Mijn Kifid

Compensatie beleggingsverlies door RBS voor gebrekkige voorlichting in execution only zaak

Royal Bank of Scotland (RBS) moet volgens een uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid het beleggingsverlies van een van haar klanten voor de helft compenseren. De Commissie is van oordeel dat de bank niet heeft voldaan aan haar verplichting te onderzoeken of de aangeboden beleggingsdienst voor deze cliënt passend is.

Als houder van een beleggingsrekening op basis van execution only maakte de klant gebruik van het online handelsplatform van RBS. Gedurende 3 jaar en negen maanden handelde hij daarop in zgn. Contracts of Difference (CFD’s), die gezien worden als zeer risicovolle beleggingsproducten. Daarbij leed de klant een verlies van ruim € 45.000,=, waarvan nu de helft gecompenseerd wordt door RBS.

Niet passend product

RBS had zich ervan moeten vergewissen of handelen in CFD’s op execution only basis past in het profiel van haar klant. Tegenover de Geschillencommissie heeft de bank niet aannemelijk kunnen maken dat zij over voldoende informatie beschikte over de door haar klant opgedane kennis en ervaring om de geschiktheid te kunnen toetsen. Evenmin is gebleken dat de bank haar klant erop heeft gewezen dat zij zonder door hemzelf te ver-strekken gegevens niet kon beoordelen of het handelen in CFD’s een voor hem passen-de beleggingsvorm is.

Voorlichting niet effectief

De Geschillencommissie is bovendien van oordeel dat de klant bij het afsluiten van de overeenkomst niet indringend genoeg is voorgelicht over de specifieke kenmerken en risico’s van CFD’s. RBS heeft volstaan met het overhandigen van brochures en algemene voorwaarden. Daarmee kan een gemiddeld ervaren particuliere belegger zich geen goed begrip vormen van de precieze werking van CFD’s en de daarmee verbonden risico’s.

Schadebeperking

Bij het bepalen van de schadevergoeding heeft de Geschillencommissie mee laten we-gen dat de klant heeft verzuimd om zijn schade te beperken. Immers hij is gedurende 3 jaar en negen maanden blijven handelen in CFD’s terwijl hij zijn verlies zag oplopen. De Commissie acht het daarom redelijk dat de klant zelf de helft van zijn beleggingsverlies draagt.

Perscontacten via 070 – 333 89 48

Lees hier de volledige uitspraak van de Geschillencommissie

Ook interessant