Mijn Kifid

Kifid KennisHeb ik recht op compensatie voor mijn doorlopend krediet met een variabele rente? En hoe wordt die berekend?

De situatie

U heeft of had een doorlopend consumptief krediet met een variabele rente. Daarbij had de kredietverstrekker de bevoegdheid om deze rente eenzijdig te wijzigen. U wilt weten of u te veel rente heeft betaald, in aanmerking komt voor compensatie en hoe deze compensatie wordt berekend.

De algemene regel

In meerdere klachtzaken heeft Kifid beslist dat wanneer de bank of kredietverstrekker u bij het aangaan van het krediet niet heeft geïnformeerd over de omstandigheden waaronder de variabele rente eenzijdig kan worden gewijzigd, u erop mocht vertrouwen dat deze de relevante marktrente voor vergelijkbare kredieten zou volgen. Er bestaat dan recht op compensatie voor zover er in uw nadeel is afgeweken van de relevante marktrente gedurende de gehele looptijd van het krediet.

Vier voorbeelden

 

Uitleg

Dit kennisdocument gaat over ‘doorlopend consumptief krediet met een variabele rente’. Hieronder vallen diverse producten:

 • doorlopend krediet;
 • krediet op de betaalrekening/roodstand;
 • creditcardkrediet (met gespreid betalen faciliteit);
 • hypotheekkrediet (krediet waarbij geleend is met de woning als onderpand).

U heeft recht op compensatie wanneer u niet bent geïnformeerd over de omstandigheden waaronder de kredietverstrekker de variabele rente eenzijdig mocht aanpassen. In die situatie mocht u ervan uitgaan dat de variabele rente in de pas zou blijven met de relevante marktrente. Van belang is dus hoe het rentebeding in de overeenkomst of de voorwaarden van het krediet luidt. Staat in de overeenkomst of de algemene voorwaarden dat de kredietverstrekker de rente mag wijzigen en niet veel meer dan dat? Of heeft u een prospectus of brochure ontvangen waarin ook slechts in het algemeen is vermeld dat de rente mee verandert als de rentestand verandert? Dat volstaat niet als adequate informatie. Verwijzen de voorwaarden daarentegen naar duidelijke en vindbare referenties, dan volstaat dat wél als adequate informatie en is er geen recht op compensatie, zie ook uitspraak GC 2020-688.

Om de compensatie te berekenen, is een berekeningsmethode ontwikkeld. De kredietverstrekker moet de rentecompensatie berekenen vanaf de start van de kredietovereenkomst en over de gehele looptijd. Uw contractrente wordt (maandelijks of per kwartaal) vergeleken met de relevante marktrente. Daarbij is de delta van belang: het verschil tussen uw startrente en de toen geldende relevante marktrente. Dat verschil mag de kredietverstrekker gedurende de gehele looptijd van het contract aanhouden. Is er in het nadeel van de consument van afgeweken, dan is compensatie verschuldigd.

De marktrente waarmee uw contractrente moet worden vergeleken, heet referentierente. Kifid heeft deze, met behulp van externe deskundigen, als volgt bepaald:

 • Periode januari 1998 – 1 juni 2010: de referentierente is gelijk aan de CBS-rentereeks voor consumptief krediet verminderd met 0,91 procentpunt;
 • Periode 1 juni 2010 – 1 mei 2022: de referentierente is gelijk aan de DNB-rentereeks voor doorlopend consumptief krediet;
 • Periode 1 mei 2022 – heden: de referentierente is gelijk aan de DNB-rentereeks voor variabele rente op nieuwe woninghypotheken vermeerderd met 5,28 procentpunt.

Vier vuistregels die inzicht geven in de hoogte van een eventuele compensatie:

 1. Wanneer er een groot verschil is tussen de aanvangsrente die met u is overeengekomen bij het begin van het contract en de relevante marktrente van dat moment, is sprake van een grotere delta of marge en in principe dus van een lagere of geen compensatie. Zie ook het laatste voorbeeld ‘Hoge aanvangsrente; geen compensatie’ in dit kennisdocument.
 2. Heeft u in bepaalde periodes minder rente betaald dan de kredietverstrekker in rekening mocht brengen gelet op de ontwikkeling van de relevante marktrente, dan wordt dit verrekend met de te veel betaalde rente. Ook dit kan de compensatie beïnvloeden.
 3. Het uitgangspunt van de berekeningsmethode is dat er, wanneer de consument benadeeld is, een volledig herstel plaatsvindt. Dat betekent dat de kredietverstrekker ook rekening moet houden met het rente-over-rente effect.
 4. De compensatie moet over de gehele looptijd van het krediet worden berekend. Daarbij geldt wel een absolute verjaringstermijn van 20 jaar; dat wil zeggen de kredietverstrekker hoeft geen compensatie te betalen voor te veel betaalde rente van meer dan 20 jaar geleden. Kifid kijkt daarbij naar het moment waarop u de klacht over de rente indiende bij de kredietverstrekker. Stel: u sloot in 1991 het doorlopend krediet af bij de kredietverstrekker en u beklaagt zich op 1 januari 2021 over te veel betaalde rente voor dat krediet, dan hoeft de kredietverstrekker u voor de periode van vóór 1 januari 2001 niet te compenseren. Dat is namelijk meer dan 20 jaar terug vanaf het moment van klagen, zie ook uitspraak GC 2022-0368.

Samenvattend kunnen de volgende aanknopingspunten helpen om na te gaan of de eventuele compensatie juist is berekend:

 • Is uw krediet een doorlopend consumptief krediet met variabele rente?
 • Hoe luidde het rentebeding bij het afsluiten van uw doorlopend krediet; heeft de kredietverstrekker daarbij voldoende informatie gegeven over de omstandigheden waaronder het tarief kon wijzigen?
 • Heeft de kredietverstrekker de juiste delta berekend?
 • Is de correcte referentierente gebruikt?
 • Is de gehele looptijd meegenomen in de berekening (met uitzondering van de periode waarbij sprake is van verjaring)?
 • Is rekening gehouden met rente-over-rente?

Meerdere kredietverstrekkers hebben naar aanleiding van de uitspraken van Kifid een compensatieregeling opgesteld. Zij informeren hun klanten via hun websites over de aanmeldprocedure en tijdslijnen. In de regel worden bestaande klanten door de kredietverstrekker actief benaderd met een compensatievoorstel. Het kan, door het grote aantal te compenseren klanten, enige tijd duren voordat u zich kunt aanmelden of bericht krijgt.

Kifid kan u niet adviseren over het al dan niet accepteren van een individueel compensatievoorstel. Ook kan Kifid de individuele berekening van uw kredietverstrekker niet cijfermatig controleren. U en de kredietverstrekker zijn immers de enigen die uw kredietverloop kennen. Wel kan Kifid antwoord geven op vragen over het beoordelingskader dat geldt voor mogelijk te veel betaalde rente op doorlopend consumptief krediet. Of uitleg geven als het beoordelingskader voor u onduidelijk is.

 

Tip

Heeft u behoefte aan een persoonlijk advies over uw compensatievoorstel of een controle van de gemaakte berekening, dan kunt u zelf een adviseur raadplegen.
Er zijn meerdere organisaties die zich met dit specifieke onderwerp bezighouden en waar u voor informatie terecht kunt, zoals uw kredietverstrekker, de Consumentenbond en Stichting Geldbelangen.

 

Meer over dit onderwerp

 

De informatie in dit Kennisdocument is bedoeld om u inzicht en achtergrond te geven in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Dit kan u helpen bij de voorbereiding van uw eigen zaak. Uiteraard is elke situatie anders. In uw klachtzaak kan een omstandigheid spelen die wij hier niet hebben genoemd.

Ook interessant