Mijn Kifid

Geschillencommissie Kifid wijst claim compensatie ‘AOW-gat’ af

Verzekeraars niet verantwoordelijk voor beleidswijziging overheid

De Geschillencommissie van Kifid heeft een vordering tot compensatie van het ontstane ‘gat’ tussen de einddatum van een arbeidsongeschiktheidsuitkering en de begindatum van een AOW-uitkering afgewezen. Dit probleem is ontstaan doordat de overheid de AOW-leeftijd per 1 januari 2013 heeft verhoogd.

Maatschappelijke implicatie

De uitspraak heeft maatschappelijke implicaties, omdat eruit volgt dat arbeidsongeschikte mensen zich niet kunnen (bij)verzekeren voor ‘het AOW-gat’.  De Geschillencommissie vraagt dan ook aandacht voor deze kwestie.

Verlenging van uitkeringstermijn?

Consument heeft in het verleden een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis Schade afgesloten met als einddatum het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Deze termijn sloot aan op de begindatum van de AOW-uitkering. Ondertussen is de AOW-leeftijd door gewijzigd overheidsbeleid verhoogd. Er ontstaat daardoor een periode zonder uitkering: niet langer een uitkering in verband met arbeidsongeschiktheid en nog geen AOW-uitkering.

Voor Consument telt de periode zonder uitkering 3 maanden. Zij spreekt haar arbeidsongeschiktheidsverzekeraar aan voor de compensatie van het ontstane gat. De Geschillencommissie van Kifid oordeelt dat verzekeraars niet gehouden zijn om verzekerden die op de ingangsdatum van de verhoging van de AOW-leeftijd reeds ziek waren een verlenging van de uitkeringstermijn aan te bieden.

Niet verzekerbaar

Loyalis Schade biedt, net als andere verzekeraars, mensen die niet ziek zijn wel een oplossing; zij kunnen zich tegen betaling van méér premie bijverzekeren. Al eerder arbeidsongeschikt geraakte mensen vallen buiten die regeling; zij kunnen zich bij Loyalis Schade niet bijverzekeren. De Geschillencommissie heeft geoordeeld dat in dit geval van een door de wet verboden onderscheid (discriminatie) geen sprake is.

Het staat Loyalis Schade vrij om de grenzen te bepalen van de risico’s waartegen zij wel en waartegen zij geen dekking wenst te verlenen. Het verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid van iemand die al arbeidsongeschikt is, is bovendien in strijd met het onzekerheidsbeginsel: een verzekering dekt alleen onzekere gebeurtenissen.

Noot voor de redactie:

Perscontacten via 070 – 333 89 48
Klik hier voor de volledige uitspraak

Ook interessant