Mijn Kifid

Geschillencommissie: alle partijen verantwoordelijk voor verhoogd risico beleggingshypotheek

Iedere betrokken partij – dienstverlener en consument – heeft zijn eigen verantwoordelijkheid voor de goede totstandkoming van een beleggingshypotheek. Deze uitspraak heeft de Geschillencommissie van Kifid gedaan in een klacht tegen een bank-verzekeraar en een tussenpersoon over de wijze waarop zij begin 1999 een echtpaar hebben geïnformeerd en geadviseerd over een met een hypotheek verbonden beleggingsverzekering met overlijdensrisicodekking. De bank moet daarom bij afloop van de verzekering, anders dan na opzegging door consumenten, ten minste 25% van de hypothecaire lening aan het echtpaar uitkeren. De tussenpersoon moet zijn verkregen provisie terugbetalen.

De Commissie oordeelt dat, mede door het zgn. hefboomeffect, de waarde van de beleggingsverzekering bij afloop fors minder kan zijn voor aflossing van de hypothecaire lening. De bank had daarvoor vooraf  moeten waarschuwen. Verder rustte op de bank, mede gezien haar nauwe concernrelatie met de verzekeraar, de taak om erop toe te zien dat de voorschriften voor informatieverstrekking aan consumenten waren nageleefd. Daarbij ging het met name om tekstblokken en rekenvoorbeelden voorafgaande aan of uiterlijk bij het tot stand komen van deze verzekering.

Volgens de Geschillencommissie valt consumenten ook een verwijt te maken. Zij konden weten dat de overeenkomst gebaseerd was op belegging in aandelen. Het is algemeen bekend dat beleggen in aandelen gepaard gaat met koersrisico’s met verlies als gevolg. Hoewel onervaren op het terrein van beleggen zijn consumenten de risicovolle overeenkomst aangegaan zonder zich te verdiepen in, en zo nodig te informeren over, de precieze aard van de overeenkomst en de potentiële omvang van de daaraan verbonden risico’s. Bovendien hebben consumenten geen actie tot verliesbeperking ondernomen toen uit de aan hen verstrekte jaaroverzichten bleek dat de ontwikkeling van de waarde van hun beleggingsverzekering achterbleef bij de bij het totstandkomen van de verzekering gegeven prognose.

De Geschillencommissie vindt bovendien dat op een tussenpersoon die bemiddelt en adviseert bij de totstandkoming van dergelijke overeenkomsten, als professionele dienstverlener een eigen taak rust om klanten goed te informeren. De verantwoordelijkheid voor de voorlichting over het hefboomeffect legt de Commissie echter bij de aanbieder van het product. Omdat de tussenpersoon is tekortgeschoten in de naleving van haar informatieverplichtingen jegens consumenten, moet hij de door hem genoten provisie aan Consumenten betalen.

Ook interessant