Mijn Kifid

Kifid: financieel adviseur had moeten wijzen op premiedaling overlijdensrisicoverzekering

Een financieel adviseur dient periodiek aandacht te besteden aan de verzekeringen waarover hij consumenten adviseert. Een consument, die bij het omzetten van zijn overlijdensrisicoverzekering in mei 2017 constateert dat hij een aanzienlijk lagere maandpremie gaat betalen, heeft met succes bij Kifid zijn beklag gedaan. De financieel adviseur is tekort geschoten in zijn zorgplicht; hij had de consument de afgelopen jaren moeten wijzen op de ontwikkeling in de markt van steeds lagere premies voor overlijdensrisicoverzekeringen, zo blijkt uit een uitspraak van de Geschillencommissie. De consument had dan al veel eerder dan in mei 2017 zijn overlijdensrisicoverzekering voortgezet tegen een lagere premie. De financieel adviseur dient aan de consument ruim 3.200 euro teveel betaalde premie te vergoeden.

De consument heeft in 2004 door tussenkomst van de financieel adviseur een hypotheek en een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. De maandelijks te betalen verzekeringspremie bedraagt 78 euro. Gedurende de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering krijgt de consument een aantal mailings, waarin gewezen wordt op de mogelijkheid om de maandlasten te verlagen. Ook is er telefonisch contact eind 2009 en medio 2011. Dit leidt niet tot nader overleg tussen de adviseur en de consument. In mei 2017 vraagt de consument zelf bij de verzekeraar een offerte aan voor het omzetten van zijn verzekering. De consument sluit een nieuwe overlijdensrisicoverzekering af bij dezelfde verzekeraar waarbij de einddatum en het verzekerd kapitaal gelijkblijven. De maandpremie is met 35 euro aanzienlijk lager. De consument verlangt dat de financieel adviseur de teveel betaalde premie over een periode van 151 maanden vergoedt.

Zorgplicht

Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend verzekeringsadviseur mag worden verwacht dat hij waakt voor de belangen van de verzekeringnemers. De verzekeringsadviseur is verplicht om periodiek aandacht te besteden aan de verzekeringen die hij in portefeuille heeft, zo oordeelt de Geschillencommissie. De omvang van die verplichting hangt af van wat de consument en de financieel dienstverlener zijn overeengekomen en de omstandigheden, zoals de aard van de verzekering en de omvang van de provisie. Dit sluit aan bij eerdere uitspraken uit 2015 (GC 2015-248) en 2018 (GC 2018-085). De verzekeringsadviseur had deze consument moeten informeren over het feit dat verzekeraars de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen steeds verder verlaagden. Met het versturen van algemene mailings, gericht op het besparen op de hypotheeklasten, voldoet de adviseur niet aan de zorgplicht.

Schade

Voor de Geschillencommissie is voldoende aannemelijk geworden dat de consument zijn overlijdensrisicoverzekering eerder tegen een lagere premie had voortgezet, wanneer hij eerder was geïnformeerd over de ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt. Omdat niet precies is vast te stellen op welk moment de consument zijn verzekering zou hebben overgesloten, heeft de Geschillencommissie een schatting gemaakt van de totale gemiste premiebesparing. De financieel adviseur moet aan de consument een bedrag van ruim 3.200 euro vergoeden.

Hoewel de uitspraak (GC 2018-339) in deze klacht van een consument tegen de financieel adviseur niet-bindend is, heeft de financieel adviseur kenbaar gemaakt de uitspraak van Kifid wel op te volgen. Partijen kunnen tegen deze uitspraak niet in hoger beroep bij Kifid; zij kunnen de zaak nog wel aan de rechter voorleggen.

Algemeen

In algemene zin geldt dat consumenten die een overlijdensrisicoverzekering willen oversluiten, er goed aan doen zich daarover zorgvuldig te laten informeren en eventueel te laten adviseren door een financieel adviseur. Niet alleen de prijs, maar ook acceptatiecriteria, voorwaarden en wat dekt de verzekering wel en niet spelen daarbij een rol. Verzekeraars zijn niet verplicht om nieuwe aanvragers te accepteren en vragen mogelijk gezondheidswaarborgen. Zo kan de verzekerde te maken krijgen met een carenzperiode; dit is de periode waarin de verzekeraar niet hoeft uit te keren wanneer een verzekerd risico zich al daadwerkelijk voordoet.

Ook interessant