Mijn Kifid

Kifid KennisMag een bank of broker vragen naar de herkomst van mijn geld?

De situatie

U heeft een betaal-, spaar-, of beleggingsrekening bij een financiële instelling zoals een bank of beleggingsinstelling (broker). U ontvangt op enig moment een vragenlijst over de herkomst van uw geld en/of bepaalde betalingen of stortingen. Of er wordt gevraagd om een kopie van uw aangifte inkomstenbelasting. U wilt weten of de financiële instelling deze vragen mag stellen, wat zij met die informatie gaat doen en of uw rekening beëindigd mag worden wanneer u niet aan het verzoek tegemoet komt.

 

De algemene regel

Een financiële instelling is wettelijk verplicht om klantonderzoek te verrichten en mag informatie opvragen over de herkomst van het geld op uw rekening(en) en de betalingen die u doet. U bent in principe verplicht om mee te werken en de gevraagde informatie te geven. Wel moeten de vragen van de financiële instelling redelijk en proportioneel zijn en moet het onderzoek zorgvuldig plaatsvinden. De financiële instelling kan, wanneer u niet (volledig) meewerkt, besluiten om uw rekening te beëindigen.

Vier voorbeelden

 

 

 

 

Uitleg

Financiële instellingen hebben de maatschappelijke en ook wettelijke plicht om misbruik van het financiële systeem te voorkomen. Denk aan misbruik in de vorm van het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Daarom doen banken en ook brokers klantonderzoek en monitoren ze transacties. Dat raakt u als klant.

De wettelijke plicht om klantonderzoek te doen is vastgelegd in de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). De financiële instelling is bijvoorbeeld verplicht om ongebruikelijke transacties te monitoren. Dit zijn stortingen, opnames of betalingen die niet passen in het normale geldpatroon van u als klant. Wanneer de financiële instelling de herkomst van uw geld onderzoekt, gaat het om het geld dat is toevertrouwd aan de financiële instelling. De financiële instelling mag dus niet zomaar informeren naar geld dat u ergens anders hebt gestald.

Financiële instellingen hebben de vrijheid om het klantonderzoek op hun eigen manier uit te voeren. In de wet zijn geen concrete regels opgenomen. Wel moeten de informatieverzoeken redelijk en proportioneel zijn. U moet bijvoorbeeld voldoende tijd krijgen om aan het verzoek te voldoen. Ook kan het zijn dat de Geschillencommissie vindt dat de financiële instelling zich meer had moeten inspannen om de informatie verduidelijkt te krijgen, vooral wanneer u verder van goede wil bent om aan de informatieverzoeken te voldoen.

Wanneer u als klant weigert om de gevraagde informatie aan te leveren of wanneer u onvoldoende informatie aanlevert, dan is de bank of broker wettelijk verplicht om de relatie te beëindigen of de rekening te blokkeren. Het is de bank of broker in die situatie verboden om een relatie met u aan te gaan of een transactie voor u uit te voeren. De mogelijkheid om de relatie te blokkeren of te beëindigen is meestal in de algemene voorwaarden opgenomen.

Wanneer de broker uw beleggingsrekening beëindigt, worden de beleggingen op de rekening verkocht of overgeboekt naar een andere broker van uw keuze. Het komt voor dat een belegger koersschade lijdt wanneer dit onzorgvuldig gebeurt, zoals ook wordt beschreven in een van de voorbeelden in dit kennisdocument. Onder bepaalde omstandigheden moet die schade vergoed worden.

Wanneer u weigert om (volledig) mee te werken aan het klantonderzoek kan het voorkomen dat de bank uw gegevens opneemt in een van de waarschuwingsregisters. U leest daarover meer in dit kennisdocument. https://www.kifid.nl/kennis/help-de-bank-of-verzekeraar-neemt-mij-op-in-een-waarschuwingsregister/

Klanten vragen zich geregeld af of het gezien de privacywetgeving is toegestaan dat de bank of broker bepaalde gedetailleerde informatie opvraagt. In de praktijk hebben zij vooral vaak moeite met het aanleveren van een aangifte inkomstenbelasting. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat echter dat persoonsgegevens mogen worden verwerkt wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om dat te doen, en het klantonderzoek is zo’n wettelijke verplichting. De bank of broker moet wel toelichten waarom alle gevraagde gegevens nodig zijn voor het klantonderzoek en of is voldaan aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit. Anders gezegd: is de gevraagde informatie nodig om het doel te bereiken, of kan het ook op een minder ingrijpende manier (subsidiariteit) en staat het opvragen van alle gegevens in verhouding tot de inbreuk op de privacy (proportionaliteit).

Tips

  • Leg als financiële instelling uit waarom u bepaalde informatie opvraagt bij uw klant in het kader van het klantonderzoek (Wwft).
  • Besef als klant dat de bank een klantonderzoek moet verrichten om financiële criminaliteit te voorkomen en dat zij u dus mag vragen naar bijvoorbeeld de herkomst van uw geld en betalingen die u doet. Hoewel u dit wellicht als een inbreuk op uw privacy ervaart, mag de bank verwachten dat u deze vragen beantwoordt.
  • Wees u er als klant van bewust dat onvoldoende meewerken aan het klantonderzoek kan leiden tot blokkade van uw rekening of het beëindigen van de relatie door de bank of broker.

 

Meer informatie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/aanpak-witwassen-en-financiering-terrorisme/veelgestelde-vragen-wwft

https://www.nvb.nl/themas/veilig-en-integer-financieel-stelsel/banken-als-poortwachter/

 

 

De informatie in dit Kennisdocument is bedoeld om u inzicht en achtergrond te geven in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Dit kan u helpen bij de voorbereiding van uw eigen zaak. Uiteraard is elke situatie anders. In uw klachtzaak kan een omstandigheid spelen die wij hier niet hebben genoemd.

Ook interessant