Mijn Kifid

Kifid KennisDe rechtsbijstandverzekeraar pakt mijn zaak niet (goed) aan, mag ik een second opinion?

De situatie

U heeft voor een juridisch geschil een beroep op uw rechtsbijstandverzekering gedaan. Maar de rechtsbijstandverlener schat de kans op succes laag in en wil de zaak niet in behandeling nemen of zet de gestarte behandeling stop. Ook kunt u het oneens zijn met de inhoudelijk-juridische aanpak van de rechtsbijstandverlener. Wat zijn in die gevallen uw rechten?

De algemene regel

In de voorwaarden van iedere rechtsbijstandverzekering staat een geschillenregeling. Die houdt in dat de verzekerde recht heeft op een second opinion wanneer hij een andere mening heeft over de kans van slagen van zijn zaak of over de aanpak van de rechtsbijstandverlener. Een onafhankelijke derde, doorgaans een advocaat, treedt dan op als bindend adviseur (scheidsrechter). Bindend wil zeggen dat het advies door beide partijen moet worden opgevolgd.

 

Drie voorbeelden

 

Uitleg

Volgens de Wet op het financieel toezicht (artikel 4:68 Wft) is een rechtsbijstandverzekeraar verplicht om verzekerden een geschillenregeling aan te bieden en die in de voorwaarden van de verzekering op te nemen.

In de voorwaarden van een rechtsbijstandverzekering staat vaak vermeld dat een verzekeraar alleen rechtsbijstand hoeft te verlenen als sprake is van een ‘redelijke kans op succes’. Elders in de voorwaarden staat vervolgens dat de verzekerde recht heeft op toepassing van de geschillenregeling. Verzekeraars gebruiken hiervoor verschillende bewoordingen.

De geschillenregeling kan in drie situaties een rol spelen:

  1. De verzekeraar wil uw geschil niet in behandeling nemen omdat er geen redelijke kans is op succes.
  2. De verzekeraar wil de behandeling van uw geschil staken omdat de kans op succes te klein is gebleken.
  3. Er is een meningsverschil tussen u en de verzekeraar over de juridische stappen die in een zaak genomen moeten worden.

Voor andere discussies dan deze drie geldt dat de geschillenregeling niet van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer u zelf voor rechtsbijstand door een externe advocaat heeft gekozen, waarna tussen u en die advocaat een verschil van mening ontstaat over de haalbaarheid of de aanpak van de zaak. Of wanneer er simpelweg geen dekking is, bijvoorbeeld omdat het geschil al liep toen u de rechtsbijstandverzekering afsloot.

De verzekeraar moet u in de genoemde drie situaties wijzen op het bestaan van de geschillenregeling. Anders schiet de verzekeraar tekort in de nakoming van de verzekeringsovereenkomst. Wanneer u echter geen gebruik maakt van de aangeboden regeling en de verzekeraar het dossier sluit, kunt u niet achteraf alsnog een beroep op de regeling doen.

De second opinion wordt gegeven door een externe onafhankelijke advocaat. Sommige rechtsbijstandverzekeraars bieden u de mogelijkheid om zelf of in overleg met de verzekeraar een externe onafhankelijke advocaat aan te wijzen. Andere verzekeraars hebben bepaald dat aan de plaatselijke Deken van de Orde van Advocaten wordt gevraagd een deskundige onafhankelijke advocaat als bindend adviseur aan te wijzen. De kosten zijn in alle gevallen voor de verzekeraar.

Wanneer de geschillenregeling wordt toegepast, dan bepalen u en de rechtsbijstandverlener samen de vraag of (deel)vragen die de bindend adviseur moet beantwoorden en welke stukken daarvoor nodig zijn. Zowel u als de rechtsbijstandverlener zijn vervolgens gebonden aan het advies van de bindend adviseur.

Oordeelt de bindend adviseur dat u gelijk heeft, dan moet de rechtsbijstandverlener de behandeling van uw zaak voortzetten. Stelt de bindend adviseur vast dat de rechtsbijstandverlener een juist standpunt heeft ingenomen over de haalbaarheid of over de aanpak van de zaak, dan kan de rechtsbijstandverlener het dossier sluiten.

Wat kunt u doen wanneer u vindt dat de second opinion niet correct tot stand is gekomen? U kunt uw klacht dan voorleggen aan de Geschillencommissie van Kifid. Die kan dan besluiten dat de geschillenregeling opnieuw moet worden doorlopen. Hiervoor is wel een ernstig gebrek nodig; een second opinion is in de regel immers bindend.

Pakt de second opinion negatief voor u uit, dan kunt u altijd nog besluiten om zelf een externe advocaat in te schakelen die de behandeling van de zaak voortzet. Bereikt u op die manier alsnog het gewenste resultaat, dan kunt u de redelijk gemaakte advocaatkosten mogelijk vergoed krijgen van de rechtsbijstandverlener. Om te weten of de verzekering die mogelijkheid biedt, is het van belang de voorwaarden te raadplegen.

Is er voor de Geschillencommissie onvoldoende juridische reden om uw vordering te kunnen toewijzen in een uitspraak? Dan kan Kifid proberen uw klacht op te lossen door bemiddeling.

 

Tips

  • Lees de voorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering goed door, zodat u weet wanneer u recht heeft op een second opinion en hoe deze wordt uitgevoerd. Vaak staat op de website van de rechtsbijstandverlener ook informatie over de geschillenregeling.
  • Heeft u met de rechtsbijstandverlener een discussie over de redelijke kans van slagen van een procedure? Of wordt u het niet eens over de manier waarop de zaak inhoudelijk moet worden behandeld? In zo’n geval moet de geschillenregeling ter sprake komen. Gebeurt dit niet, neem dan contact op met de rechtsbijstandverlener om dit te bespreken.

Meer over dit onderwerp

 

De informatie in dit Kennisdocument is bedoeld om u inzicht en achtergrond te geven in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Dit kan u helpen bij de voorbereiding van uw eigen zaak. Uiteraard is elke situatie anders. In uw klachtzaak kan een omstandigheid spelen die wij hier niet hebben genoemd.

Ook interessant