Mijn Kifid

Kifid KennisArbeidsongeschikt maar geen uitkering: volgens de verzekeraar heb ik gegevens over mijn gezondheid verzwegen. Wat nu?

De situatie

U heeft een arbeidsongeschiktheids- of woonlastenverzekering afgesloten. Bij de aanvraag heeft u niet alle gezondheidsvragen juist beantwoord. Dat heeft u per ongeluk of met opzet gedaan. De verzekeraar treft maatregelen door (alsnog) een uitsluitingsclausule op te nemen, niet uit te keren of de verzekering te beëindigen. U vraagt zich af of dat mag en wat uw rechten zijn.

De algemene regel

Wie een arbeidsongeschiktheids- of woonlastenverzekering aanvraagt, moet een gezondheidsverklaring invullen. Als u de vragen niet naar waarheid beantwoordt, kan de verzekeraar maatregelen treffen. Verzweeg u opzettelijk klachten? In dat geval volgt nooit een uitkering. Is er geen opzet in het spel, dan moet de verzekeraar uitkeren, tenzij de verzwegen klachten voor de verzekeraar reden waren geweest om de verzekering niet te sluiten. Ook kan de verzekeraar besluiten om (alsnog) een uitsluitingsclausule voor de verzwegen klachten op de verzekering te plaatsen. In een uitsluitingsclausule staat specifiek omschreven voor welke medische klachten geen dekking wordt verleend bij arbeidsongeschiktheid. De verzekeraar hoeft niet uit te keren als de verzwegen klachten door de verzekeraar van dekking zouden zijn uitgesloten en de arbeidsongeschiktheidsclaim onder deze uitsluiting valt.

Drie voorbeelden

 

Uitleg

Bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheids- of woonlastenverzekering zal de verzekeraar u vragen om een gezondheidsverklaring in te vullen. Daarin wordt gevraagd naar klachten, ziektes, aandoeningen en gebreken (beperkingen) die u heeft gehad of heeft. De medisch adviseur van de verzekeraar beoordeelt vervolgens of sprake is van een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid. Daarop bepaalt de verzekeraar of hij u een verzekering wil aanbieden en tegen welke voorwaarden. Bij dit laatste moet u denken aan een uitsluitingsclausule: stel u lijdt aan chronische rugpijn, dan kan de verzekeraar arbeidsongeschiktheid die verband houdt met rugpijn uitsluiten.

U moet voor het sluiten van de verzekering de vragen op grond van de wet volledig en naar waarheid beantwoorden. Dit wordt ook wel de precontractuele mededelingsplicht genoemd en staat in artikel 7:928 van het Burgerlijk Wetboek. Ook als u zelf denkt dat de medische gegevens van bijvoorbeeld jaren geleden niet zo relevant zijn, moet u deze toch vermelden: het feit dat ernaar gevraagd wordt geeft aan dat de verzekeraar ze wel relevant vindt voor de beoordeling van het risico. Belangrijk is dat u ook de klachten meldt waarmee u bekend werd ná het invullen van de gezondheidsverklaring maar vóór het sluiten van de verzekering. De mededelingsplicht geldt in de meeste gevallen tot het moment dat de verzekering is gesloten.

De verzekeraar schakelt een medisch adviseur in die in geval van een verzekeringsaanvraag of claim adviseert over de medische gegevens. Voordat deze adviseur medische informatie bij uw behandelaren mag opvragen, heeft hij een medische machtiging van u nodig. Uit het onderzoek van de medisch adviseur kan blijken dat u de vragen onjuist heeft beantwoord. U heeft dan de precontractuele mededelingsplicht geschonden. Dit wordt ook wel verzwijging genoemd en kan direct bij de aanvraag van de verzekering uitkomen of pas wanneer u een beroep doet op de verzekering. De verzekeraar mag dan maatregelen treffen.

Heeft u de mededelingsplicht geschonden, maar is er geen sprake van opzet, dan kan de verzekeraar maatregelen nemen als de verzekeraar kan aantonen dat bij de ‘ware stand van zaken’ de verzekering niet met u gesloten was of de verzekering zou zijn gesloten met één of meer uitsluitingsclausules. Anders gezegd: had de verzekeraar de waarheid over uw medische dossier gekend, dan had hij u geweigerd of u onder voorwaarden geaccepteerd. De verzekeraar moet daarbij wel aantonen dat zijn standpunt overeenkomt met dat van een redelijk handelend verzekeraar. Dit betekent dat het standpunt gebruikelijk moet zijn bij andere arbeidsongeschiktheidsverzekeraars. Wijkt het acceptatiebeleid van de verzekeraar af van dat van andere verzekeraars (bijvoorbeeld strenger), dan moet de verzekeraar aantonen dat u voor het sluiten van de verzekering met dat beleid bekend was of had moeten zijn.

Ook wanneer uw huidige klachten niets te maken hebben met de verzwegen klachten, kan de verzekeraar maatregelen treffen. Dit komt verzekerden soms vreemd voor. Echter: wanneer de verzekeraar bij een ware stand van zaken geen verzekering met u had gesloten dan is de verzekering ten onrechte tot stand gekomen. Er is dan in het geheel geen recht op uitkering, dus ook niet voor klachten die niet zijn verzwegen.

Heeft u de mededelingsplicht geschonden en is er sprake van opzet, dan kan de verzekeraar maatregelen treffen als de verzekeraar aannemelijk kan maken dat u opzettelijk medische informatie heeft verzwegen om maar in aanmerking te komen voor de verzekering.

De verzekeraar moet u binnen twee maanden nadat hij de schending van de precontractuele mededelingsplicht heeft ontdekt informeren over deze ontdekking. Dit wordt ook wel de twee maanden-termijn genoemd. Als de verzekeraar van mening is dat de vragen niet naar waarheid zijn ingevuld, maar niet de twee maanden-termijn in acht neemt, dan mag hij geen maatregelen treffen.

 

Maatregelen door de verzekeraar

 1. Niet uitkeren of alsnog een uitsluitingsclausule plaatsen
  Als er sprake is van opzet of wanneer de verzekeraar, had hij de waarheid gekend, niet met u in zee was gegaan, dan hoeft de verzekeraar u geen uitkering te verstrekken als u arbeidsongeschikt bent. De verzekeraar kan de bedragen die u al heeft ontvangen van u terugvorderen. Ook kan de verzekeraar de verzekering in stand houden, maar besluiten om alsnog een of meerdere uitsluitingsclausules op de verzekering te plaatsen. Dat kan zowel bij de aanvraag van de verzekering als op een later moment gebeuren. En ook dan hoeft de verzekeraar niet uit te keren als uw arbeidsongeschiktheidsclaim valt onder de uitsluitingsclausules.
 2. Verzekering beëindigen
  Heeft u met opzet vragen onjuist beantwoord? Dan kan de verzekeraar de verzekering direct beëindigen. Van een beëindiging kan ook sprake zijn wanneer de verzekeraar u als gevolg van de verzwegen medische feiten niet langer kan verzekeren. Bijvoorbeeld omdat daardoor meerdere uitsluitingsclausules gaan gelden, zoals in het voorbeeld ‘Beveiliger verzwijgt oorsuizen’. Als u te goeder trouw hebt gehandeld, dan heeft u recht op premierestitutie: u krijgt dan de betaalde premies terug. Daar mag de verzekeraar wel de kosten die hij heeft gemaakt van aftrekken.
 3. Gegevens opnemen in een waarschuwingsregister
  De verzekeraar kan besluiten uw persoonsgegevens in interne en/of externe waarschuwingsregisters op te nemen. Hier zijn regels aan verbonden. Voor het externe waarschuwingsregister geldt dat ‘een meer dan redelijk vermoeden van schuld aan fraude’ noodzakelijk is. Hieronder valt ook het opzettelijk verzwijgen van informatie om een verzekeringsovereenkomst te verkrijgen.

Meer informatie over waarschuwingsregisters vindt u in de volgende Kifid Kennisdocumenten: Mijn verzekeraar beschuldigt mij van fraude, wat nu? en Help, de bank of verzekeraar neemt mij op in een waarschuwingsregister

Samenvattend: bent u het oneens met de verzekeraar over de afwijzing van uw claim op uw arbeidsongeschiktheids- of woonlastenverzekering, dan heeft u de volgende aanknopingspunten:

 • Heeft de verzekeraar u tijdig geïnformeerd over de ontdekking?
 • Heeft de verzekeraar zorgvuldig onderzocht of u daadwerkelijk de mededelingsplicht heeft geschonden?
 • Was de vragenlijst duidelijk genoeg?
 • Kan de verzekeraar aannemelijk maken dat er aan uw kant opzet in het spel was?
 • Is het handelen van de verzekeraar gebruikelijk in de verzekeringsmarkt?

De Geschillencommissie beoordeelt klachtzaken naar Nederlands recht. Voordat de Geschillencommissie uitspraak doet, kan Kifid proberen de klacht op te lossen door bemiddeling.

 

Tip

 • Het is belangrijk dat u de uitleg bij de gezondheidsvragen goed leest. Begrijpt u iets niet, doe dan navraag bij de verzekeraar of uw financieel adviseur. Als u geen navraag doet, en daardoor een vraag niet juist beantwoordt, komt dit voor uw eigen rekening en risico.
 • Belangrijk is dat u ook de klachten meldt waarmee u bekend werd na het invullen van de gezondheidsverklaring maar vóór het sluiten van de verzekering. De mededelingsplicht geldt tot het moment dat de verzekering is gesloten.
 • Als naar bepaalde beperkingen wordt gevraagd dan moet u die vermelden als u die heeft of heeft gehad. Het is niet aan u maar aan de medisch adviseur van de verzekeraar om te bepalen of de beperking relevant is voor de beslissing van de verzekeraar.
 • In sommige gevallen bestaat bij een uitsluiting van een bepaalde beperking een recht op herbeoordeling. Als u binnen een bepaalde periode geen nieuwe relevante beperkingen heeft gekregen, dan kan de uitsluitingsclausule alsnog van de verzekering worden afgehaald.

 

Meer over dit onderwerp

Het Verbond van Verzekeraars legt op haar website uit hoe het werkt met de gezondheidsverklaring voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een levensverzekering. Wat u kunt verwachten, waar u op moet letten bij het invullen en wat de gevolgen kunnen zijn als u de gezondheidsverklaring niet volledig invult.

 

De informatie in dit Kennisdocument is bedoeld om u inzicht en achtergrond te geven in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Dit kan u helpen bij de voorbereiding van uw eigen zaak. Uiteraard is elke situatie anders. In uw klachtzaak kan een omstandigheid spelen die wij hier niet hebben genoemd.

Ook interessant