hebben op de specifieke rechtsvragen in die betreffende klacht en of dit aanhouding van de betreffende klacht rechtvaardigt.

Uitspraken in beleggingsverzekeringsklachten Universal Life later

Kifid heeft besloten om voor beleggingsverzekeringsklachten van het type Universal Life de klachtbehandeling voort te zetten tot en met de schriftelijke procedure. Met het houden van zittingen en het doen van uitspraken in dit soort klachten wacht de Geschillencommissie tot de uitkomst van de prejudiciële procedure bij de Hoge Raad bekend is.

Kifid-lijn

De uitspraken van de Commissie van Beroep gedaan vanaf 2016 en een groot aantal uitspraken van de Geschillencommissie daarna, geven een helder inzicht in de wijze waarop Kifid klachten over beleggingsverzekeringen beoordeelt. De prejudiciële vragen die nu voorliggen bij de Hoge Raad lijken sterk op de vragen die in 2015 al door het Europese Hof van Justitie zijn beantwoord. Het is met kennis van het arrest van het Europese Hof van Justitie van 29 april 2015 in de zaak NN/Van Leeuwen dat de Commissie van Beroep haar uitspraken heeft gedaan.

In dat arrest heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat privaatrechtelijke normen verzekeraars kunnen verplichten tot het verstrekken van aanvullende informatie. Voorwaarde is wel – aldus het Hof van Justitie – dat de verlangde informatie duidelijk en nauwkeurig is en noodzakelijk is voor een goed begrip door de verzekeringnemer van de wezenlijke bestanddelen van de verzekeringsovereenkomst en dat zij voldoende de rechtszekerheid waarborgt.

Raadpleeg voor meer informatie over de Kifid-lijn het ‘Overzicht belangrijkste beslissingen van de CvB’ Deze Kifid-lijn is het uitgangspunt voor de wijze waarop de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep de nog resterende klachten over beleggingsverzekeringen beoordelen.

Prejudiciële procedure

Het advies aan de Hoge Raad maakt deel uit van de prejudiciële procedure over ‘woekerpolissen’. Het Hof Den Haag heeft op 2 maart 2021 prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad in de zaak van Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale Nederlanden. Die vragen gaan over de informatie- en zorgplichten die verzekeraars hadden bij in het verleden afgesloten beleggingsverzekeringen. Het advies van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is om het advies wel of niet te volgen. Wanneer de Hoge Raad uitspraak doet is nog niet bekend.

Ook interessant